Nyhet

Ammert ska utveckla Linnéuniversitetets utbildningar // He will develop the education at Linnaeus University

Niklas Ammert has been appointed deputy vice-chancellor.

(English version below)

Niklas Ammert har utnämnts till vice rektor med ansvar för det nyinrättade Rådet för utbildning och lärande vid Linnéuniversitetet. 1 april tillträder han tjänsten.

– Jag kommer bland annat att leda Rådet för utbildning och lärande, som har uppdraget att förnya, utveckla och profilera utbildningsutbudet vid universitetet. Vi ska vara en del i bygget av Linnéuniversitetets kunskapsmiljöer och för mig handlar det om att hitta former där utbildning, forskning och samverkan vävs samman för att möta samhällets utmaningar, säger Ammert som tillägger: 

– Jag vill vara en aktiv del i att initiera och samordna fakultetsövergripande arbete för att etablera starka utbildningar. Rådet ska utveckla den universitetspedagogiska verksamheten. Det är dessutom viktigt att vi formar ett kvalitetssystem som är tydligt, känt och accepterat i verksamheten.

Bygga goda arbetsformer
Den slogan som Linnéuniversitetet har ”Människor växer här” med en vision som lovar ”en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet” blir en extra sporre.

– Men jag tror inte att min person är avgörande, utan vad teamet presterar. Det gäller att försöka vara konstruktiv och kommunikativ. För att bygga goda arbetsformer kommer medarbetarna vid universitetsledningens kansli att vara en viktig part. Det är också viktigt att vara synlig. Peter, Catherine och Ann-Charlotte är aktiva och synliga och jag måste också vara där.

Släpper inte forskningen
Niklas Ammert har lång erfarenhet av utbildningsfrågor från olika nivåer, starkt knutet till forskning och omvärldens behov. Det är något han kommer att fortsätta med.

– Det är viktigt och nyttigt att kunna kombinera ledningsuppdrag med en fortsatt verksamhet inom forskningen. Jag har fått förståelse för denna ambition och ska fortsätta att leda och arbeta i det fyraåriga projekt med finansiering från Vetenskapsrådet, som just har sjösatts.

Viktigt år för NLU
Han kommer att vara kvar som dekan vid Nämnden för lärarutbildning (NLU) tills en ersättare finns på plats. Så våren blir en mixad tillvaro. Rekryteringen av ny dekan inleds inom kort.

– Det är ett väldigt viktigt år för NLU eftersom Universitetskanslersämbetet genomför en kvalitetsgranskning av hela vår verksamhet. Så jag kommer att göra mitt yttersta för NLU. Vi står också mitt i viktiga utvecklingsprocesser som vi ska ta i hamn. Sedan vill jag att överlämningen till ny dekan blir så smidig som möjligt, säger Ammert.

=======================================================

Niklas Ammert has been appointed deputy vice-chancellor with responsibility for the newly-established council for education and learning at Linnaeus University. He will take office on April 1.

“The commission is to renew, develop and profile our selection of courses and programmes at the university. We will take part in building Linnaeus University’s knowledge environments and to me that means finding forms for education, research and collaboration that can be linked together to meet societal challenges”, says Ammert.

“I want to be an active part in integrating and coordinating our faculties in order to establish strong courses and programmes. The council will work to develop our pedagogical activities. It is important that we shape and get in place a quality assurance system that is clear, well-known, and accepted within all parts of the organisation”, Ammert adds.

Establish good working methods
The slogans Linnaeus University have “Everything is possible” and “a creative and international knowledge environment promoting curiosity, creativity, companionship and utility” make this challenge even more exciting.

“I don’t think that I as an individual will be a determining factor but instead what the team accomplishes. It is important to try to be constructive and communicative. Peter, Catherine and Ann-Charlotte are active and visible in this work, which will also be required from me”, says Ammert.

Continues with his research
Niklas Ammert has a lot of experience of questions relating to education at different levels, often with strong links to research and the needs of the surrounding community. This is something that he will continue to focus on.

“It is important and useful to be able to combine management commissions with continued activities within research. I’ve developed an understanding for this point of view and will continue to lead and work on the four-year project, funded by the Swedish Research Council, that has just been launched”, Ammert explains.

Very important year
Ammert will remain in his position as dean for the board of teacher education until a successor is in place. The recruitment of a new dean will be initiated shortly.

“This is a very important year for the board of teacher education since the Swedish Higher Education Authority is carrying out a quality review of all our activities. Therefore, I will of course do my utmost for the board of teacher education. In addition, we are in the middle of important development processes that we will complete successfully. I also want to make sure that the handing over to a new dean is as thorough as possible”, Ammert concludes.

Kommentera (3)

  1. Stort grattis Niklas! Det blir bra för oss alla!

     

  2. Jag instämmer Cornelius! Grattis Niklas!

  3. Toppenbra, grattis Niklas!