Nyhet

Hallå där, Morgan Ericsson och Staffan Carius / Hi there, Morgan Ericsson and Staffan Carius!

For English see below

Ansökan om rätten att få utfärda civilingenjörsexamen inom mjukvaruteknik är nu inskickad.

Hej Staffan Carius, Dekan på Fakulteten för teknik. Kan du berätta mer om processen?
– Det har varit en lång process med två utredningar innan vi bestämde oss för att skicka in en ansökan. Vi bestämde tidigt att satsa på dels datavetenskap, dels byggteknik. Därefter tog fakultetsstyrelsen beslutet att datavetenskap låg bäst till och skulle vara den inriktning som skulle ingå i en ansökan. Morgan Ericsson har varit särskilt involverad under hela resan och Jan Oskarsson i de inledande utredningarna, berättar Staffan Carius.

Hur ser tidsplanen ut? När får vi besked?
– Vi förväntar oss besked före sommaren 2019. Innan det har vi platsbesök med bedömargrupp som UKÄ utser, sannolikt i höst. Vi behöver också planera upplägg av den framtida utbildningen och diskutera hur kurser bäst ska utformas och genomföras i samverkan, säger Morgan Ericsson, projektledare kring ansökan.

Staffan avslutar med att säga:
– Sverige behöver ingenjörer, inte minst inom datavetenskap. Vår tekniska fakultet anser sig kunna bidra till rikets försörjning av även civilingenjörer, först inom datavetenskap och då speciellt mjukvaruteknik, senare även inom byggteknik. Speciellt är behovet av civilingenjörer inom datavetenskap stort i Linnéregionen. För Linnéuniversitetet som lärosäte kommer detta naturligtvis att innebära en förhöjd status. Civilingenjörsutbildningen är ju den mest prestigefulla utbildningen inom teknikområdet. Det är rimligt att anta att detta kommer att leda till ytterligare profilering av lärosätet och nya möjligheter till att utveckla det tekniska området. Sannolikt kommer det på sikt att vara förknippat med en utökad forskning och därmed större attraktivitet för potentiella forskare. Troligen kommer det även att leda till nya möjligheter till samarbeten med näringslivet och kringliggande samhälle.

---------------------------------------------------------------------------------

The application for degree-awarding powers for degree of master of science in engineering in software technology has now been handed in.

Hi there, Staffan Carius, Dean Faculty of Technology. Can you tell us something about the process?
“It’s been a long process with two separate investigations before we decided to send in an application. We decided at an early stage to concentrate partly on computer science and partly on building technology. After that, the faculty board made the decision that computer science was most qualified and would, therefore, be the specialisation we included in the application. Morgan Ericsson has been particularly involved since the start and Jan Oskarsson in the initial investigations”, says Staffan Carius.

What does the timetable look like? When will we know?
“We’re expecting to get an answer before summer 2019. Before that, we will welcome an assessment group appointed by the Swedish Higher Education Authority (UKÄ) to visit the university, probably this autumn. We must also plan the content of the future programme and discuss how courses on the programme should be designed and implemented in collaboration”, says Morgan Ericsson, projectleader for the application process.

“Sweden needs more engineers, within computer science not the least. Our technical faculty is of the opinion that we can contribute also with engineers with a master of science in engineering, primarily within computer science, and software technology in particular, but at a later stage also within building technology. The demand for master of science engineers is particularly great in the Linnaeus region. A master of science in engineering would mean an enhanced status for Linnaeus University since master of science in engineering is the most prestigious education within the field of technology. It is reasonable to assume that this will lead to further profiling of the university and new opportunities to develop the technical field. In the longer term, it will most likely be linked to increased research and, as a result, be more attractive to potential researchers. In addition, it is also likely that it will lead to new opportunities for collaboration with the industry and the surrounding society”, Staffan Carius concludes.

Kommentera (0)