Nyhet

Nu startar Linnéuniversitetets strategiarbete med sikte på år 2025 // Now Linnaeus University’s strategy work with aim on 2025 is initiated

Foto på Karin Lundhgren

In English below

Linnéuniversitetets nuvarande strategidokument; En resa in i framtiden sträcker sig fram till år 2020. Ett arbete har därför påbörjats för att ta fram vision, mål och strategi för år 2020-2025. Karin Lundhgren, på universitetsledningens kansli, har fått i uppdrag att leda arbetet.

Nu startar arbetet med strategi och mål 2025 – hur kommer arbetet att gå till?

– Vi har haft ett gemensamt uppstartsmöte med Universitetsstyrelsen och dekanerna, och har börjat planera processen framåt. Slutpunkten är Universitetsstyrelsens möte i december 2019, då vision och strategi inför 2020-2025 ska upp till beslut. I början av hösten kommer vi att bestämma formerna för arbetet, berättar Karin Lundhgren.

Vad är din roll?

– Min roll är att vara processledare, se till att arbetet går framåt enligt plan. Jag kommer också att vara huvudskribent för visions- och strategidokumentet. Det är ju ett viktigt styrdokument, men samtidigt handlar arbetet om mycket mer än så. Som jag ser det är det ett arbete som ska svara på trefrågor:

Var är vi?  Vart vill vi? Vilka övergripande strategier ska vi ha för att ta oss dit?

Vad händer nu?

– Nu kommer vi att fortsätta jobba med den första frågan, det vill säga - vart vi befinner oss idag. Vilka utmaningar står vi inför? Inledningsvis ska vi utvärdera hur väl vi har lyckats uppnå ambitionerna i En resa in i framtiden. Sedan ska vi formulera vilka de viktigaste utmaningarna är för Linnéuniversitetet. Till att börja med kommer jag att sammanställa tidigare utvärderingar och siffermaterial ur årsredovisningarna. Omvärldsperspektivet är väldigt viktigt. Vi får inte bli navelskådande utan måste förstå Linnéuniversitetet i ett sammanhang.

Vad har jag som medarbetare för nytta av en ny strategi?

– En bra strategi innehåller vägledande principer eller, annorlunda uttryckt, en strategisk intention som anger riktning och utesluter vissa handlingsalternativ. Den ska också förmedla en kondenserad bild av vilka vi är och vad vi står för, vara en inspiration, utan att detaljstyra.  En sådan strategi kan både inspirera och underlätta för medarbetare att fatta beslut och prioritera.

Hur kan jag som medarbetare påverka processen?

– Att medarbetare bjuds in att påverka är en väldigt viktig del av processen, men det är inte bestämt ännu hur formerna för det blir, så där ber jag att få återkomma.  

Vad tar vi med oss från nuvarande strategi?

– Vad vi ska ta med oss kommer att bli tydligt under resans gång och det är lite för tidigt att svara på den frågan nu. Jag kan bara konstatera att vårt nuvarande visions- och strategidokument har fått genomslag i verksamheten, vilket är bra. Under uppstartsmötet med dekaner och universitetsstyrelse fick vi även stöd för att behålla innehållet och andan i visionen: ”Linnéuniversitetet – en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet!”.  Det är som det ska vara, en vision ska vara långsiktig även om formuleringarna kan ändras något.

Något annat som du gärna vill lyfta fram?

– Jag tror det är viktigt att se strategiarbetet i ett sammanhang, att strategin bör hänga ihop med exempelvis planerings- och uppföljningsprocesser så att vi kan följa utvecklingen och vet när något fungerar eller inte fungerar. Samtidigt är det viktigt att påpeka att en positiv utveckling för Linnéuniversitetet inte kan skrivas eller administreras fram. Den är helt beroende av den kunskap och initiativkraft som finns hos alla medarbetare.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Now Linnaeus University’s strategy work with aim on 2025 is initiated

Linnaeus University’s current strategy document; A journey into the future covers the time period until 2020. Work has now been initiated to develop vision, goals and strategy for 2020–2025. Karin Lundhgren, at the executive office, has been given the commission to lead this work.

Now the work with strategy and goals 2025 is starting up – what will the work look like?
“We’ve had a start-up meeting with the university board and the deans and have also started our planning of the continued process. The work will be concluded at the university board’s meeting in December 2019, when the vision and strategy for 2020–2025 will be decided on. In the beginning of the autumn, we will establish the forms for the continued work”, says Karin Lundhgren.

What is your role?
“My role is being process manager and making sure that the work moves forward according to plan. I will also be the main writer for the vision and strategy document. It is an important steering document, but the work involves so much more. As I see it, this work really is about providing answers to three questions:
Where are we? Where do we want to be? What general strategies should we embrace to get there?”

What happens next?
Now we will continue working with the first of these questions; that is to say, where we are today. What challenges are we facing? Initially, we will evaluate how well we have succeeded in meeting the ambitions in A journey into the future. Once that has been done, we will formulate what are the most important challenges for Linnaeus University. To start with, I will compile previous evaluations and numbers from the annual reports. To keep an eye on the surrounding world is very important. We must not become introspective but must make sure that we understand Linnaeus University in a larger context”.

As a member of staff, of what use will the new strategy be to me?
“A good strategy contains guiding principles or, expressed in a different way, a strategic intention that outlines the direction and excludes certain paths of action. It should also mediate a condensed picture of who we are and what we stand for, and serve as inspiration, without specifying too much in detail. Such a strategy can both inspire and make it easier for coworkers to make decisions and prioritise”.

As a member of staff, how can I affect the process?
It’s an important part of the process to invite members of staff to share their thoughts and ideas, but in what way this will be done has not been decided yet, I will have to get back with more information about that”.

What do we take with us from the current strategy?
“What we will take with us will become clear as the process moves forward; at this point it is too early to say. In can, however, confirm that our current vision and strategy document has had an impact on the university’s activities, which is good. At the start-up meeting with the deans and the university board, we also got support for keeping the content and the spirit of the vision: ‘Linnaeus University – a creative and international knowledge environment promoting curiosity, creativity, companionship, and utility’. It’s just like it’s supposed to be, a vision should be long-term, even though the exact wording can be somewhat changed”.

Is there anything else that you would like to mention?
I think it’s important to see the strategy work in the right context; that the strategy should be connected to, for instance, planning and follow-up processes, so that we can keep track of the development and know when something works well or does not work. At the same time, it is important to point out that a positive development for Linnaeus University cannot be the result of writing or administration. It is entirely dependent on the knowledge and power of initiative found among all members of staff”.  

 

Kommentera (1)

  1. Många ord. Men inga frågor om kvalifikationer. Som medarbetare (produktionresurs) är jag lite undrande.