Nyhet

Preliminära röst- och vallängder klara / Provisional registers of electors and electoral rolls

In English below

Nu är de preliminära röst- och vallängderna till val av fakultetsstyrelser samt val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen framtagna. Senast 11 maj kan du lämna dina synpunkter på listorna. Valen kommer att äga rum den 8-9 oktober 2018.

Preliminära röst- och vallängder till valen har nu tagits fram med hjälp av HR-avdelningen. De preliminära röst- och vallängderna finns på Medarbetare för eventuella synpunkter senast 11 maj tillsammans med kriterierna för att vara röst- och valbar. Se sidorna för respektive val på Medarbetare Val universitetsstyrelse och Val fakultetsstyrelse.

Om du saknar någon på någon lista eller är tveksam till att någon finns med är du välkommen att kontakta tony.wagman_AT_lnu.se eller per.sundstrom_AT_lnu.se via e-post senast den 11 maj.

Vad händer sedan?

Efter eventuella justeringar kommer rektor att fastställa röst- och vallängder den 21 maj.

Parallellt med detta arbete pågår nu en process för att utse valberedningar till de olika valen:

  • Valberedningar för val till fakultetsstyrelsen beslutas av rektor den 21 maj.
  • Till valberedningen för val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen utser respektive dekan vardera en ledamot. Uppgifter ska ha inkommit från dekanerna den 28 maj.
  • Val av fakultetsstyrelser samt val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen kommer att äga rum den 8-9 oktober 2018.

Mer information och eventuella synpunkter

Information om valen, inklusive regler och tidplaner, hittar du på Medarbetare https://medarbetare.lnu.se/aktuella-projekt/val-2018. Om du har frågor, saknar någon på listan eller är tveksam till att någon finns med är du välkommen att kontakta tony.wagman_AT_lnu.se eller per.sundstrom_AT_lnu.se via e-post senast den 11 maj.

----------------------------------------------------------------------------------

Now the provisional registers of electors and electoral rolls for the election of faculty boards and the election of teacher representatives to the university board. By 11 May, you can leave your comments on the lists. Elections will take place on 8-9 October 2018.

The Office of Human resources have provided provisional registers of electors and electoral rolls. These will be published on Staff Election 2018 for any possible comments until May 11. You will find the conditions for register of electors and electoral rolls in the regulations documents on the pages concerning Election university board and Election faculty boards. Please contact tony.wagman_AT_lnu.se or per.sundstrom_AT_lnu.se by May 11 if you believe that someone is missing from or should not be in the rolls.

What happens next?

After any adjustments, the vice-chancellor will determine the registers of electors and electoral rolls on 21 May.

In parallel with this work, a process is now underway to appoint election committees for the different elections:

• Election committees for elections to the faculty board are decided by the vice-chancellor on 21 May.

• To the election committee for the election of teacher representatives at the university board, each dean elects one member. Data should have been received from the deans on 28 May.

• The election of faculty boards and the election of teacher representatives to the university board will take place 8-9 October 2018.

The vice-chancellor will confirm the registers of electors and electoral rolls after adjustments.

More information

Further information about the elections, including regulations and time plans, can be found on Staff Election 2018. Please contact tony.wagman_AT_lnu.se or per.sundstrom_AT_lnu.se by May 11 if you believe that someone is missing from or should not be in the rolls.

 

Kommentera (0)