Nyhet

Nytt rektorsråd ska utveckla högskolesektorn / New vice-chancellors’ council to develop the higher education sector

In English below

Universitets- och högskolerådet (UHR) tillsätter ett rektorsråd där Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson kommer att ingå tillsammans med fyra andra rektorer. 

– UHR har ett brett uppdrag att stödja högskolesektorn. Rektorsrådet ska i ett tidigt skede kunna diskutera och lämna förslag till hur uppdraget kan hjälpa högskolorna att bli ännu mer framgångsrika, säger Peter Aronsson, rektor på Linnéuniversitetet.

Peter nämner några frågor och beröringspunkter han vill ta med från Linnéuniversitetet:
– Hur kan vi starkare kommunicera olika styrkor och kvaliteter hos olika lärosäten som stöd för studenternas val av utbildning? Hur kan vi dela erfarenheter kring validering och utveckla innovativa former för livslångt lärande? 

Peter avslutar med att säga:
– Vi i rektorsrådet är ju framför allt ett bollplank för UHR:s generaldirektör, men då vi gemensamt strävar mot mål om högsta kvalitet, smart verksamhetsstöd och bästa tillgänglighet tror jag att goda förslag har all chans att påverka utvecklingen framöver.

Universitets- och högskolerådet beskriver de fem valda rektorerna och lärosätena med:
”Rådet ska spegla högskolesektorns bredd och både universitet och högskolor, inklusive högskolor inom det konstnärliga området, kommer att ingå".

Följande personer och lärosäten ingår:

  • Rektor Eva Wiberg, Göteborgs universitet
  • Rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet
  • Rektor Peter Aronsson, Linnéuniversitetet
  • Rektor Håkan Pihl, Högskolan Kristianstad
  • Rektor Sara Arrhenius, Kungliga Konsthögskolan

---------------------------------------------------------------------------------------

The Swedish Council for Higher Education (UHR) appoints a vice-chancellors’ council of which Linnaeus University’s vice-chancellor Peter Aronsson will be part together with four other vice-chancellors.

“UHR has a broad commission to support the higher education sector. The vice-chancellors’ council should, at an early stage, be able to discuss and hand in proposals on how the commission can help universities and university colleges become even more successful”, says Peter Aronsson, vice-chancellor at Linnaeus University.

Peter mentions a couple of questions that he wants to bring with him from Linnaeus University:
“How can we better communicate different strengths and qualities at different higher education institutions to support students in their choice of education? How can we share experiences concerning validation and develop innovative forms for lifelong learning?”

Peter concludes by saying:
“The members of the vice-chancellors’ council are primarily a sounding board for UHR’s director-general, but since we all strive towards the highest possible quality, smart administration, and the best possible availability, I think that good proposals have a very good chance to affect future development”.

The Swedish Council for Higher Education describes the five chosen vice-chancellors and higher education institutions in the following way:
“The council is meant to reflect the breadth of the higher education sector and both universities and university colleges, including university colleges within the field of fine, applied and performing arts, will be part of the council”.

The following vice-chancellors and higher education institutions are part of the council:

  • Eva Wiberg, University of Gothenburg
  • Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå University of Technology
  • Peter Aronsson, Linnaeus University
  • Håkan Pihl, Kristianstad University
  • Sara Arrhenius, Royal Institute of Art

Kommentera (0)