Nyhet

De blir Linnéuniversitetets ledamöter i samarbetsrådet med IST / They will be Linnaeus University’s members on the collaboration council with IST

I september 2016 skrevs ett samarbetsavtal mellan Linnéuniversitetet och it-företaget IST International Software Technology AB, och inom ramen för avtalet ska ett samarbetsråd inrättas. Till rådet utser Linnéuniversitetet och IST vardera tre ordinarie ledamöter, och en av Linnéuniversitetets ordinarie ledamöter ska vara ordförande för rådet.

Rektor har beslutat att utse följande personer till Linnéuniversitetets ledamöter:

Ann-Charlotte Larsson, vicerektor för innovation, internationalisering och samverkan
Staffan Carius, dekan vid fakulteten för teknik
Ninni Wahlström, dekan vid fakulteten för samhällsvetenskap

Ordförande i rådet blir Ann-Charlotte Larsson.

Samarbetsrådet har till uppgift att fastställa de målsättningar som ska gälla för samarbetet och de konkreta insatser som ska genomföras, samt övervaka att samarbetet bedrivs i linje med det som angetts i avtalet.

________________________________________________________________

In September 2016, a collaboration agreement was signed between Linnaeus University and the IT company IST (International Software Technology AB) and within the frame of this agreement a collaboration council is to be established. Linnaeus University and IST appoint three permanent members each to the council and one of Linnaeus University’s members is to be the chairman of the council.

The vice-chancellor has decided to appoint the following persons as Linnaeus University’s members:

Ann-Charlotte Larsson, deputy vice-chancellor, internationalisation and collaboration
Staffan Carius, dean at the faculty of technology
Ninni Wahlström, dean at the faculty of social sciences

Chairman of the council will be Ann-Charlotte Larsson.

The collaboration council’s commission is to establish the goals that are to apply for the collaboration and the concrete ventures that are to be implemented, as well as to make sure that the collaboration proceeds in accordance with what has been stated in the agreement.

Kommentera (0)