Nyhet

Branschsamarbete och bidrag från KK-stiftelsen nycklar till skräddarsydda kurser / Industry collaboration and Knowledge Foundation funding keys to customized courses

Linnéuniversitetet erbjuder avgiftsfria, skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom den digitala sektorn. Kurserna utvecklas i projektet Expertkompetens sociala medier och webbteknologier för innovation och tillväxt, utformas med näringslivet och finansieras av KK-stiftelsen.

Arianit Kurti, docent vid institutionen för datavetenskap och medieteknik – hur och varför startade projektet?
­– Projektet inleddes 2010, samtidigt som starten av vårt masterprogram i sociala medier och webbteknologier. Detta var ett hett forskningsämne som skapade ett ökande intresse från näringslivet. Samtidigt utlyste KK-stiftelsens program Expertkompetens medel till projekt med fokus på att främja forskningsanknutna, flexibla kurser och program skräddarsydda för yrkesverksamma. Vi sökte och fick finansiering.

– Förutom det finansiella stödet på totalt 17 miljoner kronor har KK-stiftelsen stöttat skapandet av ett nätverk med svenska universitet som har fortbildningsprogram för yrkesverksamma. Detta är ett utmärkt forum för att dela kunskap och erfarenheter!

Vilka är de viktigaste resultaten hittills?
– En lyckad, stabil modell för samarbete med företag som fokuserar på två dimensioner: öppenhet och ägande. Vi har utvecklat och underhållit sju nya kurser som producerats tillsammans med branschpartner och ges i form av konceptet ”det omvända klassrummet”.

Hur har samarbetet med näringslivet främjat projektet?
– Det har varit helt avgörande. Kurserna är skräddarsydda och uppdelade i bitar för att passa i de yrkesverksammas välbokade kalendrar. Resultatet är att över 100 IT-proffs har gått våra kurser och fler än 45 företag har deltagit i framtagningen.

På vilket sätt bidrar projektet till samhällsnytta?
– Med en innovativ, pedagogisk modell som är både flexibel och anpassad till de ständigt föränderliga krav som följer av samhällets digitalisering. Genom att tillhandahålla lösningar som kombinerar forskningsrön med undervisningsmetoder med hjälp av inlärningstekniker, har modellen skapat en ny palett av möjligheter till yrkesfortbildning.

Vad händer i projektet just nu?
– Vi ger en ny kurs, Tillämpad maskininlärning, som har mottagits fantastiskt väl – fler än 30 studenter läser den. Vi siktar på att ge kursen igen i höst, tillsammans med Agila metoder för managers och Digital marknadsföring.

– När vi nu går in i projektets sista år tänker vi också genomföra en inverkansanalys genom att följa den yrkesmässiga utvecklingen på de företag som har skickat det största antalet studenter till oss, samt undersöka de enskilda karriärvägarna för IT-proffs som läst våra kurser.

- -

Linnaeus University offers free customized courses for professionals in the digital sector. The courses are developed within the project Social Media and Web Technologies for Innovation and Growth, are designed together with industry and are funded by the Knowledge Foundation.

Arianit Kurti, associate professor at the department of computer science and media technology – how and why was this project started?

– The project started in 2010 and coincided with the start of our master programme in social media and web technologies. This was a hot research topic and attracted an increasing interest from industry. At the same time, the Knowledge Foundation called for projects in their Graduate Professional Development Program that focused on promoting research connected flexible courses and programs tailored to professionals.

– Besides the financial support of SEK 17 million in all, the Knowledge Foundation has supported the establishment of a network of Swedish universities that have Graduate Professional Development Programs. This is a great forum for knowledge and experience sharing!

What are the major results so far?

– A successful, steady coproduction model with companies that focuses on two dimensions: openness and ownership. We have developed and serviced seven new courses directly co-produced with industry partners and delivered through a flipped classroom approach.

How has collaboration with industry promoted the project?

– It’s been crucial. The courses are customized and bite-size to accommodate the busy schedule of working professionals. As a result, over 100 IT professionals have taken our courses and more than 45 companies have participated in the co-production.

In what way does the project contribute to societal benefit?

– With an innovative educational model that is both flexible and adaptive to the constantly changing demands as a result of societal digitalisation. By providing best practices that combine research insights with teaching approaches using learning technologies, it has created a new palette of opportunities for professional education.

What is happening in the project right now?

– We are completing a new course on Applied Machine Learning that was extremely well accepted by ICT professionals, with more than 30 students following it. We aim to deliver the course again this fall together with Agile for Business and Digital Marketing Strategy.

– As we are entering the last year of the project we also aim at conducting an impact analysis by following the professional development of companies that have sent the largest number of students to us, as well as investigating the individual career paths of ICT professional taking our courses.

Kommentera (0)