Nyhet

Rektor nyhetsbrev: Sommaren är här! / Letter from the vice-chancellor: Summer has arrived!

Peter Aronsson

In English below

Med chock återkom jag morgonen den 7 juni efter nationaldagen till ett campus som var tomt på studenter! På någon vecka så sker förvandlingen där studenterna efter ett årsarbete lämnar för ledighet och arbete på annat håll.

Som medarbetare har vi dock fortfarande några veckor av intensiva förberedelser för sommarens kurser, höstens mottagande och forskningsuppgifter som väntar på utförande.

Vi förbereder även att utse en rad prefekter, styrelseledamöter med mera för den kommande treårsperioden. Mottagandet och förutsättningarna för att kunna ta lednings- och chefsuppdrag blir starkare genom en tydligare och samlad introduktion, en tydligare arbetsordning och justerad delegationsordning. 

Allt förbereds just nu och presenterades i styrelsen 8 juni. Syftet är att både öka transparensen kring våra arbetssätt men också att förbättra dem, så att vi klarar de förändringsarbeten vi är mitt i och som kommer att vägledas av strategiarbetet som startar i höst.

Under året har Sverige uppmärksammats på omfattningen av sexuella trakasserier och övergrepp i en rad yrkesgrupper. Vi arbetar med jämställdhetsintegrering, har en ordning för anmälan och åtgärder, men öppnade för att lyssna av berättelser från medarbetare och studenter för att kunna arbeta bredare och mer förebyggande. Rapporten har nu kommit och visar hur övergrepp och trakasserier sätter djupa spår hos utsatta individer och hämmar verksamhetens goda utveckling. 

Vi ska nu ta till oss resultaten och rekommendationerna för att förbättra rutiner, utbildning och vaksamhet. Här vill jag understryka hur vi alla har ansvar för att inte tolerera, förminska eller normalisera oacceptabelt beteende. Den akademiska kulturen ska vara respektfull för alla!

Ansökan om att få examensrätt för Civilingenjörer är nu inskickad till Universitetskanslerämbetet. Det goda förarbetet gör att vi känner oss optimistiska. Vi kan och omgivningen behöver vår första civilingenjörsutbildning i mjukvaruteknik. Den kan sen följas av träbyggande och maskinteknik med lämpliga profileringar.

Arbetet fortsätter med att dra nytta av vår bredd av specialiseringar i kunskapsmiljöer som knyter samman forskning och utbildning med hög kvalitet som efterfrågas av fler studenter och omvärlden. 

Fakulteternas medarbetare diskuterar och lämnar förslag som kan utvecklas lokalt och några av dem kan bli starkare genom att arbeta över fakultetsgränserna. Då behöver vi synliggöra våra ambitioner för varandra. 

Jag vill bjuda in till en ”mässa” för förslag på kunskapsmiljöer på förmiddagen tisdagen den 11 september. Förmiddagen är öppen för alla och på eftermiddagen vidtar en chefsdag som fortsätter diskussionen om hur vi leder processen vidare. Jag är övertygad om att det blir en inspirerande dag. 

Till sist vill jag tacka alla medarbetare för goda insatser under gångna året och önska er en härlig och avkopplande sommar!

/Peter

- - - 

Letter from the vice-chancellor: Summer has arrived!

I was chocked to return on the morning of June 7, the day after our National Day, to a campus entirely devoid of students! In just one week’s time, a transformation takes place when our students leave the university after a year of studies to enjoy some time off or work in other places.

However, as members of staff, we still have a few weeks of intense preparations for summer courses, the autumn reception of students, and research tasks that are waiting to be carried out.

We are also preparing to appoint a number of heads of department, board members and more for the upcoming three-year period. The reception and the conditions for accepting management positions become stronger through a joint introduction, clearer rules of procedure, and an adjusted delegation order.

Everything is now being prepared and was presented at the university board’s meeting on June 8. The aim is to increase the transparency around how we work, but also to improve our ways of working, in order for us to be better able to handle the change process we are in the middle of – a process that will be guided by the strategy work that is initiated this autumn.

During the year, Sweden has been alerted to the extent of sexual harassment and assault that occur in a number of professional fields. We work with gender mainstreaming, have developed an order for reporting and taking measures, but also opened up for members of staff and students to contribute with their stories in order for us to be able to work with a more broad focus to take preventive measures. The report has now been completed and it shows how assault and harassment leave deep scars with subjected individuals and inhibits positive development of our activities.

We will now discuss the results and recommendations in order to improve routines, training and watchfulness. I would like to stress the fact that we all have a responsibility in this; to not tolerate, diminish or normalise unacceptable behavior. The academic culture should be respectful to everyone!

The application for degree-awarding powers for degree of master of science in engineering has now been sent to the Swedish Higher Education Authority. Our through preparatory work makes us feel optimistic about the outcome. We are qualified, and there is a demand for our first master of science in engineering in software technology. This can then be followed by wood building technology and mechanical engineering with suitable profiling.

The work goes on to benefit from our breadth of specialisations in knowledge environments that link research and education of high quality that is requested by more and more students and the surrounding society. 

Members of staff at the faculties discuss and hand in proposals that can be developed locally and some of them can become stronger through collaboration across faculty borders. In order to be successful in this work we must make our ambitions known to each other.

I would like to invite you all to a “fair” where we can discuss proposals for knowledge environments on Tuesday morning, September 11. Before lunch, everyone is welcome to take part and after lunch managers at the university will then continue the discussion on how to continue leading the process forward. I feel convinced that this will be a day filled with inspiration.

Finally, I would like to thank all members of staff for good work during the last year and wish you all a nice and relaxing summer!  

/Peter

Kommentera (0)