Nyhet

Fint samarbete kring konferensen "Berätta för livet!"

Hälsa, humaniora och medicin, som är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg, arrangerade i veckan konferensen ”Berätta för livet!” i Växjö konserthus. Temat för konferensen var narrativ medicin och personcentrerad vård, och det bjöds på seminarier, workshops och presentationer av pågående forskning.

Konferensen lockade omkring 300 besökare som i Kristina Nilsson-salen på Växjö konserthus fick lyssna till inledningstal av Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson. Inledningstalet följdes av föreläsningar och ett stort och brett utbud av parallella seminarier under både tisdagen och onsdagen.

”Berätta för livet!” är ett fint exempel på lyckade tvärvetenskapliga samarbeten. Marie Eriksson, lektor vid Linnéuniversitetet och delaktig i samarbetet "Hälsa, humaniora och medicin" som arrangerar konferensen, framhäver vikten av det tvärvetenskapliga samarbetet som som konferensen bygger på:

– Konferensen är en viktig tvärvetenskaplig och tvärprofessionell mötesplats för såväl forskare som praktiker, yrkesverksamma och studenter, inom hälsa och medicin, undervisning, forskning, klinisk verksamhet med mera. Den sätter fokus på kvalitet och hållbarhet inom vård, hälsa och omsorg, men inte inom de givna disciplin- och ämnesgränserna eller genom det självklart mätbara, utan genom att undersöka till exempel vilken roll människors berättelser spelar för vård och hälsa samt hur medicinsk humaniora och narrativ medicin kan bidra till en ökad helhetssyn i vården och förbättra mötet med patienten och dess närstående, berättar Marie Eriksson.

Marie Eriksson tycker också att humaniora, medicin, vårdvetenskap och samhällsvetenskap har mycket att lära av varandra:

– Disciplinerna och ämnestraditionerna har mycket att lära av varandra, inte minst när det gäller att problematisera de gränser som omgärdar respektive ämne, föreställningar om vad som är ämnenas kärna och hur den formas och omformas över tid och i rum. I skärningspunkten mellan de olika ämnena har ämnesområdet Medical Humanities eller medicinens humaniora vuxit fram.  Medical Humanities handlar i stort sett om att förstå vad det är att vara människa. Denna förståelse inbegriper samhällsvetenskapliga, sociologiska, filosofiska, psykologiska och kulturella perspektiv, och ställs i kontrast mot en mer begränsande biomedicinsk syn på den mänskliga existensen. Som ett tvärvetenskapligt forskningsområde möjliggör Medical Humanities att vårdvetare, samhällsvetare, litteratur-, film- och konstvetare, sociologer, historiker, psykologer med flera verkar och samverkar. I en sådan forsknings- och kunskapsmiljö finns goda möjligheter för nydanande ämnesöverskridande forskningsprojekt – där vi just kan lära av varandra.

Bland de parallella seminarierna fanns bland annat "Att finna livskraft i vardagen. Upplevelser av välbefinnande trots stressrelaterad ohälsa" som hölls av Ulrica Hörberg, docent vid Institutionen för hälso-och vårdvetenskap och Birgitta Gunnarsson. De har gjort en studie där de använt sig av Photovoice, som är en metod där personer som deltar i studien har fått ta vardagsbilder med sina mobiltelefoner. I deras studie har 12 personer, som är sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa, fått i uppdrag att fotografera. Syftet har varit att beskriva hur de upplever välbefinnande i vardagen samt att identifiera hälsofrämjande områden. Delar av resultatet visar att hälsofrämjande områden bland annat innefattar möjlighet till enskildhet och stillhet samt naturen, djur och nära relationer. 

En stor skara forskare med olika expertområden från flera institutioner vid Linnéuniversitetet höll i seminarier. Från Institutionen för hälso- och vårdvetenskap höll Eva Benzein, Dima Bitar, Ulrica Hörberg, Sofia Morberg Jämterud och Anna Sandgren i flera seminarier. Likaså Cecilia Trenter från Institutionen för kulturvetenskaper, Hans Sternudd från Institutionen för konst-och bildvetenskap, Tommy Gustafsson från Institutionen för film och litteratur, Gunilla Byrman från Institutionen för svenska språket, Charlotte Hommerberg från Institutionen för språk och Jean Stevensen-Ågren från Institutionen för medicin och optometri.

Hälsa, humaniora och medicin gav 2017 ut boken ”Person och profession i samspel”. Den bygger på reflekterande samtal där akademi och yrkesverksamma träffades under ett och ett halvt år. Hela boken går att läsa här: http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1177171/FULLTEXT01.pdf

Kommentera (0)