News

Fler parkeringsplatser och parkeringsavgift på universitetsområdet i Växjö / More parking places and parking fee on Växjö campus

Parkeringskarta

In English below

Efter sommaren öppnas fler platser för parkering och platser för laddning av elbilar vid Linnéuniversitetet i Växjö. Från 1 september kommer det också att börja kosta pengar att parkera bilen. Detta för att skapa en hållbar parkeringssituation när Växjöbostäder avgiftsbelägger sina parkeringsplatser för de boende på universitetsområdet.

Den första augusti inför Växjöbostäder marknadsmässiga hyror för sina parkeringsplatser inom universitetsområdet. För att förebygga att boende flyttar sina bilar till universitetets parkeringsplatser har universitetet beslutat att belägga även dessa med en avgift. De nya parkeringsbestämmelserna börjar gälla från 1 september.

10 kr per dygn och nya betalsätt

Parkeringsavgiften blir 1 kr per timme eller max 10 kr per tillåten maximal parkeringstid (dygn) och kommer att kunna betalas med automat, mynt eller app.

Betala avgiften (se bifogad karta):

 • Befintlig automat för betalning med mynt på P10 Gulan, byggs om för betalning med kort.
 • Befintlig automat för betalning med mynt bibehålls på P06 Studentstigen.
 • Man ska kunna betala alla parkeringsytor via SMS eller telefonapp som Videums parkeringsentreprenör tillhandahåller.

Skärpt parkeringsövervakning

Efter en period med lite mer generös tillämpning av parkeringsövervakningen kommer den nu att återgå till ett normalläge.

–Man har varit överseende vid parkeringsövervakningen under byggtiden för Epic och hus O eftersom belastningen på parkeringsplatserna har varit ovanligt hård, säger Hans Tunér, chef för lokal- och serviceavdelningen. Men det har fått till följd att gräsmattor har körts sönder, räddningsfordon har fått svårare att komma fram och att det har blivit svårare att sköta snöröjningen så vi behöver återgå till ordning.

Platser återkommer och tillfälliga platser försvinner

En del av de platser som varit avstängda i samband med uppförandet av Epic och hus O är nu  återställda och tillgängliga. Däremot kommer platserna vid PG Vejdes väg i kv Forskaren (parkering 04) som universitetet har hyrt tillfälligt inte kunna användas efter den 30 juni eftersom Växjöbostäder behöver dem för eget bruk.

Fler laddplatser för elbilar

Förutom de två laddplatser för elbilar som redan nu finns bakom Epic, kommer ytterligare 14 nya platser att färdigställas under hösten.

–Antalet elbilar förväntas öka och därmed behovet av fler parkeringsplatser med möjlighet till laddning av elbilar. Detta tillsammans med Linnéuniversitetets ambition att bidra till en hållbar utveckling innebär att antalet laddplatser bör öka successivt för att stimulera och underlätta omställningen till mindre miljöstörande fordon, konstaterar Per Brolin, universitetsdirektör.

Mer information

Om du har frågor kring parkeringssituationen på universitetsområdet i Växjö är du välkommen att kontakta Hans Tunér, chef för lokal- och serviceavdelningen.

------------------------------------------------------------------------------------

After the summer, there will be more parking places and more charging stations for electric vehicles at Linnaeus University in Växjö.  As from September 1, you will have to pay a fee for parking your car. This is required in order to create a sustainable parking situation now that Växjöbostäder charges their tenants for parking on their parking places on campus.

On August 1, Växjöbostäder will introduce rents adjusted to conditions on the market for their parking places on campus. In order to prevent that students living on campus move their cars to the university’s parking places, the university has decided to charge a fee also for parking on these. The new parking regulations apply as from September 1.

SEK 10 per twenty-four hours and new payment methods

The parking fee will be SEK 1 per hour or a maximum of SEK 10 per twenty-four hours, the maximum allowed parking time. Payment methods will be parking meter (card and coins), text message, and app.

Pay the fee (see attached map):

 • Existing parking meter for payment with coins at P10 Gulan will be reconstructed for payment with card.
 • Existing parking meter for payment with coin will be kept at P06 Studentstigen.
 • It will be possible to pay for all parking places via text message or an app provided by Videum’s parking entrepreneur.

Increased parking surveillance

After a period with a bit more generous application of the parking surveillance, this will now go back to normal.
“The parking surveillance on campus has been looser during the construction of Epic and Building O since these construction projects have made the parking situation particularly stressed. However, this has resulted in lawns being damaged, rescue vehicles having difficulties reaching their destinations, and it has been more difficult to handle the snow clearance – which is why we now must get things back in order”, says Hans Tunér, manager at the office of facilities management and services.

Parking places will be reintroduced and temporary parking places will disappear

Some of the parking places that have been closed in connection to the construction of Epic and Building O have now been restored and are available again. However, the parking places at PG Vejdes väg on the block Forskaren (parking 04), which have been rented by the university temporarily, will not be available after June 30 since Växjöbostäder needs them for their tenants.

More charging station for electric vehicles

In addition to the two charging stations for electric vehicles available today behind Epic, a total of 14 new places will be completed during the autumn.
“The number of electric vehicles is expected to increase which means that the need for parking spaces with charging station will also increase. This fact, in combination with Linnaeus University’s ambition to contribute to a sustainable development means that we should increase the number of charging stations gradually in order to stimulate and facilitate the transition to less environmentally harmful vehicles”, says Per Brolin, university director.

More information

If you have any questions concerning the parking situation on Växjö campus, please contact Hans Tunér, manager at the office of facilities management and services.

Comment (15)

 1. Hur kommer laddplatserna att märkas upp? Blir de enbart tillgängliga för laddande fordon eller blir det fritt att stå på dem för vilken bil som helst?

  Det blir lite avgörande för tillgängligheten till laddplatser om det är fritt att parkera där även om man väljer att inte ladda.

  Och kommer det att vara gratis(ingå i pavgiften) eller kosta extra att ladda?

 2. Hej!

  Undrar om man kan köpa något månadskort som gäller en eller flera månader på valfri plats?!

   

  MVH

   

 3. Jag föreslår att fast anställd personal vid Linnéuniversitetet skall kunna köpa månadskort för 100:- kr vid infocenter i Växjö.

 4. Meniningen är att laddplatserna ska användas för laddning av elfordon i första hand. Vi kommer att utforma skyltningen i samråd med Videum och Videums parkeringsbolag för att förhindra att laddplatserna används i annat syfte men exakt hur är ännu inte klart.

  Laddplatsernas placering framgår av kartan. Laddningen ingår i P-avgiften.

  Det kommer att vara möjligt att betala för en längre period (t ex en månad) via parkeringsbolagets app däremot vill vi undvika manuell hantering med parkeringskort, vi kommer alltså inte att sälja månadskort i Infocenter.

 5. Passar ni på att också förtydliga markeringarna för p-platserna på P10? I  nuläget är de väldigt svårsynliga, även på sommaren men än mer under vinterhalvåret.

 6. Ibland behöver man ställa bil för lastning utanför markerade parkeringsplatser. Detta har ibland renderat böteslapp, som det sedan tagit både tid och kraft att få ordning på. För att undvika sådana problem nu när parkeringsövervakningen ska skärpas vore det bra med regler och rutiner som är kända både bland personal och parkeringsbolag. 

   

 7. Hans Tunér skrev följande: Det kommer att vara möjligt att betala för en längre period (t ex en månad) via parkeringsbolagets app däremot vill vi undvika manuell hantering med parkeringskort, vi kommer alltså inte att sälja månadskort i Infocenter

   

  Kommer detta bli att studenter och andra köper månadskort för 100:- och lägger beslag på parkeingplatserna som det var innan det blev förbjudet att parkera mellan 24 och 05?

 8. Karin: Det finns inga åtgärder planerade för P10 för markeringar. Vi tar med oss synpunkten till Videum i framtida arbete.

  Dennis: Den avgift som är beslutad är 1 kr/tim eller 10 kr/dygn. Möjlighet att lösa 30-dagarsbiljett via parkeringsbolagets app är planen och den kommer då att kosta 10x30= 300 kr. Videum håller på att tecka nytt avtal med parkerinsgbolag och innan det är klart vet vi inte detaljerna kring tex vilken app som kommer att gälla. Ytterligare information kommer.

 9. Jag tycker inte att svaret om vad som gäller för nattparkering är tillräckligt klargörande. Kommer förbudet att parkera mellan kl 24-05 (med möjlighet att begära tillstånd vid behov) kvarstå?? Eller är 10 kr för ett dygn att tolka som att bilar kan stå där hela dygnet??? I såfall kommer det ju att leda till att platserna kommer att vara fulla av boendes bilar.... (som även Dennis påpekar)

 10. Parkeringsförbud nattetid kvarstår på de parkeringar som har det idag. Trafikskyltning som reglerar det och finns på plats sitter alltså kvar. Parkeringsavgiften på 1 kr/tim men max 10 kr/dygn medger alltså inte att man parkerar på den tid då parkering är förbjuden. Tillstånden som används för nattparkering vid tillfälligt behov (tex tjänsteresa) kommer att kunna hämtas ut av personal även i fortsättningen.

 11.  

  Några synpunkter.

  1)
  Att räddningsvägar varit blockerade av parkerade bilar är uppenbart, men ni har alltså medvetet låtit detta ske...?

  2)
  Har ni tagit reda på varför folk tar bilen istället för att gå, cykla eller åka kollektivt?  Andra åtgärder kanske medfört att det inte behövts vare sig fler/större parkeringsytor eller avgifter.  Växjö kommun kanske kan börja underhålla gång/cykelvägar istället för att bara bygga konstverk vid desamma?  Och ni (Lnu och Vidéum) kanske kan tänka mer på cyklisterna och t ex ordna cykelställ som
  - faktiskt skyddar mot väder och vind
  - inte består av lösgrus som ofta är en blöt sörja halva året
  - inte blockera cykelställ med plogvallar
  - ordna belysning så att man hittar sitt cykellås

  3)
  Det blir alltså avgift alla dagar 05-24?  Om så, varför avgift på kvällar och helger?  Då förekommer t ex evenemang och kurser som ofta vill locka andra än de "ordinarie" studenterna - personer som kanske sällan/aldrig varit på campus.  För många som bor utanför Växjö tätort är bilen ofta det enda möjliga färdsättet vid sådana tillfällen,  Att då behöva försöka betala p-avgift på i stort sett öde parkeringar 10 minuter innan ett evenemang ger sällan ett välkomnande intryck.  Dessutom kanske många inte vill gå/cykla hit i mörkret på just kvällarna.

  4)
  Vad händer om avgiften har "önskad" effekt, d v s alla stora parkeringsytor står halvtomma? Kommer avgiften att sänkas? Återställs parkeringsytor till grönytor?

    

 12. 1. Nej, parkeringsbolaget som sköter parkeringsövervakningen har haft instruktioner att bötfälla fordon som parkerats vårdslöst så att de t ex hindrar utryckningsfordon.

  2. LNU deltog i en resvaneundersökning tillsammans med Växjö kommun under hösten 2017, analys och vilka åtgärder som detta föranleder är ännu inte klart. Det förbereds projekt tillsammans med kommuner och regioner som syftar till ett mer hållbart resande. Jag tycker dina frågeställningar angående cykling är berättigade, det finns säkert saker som kan göras för att främja cyklandet men det står inte i motsats till våra parkeringsavgifter. Vi kan inte ha avgiftsfria parkeringar när angränsande parkeringar inför avgifter.

  3. Det blir avgiftsbelagt hela dygnet alla dagar och dessutom kommer de flesta ytorna vara belagda med parkeringsförbud nattetid. Syftet med detta är att förhindra parkeringarna används som "boendeparkering".

  4. Avgiften kan komma att förändras för att uppnå önskad effekt, vi har dock inte fastställt några kvantitativa gränser för vad som är önskad effekt. Om behovet av parkeringsytor skulle minska dramatiskt så blir det ett förhållande att väga in i den långsiktiga arbetet med utvecklingen av campus.

   

 13. Vad heter appen som går att ladda ner för att betala när jag parkera ngn gång i månaden?

 14. Hej,
  När kommer ordentlig information om att det går att betala med mynt och kort för parkering? Och var man hittar automaterna. De skyltar som sitter uppe nu är bedrägliga, de ger intryck av att man måste använda mobil. Mycket oseröst!
  Att fötetaget sen har mage att ta ut en faktureringsavgift, är ännu mer oseriöst. Kanske vore acceptabelt om info om det fanns info om alla betalningsalternativ!

  Så när korrigeras skyltningen?

  Mvh

  Anders Ingwald

   

   

Files