Nyhet

Lyckat internationellt partnerbesök / Successful visit by international partners

Please find an English version below.

Denna vecka har Linnéuniversitetet haft besök av representanter från partnerlärosätena Arizona State University (USA), Kenyatta University (Kenya) och University of Tasmania (Australien). Gästerna har guidats runt i både Kalmar och Växjö och fått träffa medarbetare från stora delar av universitetet.

– Både universitetet och omgivningarna är fantastiska. Hittills har vi inte haft tillfälle att skicka några studenter hit, men efter att ha varit här kan jag säga att det definitivt inte kommer vara något problem i framtiden. Universitetet är också mycket större än vad jag förväntade mig, säger Daisy Ryan Pont från University of Tasmania.

– Jag håller helt med. Upplägget med verksamhet med delvis olika utbud i två städer erbjuder något unikt för varje student, oavsett vad de söker för studieupplevelse. Det gör att våra studenter garanterat kommer hitta något som passar, tillägger Shira Burns från Arizona State University.

Gästerna berättar att besöket har öppnat deras ögon för möjligheten för såväl kunskapsutbyte som samarbete mellan personal vid de olika universiteten. De berättar att de på förhand tänkt att resans syfte uteslutande skulle vara att öka studentmobiliteten, men att möjligheten till samarbete mellan personal nu också känns mycket lockande.

Alla besökarna säger att de nu kommer att titta djupare i kurs- och programutbudet vid de olika lärosätena för att se hur studenter kan matchas mot relevanta utbildningar vid Linnéuniversitetet. Något de också tar med sig hem till sina universitet är det svenska fikat.

– Inte bara praxisen kring fika utan hela filosofin. Det är fint att ta sig tiden att knyta an till och prata med olika människor utan en särskild agenda eller nödvändigtvis prat kring jobb. Jag tror att det är nyttigt, både i arbetslivet i stort och i en akademisk miljö, säger Shira Burns.

– Fika verkar också bidra till att stärka kollektivet på arbetsplatsen. Om du till exempel har ett problem kan du be dina medarbetare om råd och ni kan på så sätt gemensamt komma fram till en bra lösning, säger Agnes Gathumbi från Kenyatta University.

– Jag känner mig lite upprörd. Min chef i Tasmanien är svensk och har aldrig ens nämnt konceptet fika, säger Daisy Ryan Pont och skrattar.

Alla tre känner sig nöjda med veckan och har fina möten, nya kunskaper och spännande erfarenheter att ta med sig när de flyger hem på fredagen.

- - -

This week, Linnaeus University has been visited by representatives from our partner universities Arizona State University (USA), Kenyatta University (Kenya), and University of Tasmania (Australia). The guests have been given guided tours in both Kalmar and Växjö and met members of staff from many of the university’s activities.

“Both the university and its surroundings are fantastic. So far, we have not had the opportunity to send any students here, but after having visited I can say that this will definitely not be a problem in the future. The university is also much bigger than I had expected”, says Daisy Ryan Pont from University of Tasmania.

“I agree fully. The arrangement with activities with a partly different offer of courses and programmes in two cities offers something unique for every student regardless of what study experience they are looking for. This guarantees that our students will find something that suits them”, adds Shira Burns from Arizona State University.

The guests say that their visit has opened up their eyes to the possibility of knowledge exchange and collaboration between members of staff at the different universities. They confess that before the trip, they were of the idea that the purpose of the visit would exclusively be to increase student mobility, but that the possibility for collaboration between members of staff now also feels very attractive.

All visitors state that they will now have a more in-depth look at the course and programme selection at the different higher education institutions to see how students can be matched with relevant programmes at Linnaeus University. Another thing that they will bring with them home to their own universities is the Swedish tradition of “fika”.

“Not only the practice of ‘fika’ but the entire philosophy. I think it’s a good way to make connections with people without having a specific agenda, and you don’t necessarily have to talk about work. I think this is useful, both in working life as a whole and in an academic environment”, says Shira Burns.

“’Fika’ also seems to contribute to a strengthening of the collective at the workplace. For instance, if you are experiencing a problem, you can ask your colleagues for advice and then come up with a solution together”, says Agnes Gathumbi from Kenyatta University.

“I must say I’m a bit upset. My boss in Tasmania is Swedish and has never even mentioned the concept of ‘fika’”, says Daisy Ryan Pont and laughs.

All three are very pleased with the week and bring with them great meetings, new knowledge, and exciting experiences when flying home on Friday.

Kommentera (0)