Nyhet

Linnéuniversitetet sätter hållbara resvanor i fokus // Linnaeus University puts focus on sustainable travel habits

Johan Älvgren och Björn Idlinge, fotograf Johannes Rydström

In English below.

Hallå där, Björn Idlinge och Johan Älvgren, koordinatorer för hållbar utveckling.

Varför ska Linnéuniversitetet fokusera på hållbara resvanor?

Klimatfrågan kräver engagemang från alla delar av samhället och universitetet som kunskapsbärare och utbildare är i det sammanhanget en viktig samhällsaktör. Linnéuniversitetet är dessutom en stor arbetsplats i regionen och kan förutom att underlätta hållbara resor för våra medarbetare och studenter även ha inflytande över andra arbetsplatser. Lättillgängliga campusområden, som man enkelt och billigt kan ta sig till och från med cykel, kollektivtrafik eller till fots, eller där man kan ladda sin elbil, ökar attraktiviteten för Linnéuniversitetet som lärosäte.   

Vad är det som är på gång inom det här området?

– Det verkar finnas ett ökat intresse bland medarbetare att ta ett samlat grepp kring universitetets arbete med resor och transporter. Nu under hösten går Linnéuniversitetet med i Region Kronobergs EU-finansierade projekt Hållbar mobilitet i gröna Kronoberg. Det kommer innebära erbjudanden om att prova på elcykel, provåka kollektivtrafik gratis, kurs i sparsam körning med mera. Samtidigt söker universitetet tillsammans med Kalmar kommun EU-medel för motsvarande satsningar i Kalmar.

Vad är aktuellt just nu?

– Alla organisationer som är med i Region Kronobergs projekt genomför inledningsvis en resvaneundersökning för att kartlägga hur man reser till och från jobbet, men också i tjänsten. I år omfattas över 40 000 personer i Kronoberg av undersökningen. En motsvarande undersökning kommer att genomföras i Kalmar till våren, detta eftersom många är mitt i en pågående flytt just nu.

Gjordes det inte en liknande undersökning förra året – varför gör vi det igen?

– Den undersökning som genomförs nu täcker in ett större område, både geografiskt och innehållsmässigt än den som Växjö kommun genomförde förra året. Den här undersökningen behandlar exempelvis tjänsteresor och så kallade resfria möten. Vi kommer att få en bild av hur vårt resande ser ut jämfört med andra stora arbetsplatser i regionen, såsom IKEA, länsstyrelsen och samtliga kommuner. Dessutom har de fysiska förutsättningarna förändrats sedan förra året. Mest märkbart i Kalmar i och med flytten till Universitetskajen, men även i Växjö där parkeringsytor har ändrats och P-avgifter har införts på campus.

Hur ska resultatet användas sen?

– I det korta perspektivet kommer projektledarna vid Region Kronoberg och Energikontor sydost att skräddarsy aktiviteter för våra medarbetare och i viss mån även studenter, utifrån resultatet i undersökningen. I ett större perspektiv ligger resultatet till grund för hur regionen planerar och dimensionerar för olika insatser och lösningar när det gäller resande. 

Varför är det viktigt att jag tar mig tid att svara på enkäten?

– Ditt svar är viktigt för att få en så bra bild av resandet som möjligt och för att kunna göra rätt satsningar på insatser framöver. Om du deltar får du även möjlighet att ta del av de olika erbjudanden som har nämnts.

Mer information om enkätundersökningen kommer inom kort här på Medarbetare.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Linnaeus University puts focus on sustainable travel habits

Hi there, Björn Idlinge and Johan Älvgren, coordinators for sustainable development.

Why should Linnaeus University focus on sustainable travel habits?
“The climate issue requires commitment from all parts of society, and the university, as a bearer of knowledge and an educational institution, is an important societal actor in this context. Linnaeus University is also a large workplace in the region and can, in addition to facilitating sustainable travel for its members of staff and students, also exert influence on other workplaces. Easily accessible campus areas, that can be reached easily and at a low cost by bicycle, public transport, or by foot, or where you can charge your electric car, increase the attractiveness of Linnaeus University as a higher education institution”.

What’s on the agenda within this field?
“Our experience is that there is an increased interest among members of staff to take a holistic approach to the university’s work with travel and transports. This autumn, Linnaeus University will join Region Kronoberg’s EU-funded project Sustainable mobility in green Kronoberg. By doing so, our members of staff will be offered to try out electric bicycles, try out public transportation for free, take a course in economical driving, and more. Together with Kalmar municipality, Linnaeus University will also apply for EU funds for a similar programme in Kalmar”.

Anything else that’s happening within this field at the moment?
“Initially, all organisations that are part of Region Kronoberg’s project will carry out a travel habits survey in order to map out how people travel to and from work, but also business trips are included in the survey. This year, more than 40,000 people in Kronoberg are comprised by the survey. A corresponding survey will be carried out in Kalmar during spring 2019, due to the fact that many are involved in the moving process to Universitetskajen this autumn”.

Wasn’t a similar survey carried out last year – why are we doing this again?
“The survey carried out now covers a larger field, both geographically and content-wise than the survey carried out last year by Växjö municipality. This survey also includes, for instance, business trips and so-called travel-free meetings. It will provide us with a picture of what our travel habits look like in comparison with other large workplaces in the region, like IKEA, the County Administrative Board, and all municipalities. Moreover, the physical conditions have changed since last year. Most notably as a result of the move to Universitetskajen, but also in Växjö where parking spaces have been changed and parking fees have been introduced on campus”.

How will the results from the survey be used?
“In the short term, the project managers at Region Kronoberg and Energikontor Sydost will design tailor-made activities for our members of staff and, to a certain extent, also for students, based on the results from the survey. In the long term, the results will form the basis for how the region plans and dimensions different ventures and solutions connected to travel”.

Why is it important to take the time to fill in the questionnaire?
“Your answers are important in order for us to get as good a picture as possible of travel habits and to ensure that we invest in the right activities in the upcoming future. If you participate in the survey, you will also get the opportunity to take part of the beneficial offers we mentioned before”.

Kommentera (2)

  1. Jättebra så långt, men flygresorna i tjänsten återstår. Hur ska ni/vi få de anställda att flyga mindre? Behövs en ny internationaliseringapolicy med mer av internationalisering på hemmaplan och mindre av utbyten, konferenser o d.; åtminstone vad gäller långresor!

  2. Det stämmer att flygresorna i tjänsten står för en stor del av universitetets koldioxidutsläpp och det behövs säkerligen en rad åtgärder för att minska utsläppen från flyget. Detta är en utmaning som alla lärosäten står inför – att vara ett framgångsrikt, internationellt universitet utan att bidra till den globala uppvärmningen. Linnéuniversitetets utsläpp från flygresor har minskat något de senaste två åren, men fortfarande långt ifrån vad de globala och nationella målen efterfrågar. Kanske flera lärosäten borde samverka i denna omställning? Mer internationalisering på hemmaplan är säkert ett gott förslag och i linje med vad som framkom då Lnu:s internationaliseringsarbete utvärderades 2016. Lnu ska under 2019 även ta fram nya hållbarhetsmål och där finns det möjligheter att komma med förslag och synpunkter.