Nyhet

Nu kan du inspirera ungdomar att börja forska / Now you can inspire young people to begin researching

För två år sedan besökte hundra astronauter skolklasser runt om i Kronobergs län som ett led i projektet Mot nya höjder. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Linnéuniversitet för att öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik hos skolelever. Dagen blev en succé bland både elever och astronauter och nu kommer fortsättningen.

Vi söker fyrtio forskare inom dessa ämnen som vill vara med och berätta vad en forskare är och vad just du forskar om, för elever i årskurs 4-9 i länet. Målet är detsamma: att visa hur spännande det är att läsa och forska i teknik, naturvetenskap och matematik. Du får gärna ha med dig och visa handgripliga saker, till exempel experiment.

Från Linnéuniversitetet är rektor Peter Aronsson, prorektor Catherine Legrand, vicerektor Ann-Charlotte Larsson och dekanerna Staffan Carius och Ian Nicholls med och stödjer dagen, som fått titeln Science outreach. Se filmen där de berättar varför det är viktigt att du är med.

Science outreach äger rum tisdag 23 januari 2018. Dagen börjar med frukost på residenset vid Stortorget i Växjö och sedan får alla forskare skjuts ut till skolorna.

Vi behöver din respons senast fredag 22 december. Anmäl ditt intresse via mejl till anders.runesson_AT_lnu.se. Välkommen att vara med!

- -

Two years ago, a hundred astronauts visited school classes around Kronoberg County as part of the project Mot nya höjder. The project is a collaboration between the County Administrative Board, Region Kronoberg and Linnaeus University to increase interest in technology, science and mathematics among school pupils. The day was a success among both pupils and astronauts and now comes a sequel.

We are looking for forty researchers in these subjects who want to tell what a researcher is and what your research is about for pupils in grade 4-9 in the county. The goal is the same: to show how exciting it is to study and research in technology, science and mathematics. You may certainly bring and demonstrate hands-on stuff, such as experiments. Lectures in English are also welcome!

From Linnaeus University, Rector Peter Aronsson, Pro-Rector Catherine Legrand, Vice-Rector Ann-Charlotte Larsson and Deans Staffan Carius and Ian Nicholls support the day entitled Science outreach. Watch the movie where they tell you why it's important that you join (in Swedish).

Science outreach takes place Tuesday 23 January 2018. The day begins with breakfast at the residence situated by Stortorget in Växjö and then all researchers are given a lift to the schools.

We need your response by Friday 22 December. Register your interest via e-mail to anders.runesson_AT_lnu.se. Welcome to join!

Kommentera (0)