News

Hallå där, Helena Meldré och Anna-Stina Örnerstig, projektledare för Universitetskajen!

For English see below

Arbetet med Universitetskajen går framåt. Vi tog pulsen på Helena och Anna-Stina som har jobbat med projektet i flera år.

Hallå där Stina och Helena. Hur länge har ni jobbat med Kajen?
Helena: – Jag har varit med i varierande omfattning i projektet sedan 2011 och Stina sedan 2014.

Kan ni beskriva vad ni som projektledare jobbar med?
Stina: – Mitt första uppdrag var inom delprojektet arbetsplatsmiljöer, som handlade om att ta fram vilken/vilka kontorsmiljöer vi ska ha. Därefter har vi båda jobbat med allt möjligt ifrån inredning med system, labb och vilka typer av miljöer vi ska ha. Enkelt förklarat tror jag att man kan säga att vi strävar efter att lokalerna blir som verksamheten behöver ha dem.

Helena: – Som projektledare sitter vi med många olika puckar. Allt ifrån verksamhetskrav och önskemål kring typ av dörrar, eluttag, vattenmaskiner, färg på golvmatta, till inredning och så vidare. Listan kan göras lång. Och önskemålen utifrån verksamheten tar nog heller aldrig slut. Här har vi behövt referensgrupper, både stora och små. Samt att vi har behövt säga stopp vid olika tidpunkter.

När flyttar den första personalen in?
Stina: – 23 augusti 2018.

Hur känns det?
Helena: – Äntligen. På något sätt handlar det om att vårt uppdrag avslutas när flytten sker. Det har varit en lång process, och kommer vara en lång process för vi är inte klara än. Men det blir mer greppbart nu när första flytten närmar sig.
Stina: – Precis. Men det är lite skrämmande. Allt kommer att ställa på sin spets på ett helt annat sätt.

Studenterna har kanske inte ni så mycket kontakt med. Men när kör de första studenterna igång på Kajen?
Helena: – 24 september. Studenterna kommer och går på ett helt annat sätt. De som börjar nu berörs, men de vi lyssnat in på tillsammans med studentkåren Linnéstudenterna och olika grupper går inte kvar här när väl flytten sätter igång. Det har inte varit lika sätt att engagera dem som de anställda.

Vad har varit roligast med Kajen än så länge?
Stina: – Det har varit givande att jobba med andra, nya yrkesgrupper. Alltifrån hyresvärdar, byggfolk och arkitekter. Möjligheten att jobba brett och med helt andra saker mot vad jag brukar jobba med. Det är en möjlighet för både oss och Linnéuniversitetet. För oss är detta något som bara kommer hända en gång. Jag har en klar bild framför mig med ett nytt och fräscht universitet. Bra läge med många mötesplatser. Nära till tågen och bussarna. Nu äntligen samlas vi i Kalmar, finns mängder med möjligheter.
Helena: – Väldigt utmanade och utvecklande, men med basen i vår värld hela tiden. Det går inte att köra över oss för vi har båda erfarenheter från och ingår i verksamheten. Förhoppningsvis får vi lite nya identiteter också. Placeringen och läget är bara en bonus, att allt blir samlat är det viktigaste.

Ni har ju jobbat med byggnaderna och lärosalar. Nu när nästan allt har fått namn, vad tycker ni om dem?
Stina: – Det är ett vackert koncept som säkert kan sätta sig och funka. Både nationellt men även för de internationella.
Helena: – LNU-anda gruppen har gjort ett jättefint arbete som förhoppningsvis sätter spår i anställda och studenter.

Här kan du läsa mer om namngivning av byggnader och lärosalar för Kajen.
Läs om byggnader
Allmänna lärosalar

Helena avslutar med att säga:
– Det absolut bästa med Kajen är att det blir ett samlat universitet.

Här kan ni läsa mer om projektet och hitta användbar information för dig som är anställd.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hey there, Helena Meldré and Anna-Stina Örnestig, project managers for Universitetskajen!

How long have you been working with Universitetskajen?
“I’ve been working on the project to a varying extent since 2011 and Stina since 2014”, says Helena.

Can you describe what you do as project managers?
“My first commission was within the sub-project workplace environments, dealing with what type/s of office environments we should have. After that, we have both worked with everything ranging from interior decoration, systems, laboratories and what types of environments we should have. A simple way of putting it would be to say that our aim is to make sure that the facilities meet the requirements of the university’s activities”, says Stina.

“As project managers, we handle a wide range of questions. Anything ranging from management requirements and requests concerning type of doors, sockets, water coolers, the colour on floor mats, interior decoration, and so on. The list is long. And the requirements from the university’s activities never seem to dry out. In this work we’ve had a lot of help from our reference groups, both big and small. We’ve also had to say stop at certain times”, says Helena.

When will the first staff move in?
“On August 23, 2018”, says Stina.

How does that feel?
“Finally. In some way our commission will be complete once the move has taken place. It has been a long process, and a long process is waiting still, because we are not done yet. But it is starting to feel more tangible now that the first move is drawing closer”, says Helena.

“Exactly. But it’s also a bit intimidating. Everything will be brought to a head in a completely different way now”, says Stina.

You may not have that much contact with the students, but do you know when the first students will get started at Universitetskajen?
“On September 24 next year. Students come and go in a completely different way. The students who start their studies now will be affected, but those who we have interviewed together with the student union Linnéstudenterna or in other groups will not still be here once the move takes place. We’ve worked in quite different ways with students and employees.

What has been most fun about working with Universitetskajen so far?
“It’s been very rewarding to work with other, new groups of professionals. People ranging from landlords and construction workers to architects. The opportunity to work with a broad perspective and with completely different things than what I’m used to. That has been an opportunity both for us and for Linnaeus University. For us, something like this happens only once. I have a clear picture in my head of a new and modern university. Good location and an abundance of meeting places. Close to trains and buses. Now that we are finally gathering at one location in Kalmar the opportunities are endless”, says Stina.

“It’s been very challenging and developing, but always with both feet in our world. We won’t let anyone run us over because we both have experience from and are part of the university’s activities. Hopefully, we will gain some new identities as well. The location of Universitetskajen is just a bonus – the most important thing is that everything will be gathered at one place”, says Helena.

You have been working with the buildings and the lecture rooms. Now that everything has been given a name, what do you think of the names?
“It’s a beautiful concept that I think will stick and work just fine, nationally as well as in international contexts”, says Stina.

“The Lnu-anda group has done a great job which will hopefully leave its mark on employees and students”, says Helena.

Read more about the choice of names for buildings and lecture rooms at Universitetskajen:
About the buildings
Public lecture rooms

“The single best thing about Universitetskajen is the fact that the university will be gathered in one location”, Helena concludes.

Read more about the project and find information that is useful for you as an employee

Comment (1)

  1. Kul med lite redaktionellt material på Medarbetare. Hoppas det snart går att få med lite vettiga bilder också.