Nyhet

Nya högskolepedagogiska kurser HT18

Nu är planering och iscensättande av de nya behörighetsgivande utbildningarna i full gång. Tidigare kurs på 15 hp är nu uppdelad på tre olika kurserför att underlätta möjligheterna att kombinera kurserna med övriga uppdrag och bemanning. 

I höst ges de två inledande kurserna på både engelska och svenska och kompletteras med forskarhandledarutbildning, FLUS i första omgången på engelska. Som tidigare erbjuds även en nätbaserad kurs i samarbete med andra lärosäten. 

Lärandets juridik och inramning,  3hp
I kursen presenteras och diskuteras nationella och lokala regelverk och ansvar med relevans för utbildningens genomförande (kursplan, examination, kursvärdering etc) samt betydelsen av undervisning som myndighetsutövning för lärares övriga arbetsuppgifter, lärares yrkesetiska codex, samt upphovsrättsliga frågor. 

Undervisning och lärandeprocesser, 7 hp
Kursen har ett tvådelat syfte som berör A) pedagogiska konsekvenser av högre utbildnings som betyg och bedömning som ett didaktiskt verktyg, studentsyn och breddat deltagande. Kursen belyser tillämpning av digitala verktyg som förståelse för dess inverkan på människan i en social, samhällelig och professionell kontext och allt i ljuset av B) grundläggande högskolepedagogisk forskning av relevans för det undervisande uppdraget. 

Forskarhandledning
Kursen fokuserar handledar-doktorandrelationen men även andra roller inblandade i forskarutbildningen. Det innebär yrkesetiska frågor, frågor om lika villkor och arbetsmiljö. Kursen innehåller reflektioner kring handledarrollen, doktorandperspektiv och doktoranders erfarenheter av handledning samt nationella och lokala regelverk kring forskarutbildning. Kursen möter upp olika erfarenheter av handledning hos kursens deltagare. 

 

- Utgångspunkten för kurser och kommande aktiviteter är att vi har fokus på den professionella lärargärningen, det vill säga att alla högskolepedagogiska utbildningsinsatser utgår från och genomsyras av relevans för undervisning, säger Linda Reneland, vik verksamhetsledare för enheten för högskolepedagogik. 

- I linje med SUHF rekommendationer och universitetsutbildningars organisation och genomförande betonar vi även vikten att utveckla vidareutbildningsformer som riktar sig mot exempelvis lärarlag eller andra grupperingari stället för enbart insatser för enskilda lärare. 

Vi kan inte ta emot anmälningar ännu. Mer information med schema och anmälningsformulär kommer att läggas ut så fort all kursplanering är klar. Förfrågningar om kursdeltagande skickas till ingela.bengtsson_AT_lnu.se

Övriga frågor linda.reneland_AT_lnu.se

 

Nätbaserad kurs

Open networked Learning (ONL181), 25 sept - 3 dec ger dig möjlighet att utforska och testa kollaborativt lärande (PBL) i en öppen nätbaserad lärmiljö tillsammans med kollegor från olika universitet, discipliner och kulturer (både nationellt och internationellt). Kursen vänder sig till lärare, kursutvecklare och IT-pedagoger och erbjuds av Linnéuniversitetet i samarbete med andra lärosäten. Kursen är helt nätbaserad (bortsett från ett uppstartsmöte på campus) och genomförs på engelska eftersom alla studiegrupper innehåller deltagare från olika länder.

/

Open networked Learning (ONL181), 25 Sept – 3 Dec, gives you the opportunity to explore collaborative learning (PBL) in an open online environment together with colleagues from different universities and institutions (both national and international). The course is aimed at teachers, course designers and educational technologists. Linnaeus University offers this course in cooperation with other higher education institutions. The course is completely online (apart from one campus meeting at the start) and in English.

 

Här kan du läsa mer om lursen och också se en film

/

Read more and watch a movie

 

Anmälan och frågor/ Questions and signing up:

Alastair Creelman, UB, alastair.creelman_AT_lnu.se

Kommentera (0)