Nyhet

Kunskapsmiljöer, kompetensförsörjning och arbetet med lika villkor centralt i nya verksamhetsplanen/Knowledge environments, competence maintenance and equal rights work key issues in new operational plan and budget

Rektor Peter Aronsson

In English below

Nu är Linnéuniversitetets verksamhetsplan för 2018-2020 klar och de centrala punkterna handlar om att förverkliga idéerna kring kunskapsmiljöer för att möta de samhällsutmaningar som finns.

I verksamhetsplanen läggs stort fokus på arbetet med kunskapsmiljöer

Kunskapsmiljöerna ska koppla samman utbildning, forskning och samverkan och finns sedan tidigare med i Linnéuniversitetets Vision och strategi. I linje med detta får fakulteterna ett tydligare uppdrag att se över sitt utbildningsutbud och att koppla utbudet till forskning och relevanta samhällsutmaningar.

- I arbetet med att bygga kunskapsmiljöer som möter samhällsutmaningar är vi beroende av ett kreativt engagemang, där medarbetare och ledare på alla nivåer bidrar med sitt kunnande och sina idéer, poängterar rektor Peter Aronsson.

Det arbete som har gjorts för att identifiera kritiska faktorer för att utveckla kunskapsmiljöer konkretiseras i planen. De kritiska faktorerna är:

  • Önskvärd kompetensförsörjning
  • Ändamålsenliga arbetssätt och processer
  • Högkvalitativa och efterfrågade utbildningar
  • Högkvalitativ och konkurrenskraftig forskning
  • Utveckling av det goda ledarskapet

Fler kompetenser efterfrågas i kompetensförsörjning 

I årets verksamhetsplan har betydelsen av fler kompetenser skrivits in inom området kompetensförsörjning. Utöver de vetenskapliga och pedagogiska kan det röra sig om professionsbaserad kompetens eller kompetens inom exempelvis samverkan eller internationalisering.

Jämställdhetsintegrering, miljöcertifiering och miljöledningssystem för en god arbetsmiljö

Arbetet med lika villkor bedrivs med målsättningen att universitetet ska vara en god och inkluderande arbetsmiljö, fri från diskriminering och kränkande särbehandling. Under 2018 kommer arbetet med jämställdhetsintegrering bland annat omfatta att ta fram handlingsplaner för Linnéuniversitetets verksamhet. Inom hållbar utveckling fortsätter arbetet med miljöcertifiering och att införa ett miljöledningssystem.

- En arbetsmiljö utan diskriminering och trakasserier är beroende av att vi som är chefer tar frågan på allvar och agerar, men också att fler säger ifrån och aktivt bidrar till en öppen och inkluderande kultur på arbetsplatsen, framhåller Peter Aronsson.

Verksamhetsplan och budget för perioden 2018-2020  beslutades av universitetsstyrelsen den 7 december.

Om du vill veta mer

Du kan ta del av hela Verksamhetsplan och budget för perioden 2018-2020 på Medarbetare. På Medarbetare finns även en PowerPoint-presentation  som stöd. Om du har frågor kan du ställa dem till Thorbjörn Nilsson, kanslichef eller Joakim Karlsson.

------------------------------------------------------------------------------------

In English

Knowledge environments, competence maintenance and equal rights work key issues in Linnaeus University’s operational plan and budget


On Dec 7, Linnaeus University's operational plan and budget for 2018–2020 was determined by the university board. The key points are to realise the idea of knowledge environments to meet the challenges facing society.

The operational plan puts focus on work with knowledge environments
Knowledge environments link education, research and collaboration with society and have previously been included in Linnaeus University's vision and strategy. In line with this, faculties will have a clear task of reviewing their selection of courses and programmes and make sure there is a link to research and relevant societal challenges.
"In the process of building knowledge-based environments that meet societal challenges, we are dependent on a creative commitment, where co-workers and leaders at all levels contribute with knowledge and ideas", Peter Aronsson points out.
 
The work with critical factors for developing knowledge environments is also made concrete
The critical factors are:
• Competence management
• Appropriate working methods and processes
• High-quality and in-demand selection of courses and programmes
• High-quality and competitive research
• Developing good leadership
The operational plan specifies how Linnaeus University will work with these factors.

More competencies are required in the provision of competence management
In this year's business plan, the importance of more competencies has been identified. In addition to scientific and pedagogical skills, these may be profession-based skills or, for instance, skills and experience in collaboration or internationalisation.

Gender equality integration, environmental certification and environmental management system for a good work environment
The work with equal terms is pursued with the aim of ensuring that the university is a good and inclusive work environment, free from discrimination and victimisation. In 2018, gender equality integration will include the development of action plans for Linnaeus University's activities. In sustainable development, the work on environmental certification continues and an environmental management system is being introduced.
"A work environment without discrimination and harassment require that our managers take the matter seriously and act, but also that more people actively contribute to an open and inclusive culture in the workplace", Peter Aronsson emphasises.

If you want to know more
You can read the entire operational plan and budget for 2018–2020 on Medarbetare (only available in Swedish). You can also contact Thorbjörn Nilsson, head of the executive office (operational plan) or Joakim Karlsson head of the finance office.

Kommentera (1)

  1. Det låter superbra!