Nyhet

Tre snabba till Pernilla Severson – om pilotprojektet Kursvärderingar för kvalitetsutveckling / Three quick questions for Pernilla Seversson – about the pilot project Course evaluations for quality development

Pernilla Severson

In English below

Linnéuniversitetet ska utveckla arbetet med kursvärderingar för att kursvärderingarna ska bli mer användbara som grund för lärarnas utveckling av kurser och program. Tre snabba frågor till Pernilla Severson som leder kursvärderingspiloten och tillsammans med Brita Cederblad är pedagogisk resurs och stöd för gruppernas utvecklingsarbete:

Vad handlar pilotprojektet om?

–Hela uppdraget har fokus på kursvärderingar som resurs för utveckling. Det handlar bland annat om så viktiga frågor som kursenkätens frågeformuleringar, stödsystem och arbetssätt samt behov av stöd och ledning. I arbetet tas lärarnas erfarenheter och initiativ tillvara och utnyttjas för att prova lösningar för utvärdering och utveckling i ett gemensamt lärande med stöd i forskning. Tillsammans kommer vi att utforska och hitta bättre rutiner och mer meningsfulla arbetssätt och system som är anpassade efter de olika verksamheter som är Linnéuniversitetet. Pilotprojektet utgår från en kvalitetskultur för utbildningar.

Vad menas med en kvalitetskultur?

–Ett lärosäte där det finns en kvalitetskultur kännetecknas av att vi alla vet vad som är bra utbildning, hur vi kan få reda på om utbildningen är bra och hur vi på ett väl underbyggt sätt förbättrar våra utbildningar.

Vilka ingår i pilotprojektet?

–I projektet ingår fem ämnesgrupper. De grupper som är tillfrågade är nationalekonomi, vårdvetenskap, kreativt skrivande, idrottsvetenskap samt energiteknik.

För att det inte ska bli några missförstånd är det kanske bäst att tillägga att institutioner och lärargrupper som inte omfattas av pilotprojektet genomför även under höstterminen kursvärderingar i enlighet med lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet, avslutar Pernilla Severson.

Mer om pilotprojektet Kursvärderingar för kvalitetsutveckling

Arbetet i lärargrupperna sker primärt under hösten 2018. Erfarenheterna sprids och bearbetas i organisationen under 2019 och pilotprojektet avslutas i september 2019. På sidan Kursutvärderingar på Medarbetare kan du läsa om hur projektet fortlöper.

Pilotprojektet ingår i arbetet med utvecklingen av Linnéuniversitetets systematiska kvalitetsarbete och rapporteras fortlöpande till kvalitetsutskottet under Rådet för utbildning och lärande.

--------------------------------------------------------------------------------

Three quick questions for Pernilla Severson – the pilot project Course evaluations for quality development now about to start

Linnaeus University will develop its work with course evaluations in order to make the course evaluations more useful as a basis when teachers are to develop their courses and programmes. Three quick questions for Pernilla Seversson who leads the course evaluation pilot project and, together with Brita Cederblad, functions as a pedagogical resource and support in the development work within the different groups.

Can you give a short description of the pilot project?

“The commission focuses on course evaluations as a resource for development. We deal with, for instance, important questions like the wording in the course evaluations, support systems and working methods, as well as the need for support and management. In our work, we make the most of and utilise our teachers’ experiences and initiatives to test solutions for evaluation and development in common learning with support from research. Together, we will explore and come up with better routines, more meaningful ways of working, and systems that are adapted to the different activities at Linnaeus University. The pilot project is based on a quality-assurance culture for courses and programmes”.

What does quality-assurance culture mean?

“A higher education institution with a quality-assurance culture is characterised by the fact that everyone knows what good education is, how we can find out if a course or programme is good, and how we can work in an informed way with improving the quality of our courses and programmes”.

Who take part in the pilot project?

“The project is made up of five subject groups. The groups that have been asked to participate are economics, caring science, creative writing, sport science, and energy technology. In order to make sure that there are no misunderstandings, I would like to add that departments and teacher groups not comprised by the pilot project will, as usual, carry out course evaluations during the autumn semester, in accordance with local regulations for course on first- and second-cycle level at Linnaeus University”, Seversson concludes.

More about the pilot project Course evaluations for quality development

The work in the teacher groups will take place primarily during the autumn semester 2018. Experiences from the project will be spread and analysed within the organisation during 2019 and the pilot project will be concluded in September 2019. On the page Course evaluations on Staff you can read about how the project progresses.
The pilot project is part of the university’s work to develop its systematic quality-assurance work and will be reported on a continuous basis to the council for education and learning.

Kommentera (0)