Nyhet

Miljöcertifiering av Linnéuniversitetet närmar sig / Linnaeus University – soon to be environmentally certified. Help us become even better

(English version below)

Linnéuniversitetets miljöarbete granskades av externa revisorer i oktober 2017 och nu är det dags för en uppföljande revision. Om organisationen uppfyller kraven för certifiering blir Linnéuniversitetet under våren 2018 det tionde miljöcertifierade lärosätet i Sverige

Att arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor – att införa ett så kallat miljöledningssystem – syftar till att ständigt bli bättre inom detta område. Du har som medarbetare, student eller extern besökare möjlighet att komma med förbättringsförslag och påtala brister i Linnéuniversitets miljöarbete, genom att fylla i ett webbformulär. Ditt bidrag är viktigt!

Linnéuniversitetet arbetar för att vara ett Hållbart universitet. I det ingår att arbeta med miljö- och hållbar utveckling inom såväl utbildning, forskning och samverkan som inom våra fysiska miljöer. Det kan gälla allt från integrering av hållbarhetsperspektiv i utbildningar till minskade koldioxidutsläpp från resor och transporter. I arbetet med att bli miljöcertifierat lärosäte engageras ett stort antal medarbetare och även studenter bidrar. Arbetet har visat att vi kan åstadkomma stora förbättringar på relativt kort tid!

Läs mer om vägen till miljöcertifiering.

Läs mer om Linnéuniversitetets miljöledningssystem.

Kontakta koordinatorerna för hållbar utveckling: hu_AT_lnu.se ____________________________________________________________

Linnaeus University’s environmental work was reviewed by external reviewers in October 2017 and it is now time for a follow-up review. If the organisation meets the requirements for certification, Linnaeus University will become the tenth environmentally certified higher education institution in Sweden.

To work systematically with environmental and sustainability issues – to implement a so-called environmental management system – aims to continuously help us improve within this area. As a member of staff, student or external visitor, you have the opportunity to contribute with suggestions for improvement and point out flaws in Linnaeus University’s environmental work by filling out a web form. Your contribution is important!

Linnaeus University strives to be a sustainable university. This includes working with environmental and sustainable development within education, research and collaboration as well as within our physical environments. This work can range from integration of sustainability perspectives in our courses and programmes to reduced carbon dioxide emissions from transports and travel.

In the work to become an environmentally certified higher education institution, a large number of members of staff and students contribute. Our work has proved that we can accomplish large improvements in a relatively short period of time!

Contact the coordinators for sustainable development: hu_AT_lnu.se

Kommentera (0)