Nyhet

Nytt infocenter på Universitetskajen öppnar i december // New info center at Universitetskajen opens in December

In English below.

Ett nytt infocenter kommer att öppna i hus Radix på Universitetskajen den 10 december. Infocentret kommer att vara provisoriskt och finnas i Radix till dess att ett nytt, permanent infocenter slår upp portarna i hus Stella senhösten 2020.

Infocenter i Radix kommer att bemannas av en till två personer från Infocenter samt en person från IT-supporten. Öppettiderna kommer att vara kl 8-16 och tjänsteutbudet ungefär detsamma som nu med vissa tillägg. Exempelvis försäljning av kontors- och profilmaterial, utlämning av passerkort och nycklar, telefonisupport, IT-support, paketutlämning till anställda och utlämning av skrivna tentamina (sker vid bestämda tider).

Begränsad verksamhet för infocenter i Falken
Infocenter i Falken kommer att finnas kvar i begränsad omfattning, framförallt för växelns räkning, tills det permanenta infocentret är färdigt 2020. Öppettiderna kommer att vara 9-14 från årsskiftet men viktigt att veta är att alla besök kommer att hänvisas till Universitetskajen.

Allmänt om de nya lokalerna på Universitetskajen
I samband med inflyttningen till de nya lokalerna kommer de flesta dörrar att vara låsta av säkerhetsskäl. All passage kräver kort och personlig kod. Vilka dörrar som ska vara olåsta på dagtid stäms av mellan verksamhet och säkerhetssamordnare en tid efter inflyttning.

Det är viktigt att orientera sig i huset och ta del av utrymningsplanens information om utrymningsväg, återsamlingsplats med mera.

Mer information om Universitetskajen och flytten dit finns här.  

---------------------------------------------------------------------------------------

New info center at Universitetskajen opens in December

A new info center will open in building Radix at Universitetskajen on December 10. This will be a temporary info center that will be in place until a new, permanent info center opens in building Stella late in the autumn 2020.

Info center in Radix will be staffed by one to two people from info center and one person from our IT support. The opening hours will be 8 am–4 pm and the range of services offered will be roughly the same as now, with certain additions. For instance, sales of office and profile material, handing out of swipe cards and keys, telephony support, IT support, parcel distribution to employees, and handing out of written examinations to students (at certain hours).

Limited activities at info center in Falken
Info center in Falken will remain in place but with limited activities, this concerns the switchboard in particular, until the new, permanent info center opens in 2020. The opening hours will be 9 am–2 pm from the turn of the year but keep in mind that all visits will be referred to Universitetskajen.

General information about the facilities at Universitetskajen
In connection to the moving in to the new facilities, most doors will be locked for security reasons. All passage will require swipe card and a personal code. What doors should be unlocked during daytime will be decided in consultation between each respective unit and the security coordinator a while after moving in.

It is important to orientate oneself in the new facilities and take part of the information in the evacuation plan concerning escape route, assembly site, etc.

More information about Universitetskajen and the move there can be found here: 

 

Kommentera (0)