Nyhet

Nu är Linnéuniversitetet miljöcertifierat / Linnaeus University now environmentally certified

In English below

Linnéuniversitetet är certifierat enligt ISO 14001. Forskning och utbildning bedrivs i en miljö som präglas av ett hållbarhetsperspektiv. För lärosätet blir certifieringen en injektion att ta nya steg i arbetet.

Linnéuniversitetet är certifierat enligt ISO 14001. Forskning och utbildning bedrivs i en miljö som präglas av ett hållbarhetsperspektiv. För lärosätet blir certifieringen en injektion att ta nya steg i arbetet.

– Detta är ett erkännande. Vi är oerhört stolta och glada över att som lärosäte bli miljöcertifierat, säger Catherine Legrand, prorektor vid Linnéuniversitetet med ansvar för Hållbar framtid.

– Samtidigt är detta ett steg på vägen mot vår vision. Hållbar utveckling bidrar inte bara till kvalitet utan förbereder också våra studenter för de samhällsutmaningar vi står inför, i näringslivet och den gemensamma sektorn, tillägger hon.

Rustar studenter för samhällsutmaningar
Linnéuniversitetet får goda omdömen i utvärderingen som Research Institutes of Sweden (RISE). Som elfte lärosäte av 37 har man klarat kravbilden. Men målet är större än så.

– Vi har rätt kurs. Men vi ska inte slå av på takten utan utveckla oss vidare. Våra studenter ska få med sig ett starkt baspaket med kunskap och verktyg så att de står väl rustade. Våra forskarmiljöer ska kunna möta samhällsutmaningarna och erbjuda hållbara lösningar för framtiden.

Söker hållbara transportsystem
All verksamhet på Linnéuniversitetet ska bedrivas i former som främjar jämställdhet, ekonomisk och social välfärd, rättvisa och en god arbetsmiljö framhåller UKÄ. Studenterna ska även bjudas in till engagemang och aktiviteter, initiativ som leder till att lärosätet sprider kunskap och fördjupning inom det omgivande samhället.

– Transporter är nästa område att sätta tänderna i. Tillsammans med andra aktörer som ansvarar för resor och frakt ska vi ta fram ett transportsystem som är garanterat hållbart, med start här i Småland, säger Legrand.

Lärosätet - en strategisk samarbetspartner
Linnéuniversitetet odlar en internationell miljö där alla studenter och medarbetare är bärare av tankar om lika villkor och hållbar utveckling genom att utbildning och forskning genomsyras av FNs globala mål för hållbar utveckling baserade på tvärvetenskapliga samarbeten.

– Att integrera hållbarhet i allt vi gör utvecklar vi oss som individer, möter ungdomars drömmar och ökar intresset för Linnéuniversitetet som lärosäte, arbetsplats och strategisk samarbetspartner, säger Catherine Legrand, prorektor vid Linnéuniversitetet.

Läs mer om: vårt miljöledningssystem

Läs mer om: Miljöledningssystemet ISO 14001

------------------------------------------------------------------------------------------

Linnaeus University is now environmentally certified in accordance with ISO 14001. Research and education is carried out in an environment that is characterised by a sustainability perspective. For the higher education institution, the certification is an injection of positive energy to take new steps in this work.

“This is truly a recognition. We are very proud and happy that our university has been environmentally certified”, says Catherine Legrand, pro-vice-chancellor at Linnaeus University with responsibility for Sustainable future.

“This is also one step towards our vision. Sustainable development contributes not only to quality but also prepares our students for the societal challenges we are facing, in the industry and in the public sector”, Legrand adds.

Preparing students for societal challenges
Linnaeus University got good results in the evaluation carried out by Research Institutes of Sweden (RISE) on commission from the Swedish Higher Education Authority (UKÄ). Linnaeus University is the eleventh out of 37 Swedish higher education institutions to live up to the requirements. But we aim even higher.

“We are on track. But we will not slow down but instead continue to develop. Our students will get a strong basis of knowledge and tools with them so that they can stand well prepared. Our research environments should be able to meet the societal challenges and offer sustainable solutions for the future”, Legrand continues.

Working to establish sustainable transportation systems
UKÄ points out that all activities at Linnaeus University are to be carried out in forms that promote equality, economic and social welfare, fairness and a good working environment. Students should also be invited to events and activities, initiatives that lead to the university spreading knowledge and specialisation within the surrounding society.

“Transport is the next area that we will dig into. Together with other actors that are responsible for transportation and freight we will develop a transportation system that guarantees sustainability, starting here in Småland”, says Legrand.

Linnaeus University – a strategic collaboration partner
Linnaeus University promotes an international environment where all students and members of staff are bearers of the notions of equal opportunity and sustainable development through the fact that education and research is permeated by the UN’s global goals for sustainable development based on interdisciplinary collaborations.

“To integrate sustainability in everything we do help us develop as individuals, contribute to youth meeting their dreams and increases the interest in Linnaeus university as a higher education institution, work place, and strategic collaboration partner”, Legrand concludes.

Kommentera (0)