Nyhet

Rektors nyhetsbrev - april 2018 / Letter from the vice-chancellor April 2018

Våren på väg

Det är dags att på nytt formulera Linnéuniversitetets långsiktiga vision, mål och strategier.

FN har antagit Agenda 2030, EU planerar för livet efter Horizon 2020 och Riksdagen har antagit en tioårig forskningsproposition. Egen utveckling och samhällsutmaningar gör det viktigt att med jämna mellanrum förnya arbetssätten. Även om visionen av en god akademisk miljö är tämligen tidlös, så behöver också den formuleras så att dess relevans och angelägenhetsgrad har den kraft som behövs för att bidra till stärkt arbete.

Vi behöver alltså bygga på det som uppnåtts och det vi lärt på vägen. Hur ska vi med våra styrkeområden bäst möta framtiden? Vilka vägledande principer och arbetssätt skapar förutsättningar för en attraktiv och framgångsrik akademi med utgångspunkt i redan gjorda framsteg.

Din kompetens och ditt engagemang behövs

Universitetsstyrelsen gav efter ett seminarium startsignal för ett arbete som för sin framgång är beroende av din kompetens och ditt engagemang. Extern utvärdering av forskningsarbetet, pågående kvalitetsarbetet med utbildning, samverkan, hållbarhet, jämställdhet, ledarskap och arbetsmiljö – allt ska samlas upp, synliggöras och ge riktning i en ny strategi.

Nyfiket och nytänkande arbetssätt ska kombineras med systematik för att skapa största nytta för vårt arbete. Inbjudan till alla medarbetare på Café Linné 8 maj och till ett första professorskollegium den 3 maj ingår i det paket av mötesplatser och arbetssätt som fram till 2020 ska formulera nästa strategi.

Skapa ett attraktivt utbildningsutbud

Vi har på flera plan redan påbörjat förnyelsen av utbildningsutbudets innehåll, form och pedagogik. Ett lägre söktryck till höstens program och kurser skärper allvaret i det arbetet.

Steg för steg behöver vi se över att vi nyttjar stark forskning, pedagogisk förnyelse och samverkan för kvalitet, relevans och attraktivitet i utbildningsutbudet. Universitetsstyrelsen har ställt sig bakom att medel ur myndighetskapitalet får användas för denna förnyelse. Verksamheten behöver nu på basis av en grundlig analys ställa goda förslag om vilka satsningar som ska prioriteras.

Kunskapsmiljöer börjar ta form

Det finns goda och inspirerande mål i den nuvarande strategin som vägleder arbetet på vägen: Målet är redan där att vara en attraktiv kunskapsmiljö som utnyttjar kompetenser över ämnesgränser, berikar både utbildning, forskning och samverkan samt använder vetenskap, konst och erfarenhetsbaserad kunskap för framgångsrik kunskapsbildnings största genomslag.

För att konkretisera denna vision så ges fakulteterna möjlighet att från och med nu föreslå de första formella inrättandena av ett antal mer konkreta kunskapsmiljöer. De ska samla och utnyttja våra både spirande och framstående ämneskunskaper och centra inom våra styrkeområden som bidrar till lösningar av angelägna samhällsutmaningar. Komplexa problem kräver samling över ämnesgränser. Den vardagliga verksamheten sker i vår ordinarie organisation, men kan stimuleras av och bli än mer attraktivt av att ingå i större sammanhang. Vilken Kunskapsmiljö Linné ser du som lockande att etablera för att din kompetens ska fördjupas men även komma till än större nytta i samhället?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Spring is on its way

It’s once again time to devise Linnaeus University’s long-term vision, goals and strategies.

The United Nations has adopted Agenda 2030, the European Union is planning for life after Horizon 2020 and the Swedish Parliament has approved a research proposition spanning over ten years. Development and societal challenges make it important to renew the way we work on a regular basis. Although the vision of a good academic environment is rather timeless, this vision also needs to be devised so that its relevance and urgency have the power necessary to contribute to strengthened work.

So, we need to build on what has been achieved and what we have learned on the way. How should we, with our areas of strength, best meet the future? What guiding principles and working methods create the opportunities for an attractive and successful academy, based on progress already made?

Your skills and your commitment are needed

Following a seminar, the university board gave a starting signal for work that depends on your skills and commitment in order to succeed. External evaluation of research work, ongoing quality work with education, collaboration, sustainability, equal opportunities, leadership and work environment – everything must be collected, made visible and give direction in a new strategy.

Creative and innovative ways of working should be combined with systematics to create the greatest benefit for our work. The invitations to all employees to Café Linné on May 8 and to the first professor's meeting on May 3 are parts of the set of meeting places and ways of working that until 2020 will formulate the next strategy.

Create an attractive educational offer

We have already, on several levels, begun the renewal of the content, form and pedagogy of our educational offer. Fewer applicants for the programmes and courses this autumn sharpens the seriousness of that work.

Step by step, we need to make sure that we use solid research, educational renewal and collaboration for quality, relevance and attractiveness in our educational offer. The university board has supported the use of funds from the governmental capital for this renewal. Based on a thorough analysis, we all need to make good suggestions on the ventures to be given priority to.

Knowledge environments begin to take shape

There are good and inspiring goals in the current strategy that guide the work: the goal to be an attractive knowledge environment that utilizes cross-subject competence, enriches education, research and collaboration, and uses science, art and experience-based knowledge to maximize the impact of successful knowledge education.

In order to realize this vision, from now on, faculties are given the opportunity to propose the first formal establishments of a number of more concrete knowledge environments. These will gather and make use of our both germinating and outstanding subject knowledge and centers within our strong areas, which contribute to solutions to major societal challenges. Complex problems require collaboration across subject boundaries. The everyday activities take place in our regular organization, but can be stimulated by and become even more attractive by being part of a larger context. What Knowledge Environment Linné do you consider tempting to establish, in order for your skills to be deepened but also to be even more beneficial in society?

Kommentera (0)