Nyhet

Hallå där, Daniel Bergman och Ewa Bergh Nestlog / Hi there, Daniel Bergman and Ewa Bergh Nestlog!

For English, see below

På Linnéuniversitetet är vi generellt framgångsrika med uppdragsutbildningar. En institution som sticker ut lite extra är Institutionen för svenska språket. Sedan flera år har intäkterna ökat där, och de räknar med att den kurvan kommer att hålla i sig.

Hur jobbar ni med uppdragsutbildning på er institution idag?

– Vi har hittat ett mind-set som funkar för oss. Samverkansuppdragen värderas lika högt som grundutbildning och forskning. Dessutom är det oerhört roligt för oss när uppdragsutbildningarna får effekt i deltagarnas yrkesliv och i förlängningen i samhället. Vi lär oss samtidigt massor om fältets aktuella frågor, från offentlig sektor till näringsliv, säger Daniel Bergman, vice prefekt på institutionen.

‒ Många av våra uppdrag genomförs i skolor runt om i landet. Vi jobbar tillsammans med skolledning och lärare och kan erbjuda forskningsbaserad kunskap om språk- och kunskapsutvecklande undervisning som gör skillnad för både lärare och elever, säger Ewa Bergh Nestlog, FD i svenska språket med didaktisk inriktning.

Daniel menar på att samverkansuppdragen ger dem breda erfarenheter som också berikar grundutbildning och forskning. De flesta på institutionen är involverade i samverkan på ett eller annat sätt, och vid rekrytering av personal har de konsekvent skrivit fram vikten av detta.

Men… ni verkar ha knäckt koden? Varför tror du att ni stadigt ökar era samverkansuppdrag?

– Vi tänker brett, långsiktigt och affärsmässigt utan att kompromissa med vår identitet. Både vi och uppdragsgivaren ska ha mycket att vinna på samarbetet. Oftast kommer möjligheterna till samverkan via dialoger och nätverkande. Vi ser också att vi har träffat rätt i tiden när både Arbetsförmedlingen och Skolverket har viktiga beställaruppdrag. Här har vi aktivt lyssnat på behoven och stått beredda i god tid.

– Med intäkter för uppdragsutbildning har vi ytterligare ett ben att stå på, samtidigt som våra kompetenser kommer till sin rätt på fler sätt i samhället.

Har ni kört ert eget race eller har ni samverkat med andra delar av Linnéuniversitetet?

– Vi har engagerade och kompetenta medarbetare som har blivit mycket duktiga på att sätta igång samverkan, säger Daniel. Vi har kunnat börja i det lilla och sedan vågat planera större, själva eller tillsammans med andra. Regelbunden dialog med Externa relationer (ER) och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) har också varit utvecklande. Att ha dessa nätverk på plats internt är viktigt eftersom flera förfrågningar om uppdrag kommer via dem. De vet att vi finns och vad vi kan, avslutar Daniel.

Vill du läsa mer om uppdragsutbildning på universitetet? Läs mer här: https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/uppdragsutbildning/

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hi there, Daniel Bergman and Ewa Bergh Nestlog!

At Linnaeus University we are generally successful in our work with contract educations. One department, however, stands out from the rest – the department of Swedish. For a number of years, revenues have been increasing there and they are counting on that trend to continue.

How do you work with contract educations at your department today?

“We’ve found a mindset that works well for us. Our collaboration commissions are valued just as high as our first-cycle education and research. What is more, it feels truly great when our contract educations have a positive effect on the professional lives of the participants and, as a result, on society. We are also learning so much about the current topics within the field, from the public sector and from the industry”, says Daniel Bergman, vice head of department.

“Many of our commissions are carried out at schools across the country. We work together with school management and teachers and can offer research-based knowledge about language and teaching that makes a difference for both teachers and pupils”, says Ewa Bergh Nestlog, senior lecturer in Swedish with specialisation didactics.

Daniel points out that the collaboration commissions give them broad experience which also enriches first-cycle education and research. Most members of staff at the department are involved in one way or another, and when recruiting new staff they have consistently pointed out the importance of this.

You seem to have cracked the code – why do you think your collaboration commissions are steadily increasing?

“We think long-term and businesslike without compromising our identity. Both the client and we should have a lot to gain from the collaboration. The opportunities for collaboration often arise from dialogue and networking. We can also see that our timing is right when both Arbetsförmedlingen and The Swedish National Agency for Education have important commissions. We have actively listened to the needs and been prepared well in advance. With the revenue from contract education we now have a stronger basis, and our competencies have come to use in a number of ways in society”, says Bergman.

Have you done your own thing or have you collaborated with other parts of Linnaeus University?

“We have committed and competent colleagues who have become very good at starting up collaborations. We have had the opportunity to start small and then had the courage to plan bigger – either independently or in collaboration with others. A continuous dialogue with the office of external relations and the regional development center (RUC) has also been rewarding. Having these internal networks in place is important not least since we have gotten several requests for commissions through them. They know about us and what we can offer”, Bergh Nestlog concludes.

Kommentera (1)

  1. Detta låter mycket bra!