Nyhet

Tydligare riktlinjer kring avyttring av möbler i samband med flytt till Universitetskajen / Sales and/or disposal of furniture/equipment in connection to the move to Universitetskajen

All försäljning/avyttring ska göras ”affärsmässigt”, vilket enligt Ekonomistyrningsverket innebär att försäljning ska ske till marknadspris. Priset bestäms av köpare och säljare på en öppen marknad. Dokumentation bör ske över hur uppskattning av bästa pris har skett.

Även försäljning till egen personal måste ske till marknadspris för att den anställde inte ska förmånsbeskattas.

Vid försäljning kan det uppstå försäljningskostnader och det är inte affärsmässigt att betala för att bli av med egendom som inte behövs. Därför kan bortskänkning vara ett bättre sätt att hushålla väl med statens medel. 

Inredning/utrustning tillhörande Lokal-och serviceavdelningen
Nya lokaler på Universitetskajen ska
•         Vara enhetliga och representativa
•         Medverka till en god arbetsmiljö
•         Vara flexibla för framtida förändringar

Inredning till Universitetskajen väljs utifrån dessa förutsättningar.

Befintlig inredning och utrustning som flyttas med
•         Stapelbara stolar
•         Arbetsstolar
•         Arbetsbord
•         Arbetsplatsförvaring

Det som flyttas med ska vara i gott skick, rymmas inom respektive etapp och uppfylla krav på enhetlighet.

Inredning och utrustning som ska avyttras hanteras i följande ordning:
1. Omflyttning till lokaler i Växjö
2. Försäljning till den hyresgäst som tar över lokalerna
3. Försäljning via auktionsfirma
4.Avyttras till återbruk, genom upphandlade möbelleverantörer

Inredning och utrustning som är i för dåligt skick för att hanteras på dessa sätt lämnas till materialåtervinning.

Försäljning via auktionsfirma
Försäljning kommer till viss del ske via auktionsfirma, auktionsfirman avgör tillsammans med Linnéuniversitetet vad som kan vara lönsamt att sälja.

Avstämning med projektledning ska ske om försäljning önskas via auktionsfirma av verksamhetsägd inredning/utrustning.

Vinst vid försäljning tillfaller projektet och delfinansierar flyttkostnaderna.

Arbetsgång
1. Respektive enhet som flyttar bedömer i samråd med projektledningen vilken verksamhetsägd inredning och utrustning som ska flyttas med (utrustningslistor)
2. Respektive enhet svarar för att verksamhetsägd inredning och utrustning avyttras enligt p.1–4 ovan. Vid behov av stöd i denna hantering kontaktas Kent Karlsson i projektledningen.

-----------------------------------------------------------------------------------

All sales/disposal should be carried out in a “businesslike way”, which according to the Swedish National Financial Management Authority means that sales should be at market prices. The price is decided by buyer and seller on an open market. There should be documentation of how the estimation of best price was made. Also sales to members of staff at the university must be done at market prices in order for the individual employee not to be subject to preferential taxation.

Sales may result in sales costs and it is not businesslike to pay to get rid of property that is not needed. Therefore, giving away property can be a better way to economise with government resources.

Furniture/equipment belonging to the office of facilities management and services
New facilities at Universitetskajen should

 • Be uniform and representative
 • Contribute to a good working environment
 • Be flexible for future changes

Furniture to Universitetskajen is chosen based on the following conditions:

 • Stackable chairs
 • Office chairs
 • Office desks
 • Workplace storage

The things that are brought along on the move should be in good condition, fit within each respective stage and meet the requirements of uniformity.

Furniture and equipment that is to be disposed of should be handled in the following order:

 1. Relocation to facilities in Växjö
 2. Sales to tenant who takes over the old facilities
 3. Sales via auction firm
 4. Disposal for reuse, through procured furniture suppliers

Furniture and equipment that is in too poor condition to be handled in any of these ways will be handed over to recycling.

Sales via auction firm
Sales will, to some extent, be carried out via auction firm. The auction firm and Linnaeus University decide together what can be profitable to sell.
The project management should be consulted in case sales via auction firm is requested for furniture/equipment that is owned by the university.
Any profit will go to the project and co-finance the costs for the move.

Working process

 1. Each respective unit that moves makes an assessment, in consultation with the project management, of what furniture and equipment owned by the university that should be brought along on the move (equipment lists)
 2. Each respective unit is responsible for making sure that furniture and equipment owned by the university is disposed of in accordance with item 1–4 above. In case you need support in this handling, please contact Kent Karlsson on the project management.

Kommentera (6)

 1. Pernilla Edlund

  För försäljning av IT-utrustning finns dessutom ytterligare några regler (se regeldokumentet):

  Allmänna förutsättningar

  • Uttjänt dator (datorenhet och skärm), skrivare eller annan datorutrustning som är äldre än 3 år kan säljas till ett uppskattat marknadspris.
  • Uppskattat marknadspris kan beräknas till 20% av inköpspris om marknadspris ej är känt...

  Tekniska förutsättningar

  • Återställning och teknisk hantering av utrustningen innan försäljning utförs av IT-avdelningen.
  • Datorn töms helt på data och programvara (hårddisk formaterad eller på annat sätt tömd med motsvarande resultat som vid formatering)...
  • Endast eventuella originalskivor med programvara som medföljde datorn vid nyinköp till Linnéuniversitetet får medfölja vid försäljning. Programvara (utöver eventuella originalskivor som medföljde datorn vid nyinköp) får inte säljas eller på annat sätt överlåtas.
  • Datorn säljs i befintligt skick, utan operativsystem och garanti.
  • Datorn betraktas efter försäljning som extern och någon support ges då inte av IT-avdelningen.

  Beställ via Serviceportalen eller lämna in datorn till IT - ladda ner, fyll i, spara och bifoga följande fil till ärendet.

  IT tar hand om utrustningen enligt interna rutiner och i de fall återställning inför försäljning är beställd återkopplar IT till ägaren.

 2. Pernilla Edlund

  Nu finns även ett beställningsformulär för utrangering av dator. Vid fler än en dator - beställ via Serviceportalen ladda ner, fyll i, spara och bifoga följande fil till ärendet.

 3. En "dum" fråga:
  Om man inte känner till inköpspriset och kollar efter uppskattat marknadspris, var letar man då? För de flesta företag som säljer begagnade datorer säljer med operativsystem och ev. viss begränsad garanti, vilket ju inte ingår i de datorer vi eventuellt säljer.

  Jag antar att man då får dra bort den kostnaden (vad värdet av en garanti och ett operativsystem kostar, typ Windows 10) från marknadspriset för att få ut "rätt" försäljningspris på en begagnad LNU-dator?

 4. Pernilla Edlund

  Det är sällan problem att få fram inköpspris i agresso eller ärendehanteringssystemet. IT gör inga större utredningar kring detta, oftast tillämpas 20% av inköpspris.

 5. OK, bra att veta :)
  Då kan man kontakta IT när det kan bli aktuellt med försäljning för att få reda på inköpspriset på just den aktuella maskinen.

   

   

 6. Pernilla Edlund

  Precis, det är så vi jobbar! Så får du tillbaka följande formulär ifyllt https://lnu.box.com/s/eou66uyp0t153p2yeomu3oz1uz0r2pmk