Nyhet

Sverige tar ställning för öppen tillgång – avtalet med Elsevier sägs upp

Efter 20 år säger de svenska forskningsbiblioteken upp avtalet med det stora vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen är att förlaget inte tillgodoser kraven på öppen tillgång.

Regeringens mål är att resultatet av all offentligt finansierad forskning ska vara omedelbart öppet tillgängligt år 2026. En omvandling från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem är nödvändig. 

Inom ramen för Bibsamkonsortiet förhandlar Kungliga biblioteket (KB) om licenser för bland annat vetenskapliga tidskrifter till universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. För att lyckas med omställningen till öppen tillgång kräver konsortiet följande: 

  • omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare som är affilierade till konsortiets deltagande organisationer,
  • läsrättigheter till Elseviers 1 900 tidskrifter för deltagande organisationer,
  • en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång.

Avtalet sägs upp från 30 juni

Elsevier har inte lyckats erbjuda ett avtal med en modell som motsvarar Bibsamkonsortiets krav. Därför har det pågående avtalet har sagts upp från och med den 30 juni 2018. Det är första gången konsortiet säger upp ett avtal av den här storleken.

Svenska forskare publicerar varje år omkring 4 000 artiklar i Elseviers tidskrifter. Under 2017 betalades cirka 13 miljoner kronor i publiceringskostnader för öppen tillgång, utöver de 120 miljoner kronor som deltagande organisationer betalar i licenskostnader för att läsa förlagets tidskrifter.

Astrid Söderbergh Widding är rektor för Stockholms universitet, ordförande i Bibsamkonsortiets styrgrupp och den som leder förhandlingarna. Hon menar att de ökande kostnaderna för vetenskaplig information belastar universitetens budgetar globalt medan förlagen gör stora vinster. Ett alternativ till den nuvarande publicerings- och prismodellen är ”open access”. Det skulle innebära att institutionerna betalar för att publicera sina artiklar och att dessa blir öppet tillgängliga för alla att läsa, direkt vid publicering. 

– Vi måste ta kontrollen över de totala publiceringskostnaderna eftersom vi ser en tendens mot snabbt ökande kostnader för både läsning och publicering. Det nuvarande systemet för vetenskaplig kommunikation måste förändras. Vår enda möjlighet att uppnå detta är att inte förnya avtal som inte lever upp till kraven på en hållbar omvandling till öppen tillgång, säger Astrid Söderbergh Widding.

– Vi på Linnéuniversitetet stödjer självklart det nationella beslutet från Bibsamkonsortiet, säger överbibliotekarie Catta Torhell. Detta handlar om viktiga principiella frågor som i grunden handlar om grundläggande demokratiska principer. Tillgång till kunskap ska vara tillgänglig för alla, i synnerhet kunskap som produceras via skattemedel. 

Fortsatt tillgång till redan publicerade artiklar

Forskare från de deltagande organisationerna kommer fortfarande ha tillgång till artiklar publicerade mellan januari 1995 och 30 juni 2018 enligt villkor i pågående avtal. Elsevier har aviserat att de kommer att stänga av accessen till innehåll som publiceras efter den tidsperioden. Tips på alternativa accessvägar finns på KB:s webbplats. (LÄNK: http://openaccess.blogg.kb.se/openaccess-definition/hitta-oppna-artiklar/)

Mer information

Läs mer om vad som kommer att gälla när avtalet upphör den 30 juni.

Fakta om Bibsamkonsortiet

Sedan 1996 förhandlar KB licensavtal för elektroniska informationsresurser till svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. 85 organisationer deltar i minst ett av konsortiets 68 avtal. År 2017 var omsättningen 354 miljoner kronor.

Kontakt

Helena Carlsson Juhlin, sektionschef vid universitetsbiblioteket, 070-282 25 20, helena.juhlin_AT_lnu.se

Kommentera (3)

  1. Jag kan sympatisera med aktionen och dess syften. Dock, är det komplicerat för forskare och potentiellt dyrt. Man kan nämligen inte bortse från att ett mycket stort antal mycket bra tidskrifter finns i Elseviers samlingar och forskare kan förstås behöva studera dessa i samband med sina studier och eventuellt citera dem i nyförfattade artiklar. Resultatet kan bli att vi måste ta en ganska betydande andel direkta forskningsmedel för att köpa artikeln till mycket högre kostnad per artikel än om det finns en nationell prenumeration. Vet inte om det har reflekterats kring detta problem i anslutning till förhandlingen. Kanske finns det någon bra lösning. Jag förmodar att inte Elseviers tidskrifter går att nå från den länkade sidan. Vad gäller Researchgate som det finns länk till på nämnda sida så har ett antal förlag (Springer, Elsevier m fl) hotat dem med rättsliga åtgärder om de inte tar bort olagligt (ej OA material).

    Alf Månsson

  2. Din analys är helt riktigt och det är samma överväganden som gjorts under förhandlingarna. Vi har ännu inte sett hur Elsevier kommer att reagera på upsägningen och håller oss därför avvaktande under ytterligare några dagar. Från bibliotekets sida kommer vi att göra allt för att stödja er forskare i att nå de artiklar ni behöver även efter den 1 juli. Vi följer utvecklingen.