Nyhet

Rapport klar om sexuella trakasserier och övergrepp vid Linnéuniversitetet / Report completed on sexual harassment and assault at Linnaeus University

In English below.

I samband med #Metoo-upproret i höstas uppmärksammades sexuella trakasserier och övergrepp inom olika sociala sammanhang och yrkesområden. Till exempel tog 2400 kvinnor ställning mot trakasserier och övergrepp inom universitetsvärlden genom #akademiuppropet.

Det var en av orsakerna till att Linnéuniversitetet, som ett av få lärosäten i Sverige, valde att genomföra en kampanj för att samla in anonyma berättelser. Syftet var att få en kvalitativ bild av förekomsten av sexuella trakasserier i verksamheten och ett underlag för att utveckla förebyggande insatser. Berättelserna samlades in via ett webbformulär under tidig vår. 

Nolltolerans ska råda
Totalt skickades 21 berättelser in, de flesta från medarbetare, men även ett par från studenter. Materialet har nu bearbetats och analyserats av en arbetsgrupp. Rapporten visar att det finns problem med sexuella trakasserier, övergrepp och könsdiskriminering och att det är upplevelser som satt djupa spår hos medarbetare och studenter. 

– Vi ska nu ta till oss resultaten och rekommendationerna för att förbättra rutiner, utbildning och vaksamhet. Här vill jag understryka hur vi alla har ansvar för att inte tolerera, förminska eller normalisera oacceptabelt beteende. Den akademiska kulturen ska vara respektfull för alla, säger rektor Peter Aronsson.

Kraftsamlar för att förebygga 
Arbetsgruppen föreslår ett antal åtgärder för att förebygga diskriminering och sexuella trakasserier. 

– Bland annat handlar det om insatser för att öka kunskapen om hur man anmäler och vilket stöd som finns att få. Vi föreslår även en utbildning som riktar sig till chefer och skyddsombud för att öka kunskapen i de här frågorna, men också insatser för att öka kunskapen hos övriga medarbetare och studenter, berättar Cecilia Kjellgren, forskare i socialt arbete och deltagare i arbetsgruppen.

Mer information om de olika åtgärderna kommer till hösten. Rapporten offentliggörs idag den 19 juni.

Lärosätenas arbete kartläggs
Regeringen gett Universitets- och högskolerådet, UHR, i uppdrag att kartlägga lärosätenas förebyggande arbete kring sexuella trakasserier samt hur de hanterar misstänkta fall. En rapport ska vara klar till årsskiftet. 

Rapporten är bifogad.

Läs mer om diskriminering och hur du gör en anmälan på Medarbetare: https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/att-arbeta-vid-lnu/diskriminering/

- - -

Report completed on sexual harassment and assault at Linnaeus University 

In connection to the #metoo campaign last autumn, there was a lot of focus on sexual harassment and assault in different social contexts and professional fields. For instance, 2,400 women took a stand against harassment and assault in the academic world through #akademiupproret.

This was one of the reasons why Linnaeus University, as one of only a few higher education institutions in Sweden, decided to launch a campaign to collect anonymous stories. The aim was to establish a qualitative picture of the occurrence of sexual harassment in our activities and a basis for the development of preventive measures. The stories were collected through a web form during early spring this year.

Zero tolerance will apply
We received a total of 21 stories, mainly from members of staff but also from a couple of students. The material has now been processed and analysed by a working group. The report shows that sexual harassment, assault and gender discrimination occur and that these experiences have left deep scars with members of staff and students.

“We will now discuss the results and the recommendations in order to improve routines, training and watchfulness. I would like to stress the fact that we all have a responsibility to make sure that unacceptable behaviour is not tolerated, diminished or normalised. The academic culture should be respectful to everyone”, says vice-chancellor Peter Aronsson.

Focus on prevention
The working group presents a number of proposals to prevent discrimination and sexual harassment.

“Among other things, we suggest measures that will increase the knowledge on how you report and what support you can get. We are also proposing a training programme aimed at managers and safety representatives in order to increase knowledge on these issues, as well as measures that will help increase the knowledge among other members of staff and students”, explains Cecilia Kjellgren, researcher in social work and member of the working group.

More information about the different measures will be presented this autumn. The report will be made public on June 19.

The Swedish Council for Higher Education maps out the work at higher education institutions
The government has commissioned the Swedish Council for Higher Education, UHR, to map out the higher education institutions’ preventive work linked to sexual harassment and how they handle suspected cases. A report will be presented before the turn of the year.

The report is attached (in Swedish).

Read more about discrimination and how you file a report on Staff:
https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/att-arbeta-vid-lnu/diskriminering/

Kommentera (1)

  1. Anmärkningsvärt att händelsen i matkön på en konferens bara har inlämnats av offret.

Filer