Nyhet

Open access - mot fri tillgång till vetenskapliga publikationer / Open access – towards free access to scientific publications

Foto Jonas Gilbert

In English, see below

Det började som en reaktion på höga prenumerationskostnader och ökande utgifter för universitetsbiblioteken. Nu är frågan om open access satt på agendan och vi har mycket att vinna på att all offentligt finansierad forskning är fri och tillgänglig för alla.

Open access är den engelska termen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Det innebär att forskningsresultat ska vara tillgängliga via en sökning på internet, kunna läsas av alla utan kostnad och att materialet är fritt att återanvända. Med vetenskapliga publikationer menas framförallt vetenskapliga artiklar och böcker men även avhandlingar och rapporter ingår.

Jonas Gilbert är bibliotekschef på Södertörns högskola och extern ledamot i bibliotekstyrelsen på Linnéuniversitetet. Han har lång erfarenhet av open access-frågor och sitter också med i den referensgrupp som Kungliga biblioteket inrättat.

– Från 2017 har Kungliga biblioteket ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Det är en angelägen fråga för hela samhället, genom att snabbt tillgängliggöra forskningsresultat kan den användas i större utsträckning och bättre bidra till samhällsutvecklingen, säger Jonas Gilbert.

Regeringens målbild är tydlig och säger att omställningen bör vara genomförd fullt ut inom en tioårsperiod.  Det är således en långsam process som beräknas ta många år och enligt Jonas Gilbert har vi kommit en bit på vägen även om mycket arbete kvarstår.  En del handlar om att hitta en fungerande affärsmodell för alla inblandande.

– Vi arbetar bland annat med att sluta hållbara avtal med tidskriftsförlagen. Samtidigt är det ju inte önskvärt att skattemedel används till ett system där forskningsmaterial stängs in. Det är angeläget att vi hittar sätt uppmuntra och stödja forskare att göra sina resultat tillgängliga.

Utmaningar på vägen

För en enskild forskare är det inte alltid helt lätt att veta hur man ska publicera sin forskning på bästa sätt. Ofta får man lägga åtskilligt med tid och energi på frågan. Jonas Gilbert tycker att man som forskare ska söka stöd hos universitetsbiblioteket som erbjuder ett bra stöd och har stor kompetens på området.

– Det är givetvis betydelsefullt att alla känner ett ansvar och bidrar i den här utvecklingen, att lyfta blicken och se det ur ett helhetsperspektiv - hur open access kan bidra till att använda samhällets resurser på bästa sätt för en hållbar samhällsutveckling.

Under 2018 kommer man, under ledning av Kungliga biblioteket, arbeta med ett antal utredningar som syftar till att ta fram rekommendationer för nationella lösningar på särskilda utmaningar.

– Exempelvis handlar en av utredningarna om hur uppföljningen av krav på öppen tillgång ska se ut, en annan om hur meriterings- och medelstilldelningssystemet ska fungera kontra incitament för öppen tillgång. Ytterligare en handlar om finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Exempel på viktiga frågeställningar som behöver ses över och lösas för att vi ska nå regeringens målbild.

FAIR – en kvalitetsstämpel för öppen publicering

Jonas Gilbert framhåller även begreppet FAIR som står för Findable, Accessible, Interoperable och Reusable.

 – Fair-principerna sammanfattar vad open access innebär på ett bra sätt tycker jag. Tidigare har man framförallt använt det här begreppet kopplat till forskningsdata men vi ser att samma principer kan gälla för publikationer och resultat. Det skulle kunna fungera som en kvalitetsstämpel för våra lärosäten som visar hur långt man har kommit. Vi tittar nu på hur vi skulle kunna använda detta i det fortsatta arbetet.

Frågor?
Har du frågor om open access eller vill ha råd och stöd i publiceringsfrågor kontakta universitetsbibliotekets sektion för publicering. Du når dem enklast via epost diva@lnu.se

------------------------------------------------------------------------------------------

It started as a reaction on high subscription costs and increased expenses for the university libraries. The question of open access is now on the agenda and we have a lot to gain from making all publicly-funded research free and accessible for everyone.

Open access means free access to scientific publications. It means that research results should be available via a search on the internet, that everyone should be able to read the results without cost and that the material is free to reuse. Scientific publications refer primarily to scientific articles and books, but dissertations and reports are also included.

Jonas Gilbert is head librarian at Södertörn University and an external member on the library board at Linnaeus University. He has long experience of questions relating to open access and is also a member of the reference group established by the National Library of Sweden.

“As from 2017, the National Library of Sweden has a government commission to coordinate the work with open access to scientific publications. This is an urgent issue for the whole society; by speedily making research results accessible they can be utilised to a larger extent and better contribute to societal development”, says Jonas Gilbert.

The government’s goal is clear and states that the transition should be fully implemented within a ten-year period. Thus, it is a gradual process that is likely to take many years and even though we have moved forward on this path a lot of work remains. One challenge is to come up with a business model that works for all involved parties.

“Among other things, we are working to enter sustainable agreements with the magazine publishing firms. Taxpayers’ money being used to fund a system in which research material is made unavailable is not a desirable situation. It is urgent that we find ways to support and encourage researchers to make their results available”, Gilbert continues.

Challenges along the way
For the individual researcher it can be difficult to know how to publish his or her research in the best way possible. Often, researchers have to put a lot of time and energy into this matter. Gilbert recommends researchers to ask for support from the university library which offers good support and has extensive knowledge within the field.

“It is, of course, important that everyone feels a responsibility and contributes to this development; to look at it from a holistic perspective – how can open access contribute to us using society’s resources in the best way possible for a sustainable development of society”, says Gilbert.

In 2018, the National Library of Sweden will coordinate a number of investigations that aim to work out recommendations for national solutions to special challenges.

“For instance, one of the investigations looks into what the follow-up of the requirements on open access should look like, another will look into how the meriting and funding allocation system should work and the incentives for open access. Yet another deals with the funding for the transition from a subscription-based system to an openly accessible publication system. These are all examples of questions that need to be answered in order for us to meet the government’s objectives.

FAIR – a quality mark for open publication
Gilbert also points out the concept FAIR which stands for Findable, Accessible, Interoperable and Reusable.

“I think that the FAIR principles summarise in a good way what open access stands for. Up until recently, this concept has mainly been used in connection to research data but we see that the same principles can apply also to publications and results. FAIR could be used a quality mark for our higher education institutions, to show how much progress has been made. We are now looking into how we can use this in our continued work”, Gilbert concludes.

Questions?
If you have questions about open access or want advice and support in publishing issues, please contact the university library, section for publication. You can easily reach them by email diva@lnu.se

Kommentera (0)