Nyhet

Fd rektor, professor och fil. jubeldoktor Hans Wieslanders har avlidit / Former vice-chancellor, professor and jubilee doctor Hans Wieslander has passed away

In English below

Hans Wieslander föddes 1929 i Växjö, men uppväxten tillbringade han främst i Hedemora där hans far var häradshövding. Han tog studenten i Malmö och började sedan läsa statsvetenskap i Lund. 1966 disputerade Hans med avhandlingen I nedrustningens tecken som handlar om försvarsfrågan åren 1918-1925. Eftersom det gått 50 år sedan han doktorerade blev han i år promoverad till jubeldoktor vid Lunds universitet.

Det skulle dröja till 1967 innan Hans återvände till Växjö, och då som lektor i statsvetenskap vid den nyetablerade universitetsfilialen. Tre år senare blev han samordnare för hela filialen. Nu följde ansvaret för ett omfattande utvecklingsarbete som närmare tjugo år senare skulle resultera i att Växjö högskola blev universitet. I samband med att universitetsfilialen blev Högskola 1977 installerades Hans som rektor, ett ämbete som han hade fram till sin pensionering 1994.

Som Växjös förste akademiska ledare arbetade han målmedvetet med att stärka såväl högskolans fysiska utformning som dess interna kvalitet. Ett vackert campus kunde ta form tack vare den så kallade ”Växjömodellen”, ett samarbete mellan högskolan och det kommunala fastighetsbolaget Videum. För att komma förbi tungrodda statliga byggregler bestämdes att kommunen bygger och högskolan är hyresgäst. För att stärka kvaliteten i utbildningarna blev Hans stora intresse för internationalisering en viktig faktor. Tidigt skapades ömsesidiga utbytesavtal med lärosäten i USA. Snart kunde högskolan skicka studenter utomlands och ta emot utländska studenter.  En modell som senare blev normgivande.

Efter sin pensionering fick Hans utrymme att odla intressen som fått stå tillbaka under tiden som rektor. Nu kunde han ägna tid åt arkeologi som varit hans intresse sedan lundatiden, skriva artiklar, bokkapitel etc. Så gott som dagligen i över tjugo år cyklade han till sitt gamla lärosäte. För oss rektorer blev han en mentor som på sitt försynta sätt ställde frågor, lyssnade och gav ett och annat råd i syfte att stärka den akademiska kvaliteten. Till Hans 70-årsdag instiftades ”Rektor emeritus professor Hans Wieslanders fond för innovativ forskning” då vid Växjö universitet nu vid Linnéuniversitetet.  

När Hans beskrivit sin livsgärning har han alltid betonat gott samarbete, både på riksplanet och lokalt, som en förutsättning för utveckling. Det har gällt allt från utbildningsdepartementet, rektorskollegor, lokalpolitiker och medarbetare till det team som han sedan länge bildat tillsammans med sin älskade hustru Lisbeth. Vi är djupt tacksamma för allt Hans uträttat för att utveckla högskolan i Växjö och som lagt grunden till Linnéuniversitetet. Saknaden är stor men minnena ljusa.

 

Bengt Abrahamsson, fd rektor Högskolan i Växjö
Magnus Söderström, fd rektor Växjö universitet
Johan Sterte, fd rektor Växjö universitet, rektor Karlstads universitet
Lena Fritzén, fd prorektor Växjö universitet och Linnéuniversitetet
Stephen Hwang, fd rektor Linnéuniversitetet, rektor Högskolan i Halmstad
Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
Dan Brändström, ordförande Linnéuniversitetets styrelse

--------------------------------------------------------------------------------------

Hans Wieslander was born in Växjö in 1929 but spent most of his years growing up in Hedemora in Dalarna where his father was chief district judge. He graduated from upper secondary school in Malmö and then went on to study political science in Lund. In 1966, he defended his doctoral thesis I nedrustningens tecken, dealing with the defence issue during the years 1918–1925. Because of the fact that 50 years have passed since he became a doctor, he was conferred a jubilee doctor degree this year at Lund University.

It would take until 1967 before Hans returned to Växjö, as a senior lecturer in political science at the newly-established university branch. Three years later he was appointed coordinator for the entire branch. From then on, he was responsible for comprehensive development work that close to 20 years later would result in Växjö University College becoming a university. In connection to the branch becoming a university, Hans was installed as vice-chancellor, an office he held until his retirement in 1994.

As Växjö’s first academic leader, he was passionate in his work to strengthen both the physical conditions and the internal quality of the university college. A beautiful campus could take shape thanks to the so-called “Växjö model”, a collaboration between the university college and the municipal real estate company Videum. In order to dodge unwieldy, state construction rules it was decided that the municipality should construct and the university college should be a tenant. To strengthen the quality of the educations, Hans’s great interest in internationalisation became an important factor. Mutual exchange agreements with higher education institutions in the US were established early on. It did not take long until the university college could send students abroad and also welcome foreign students. A model which has become the norm.

After his retirement, Hans had time to cultivate interests he had not had time for during his years as vice-chancellor. Now he could dedicate his time to archaeology – which had been a great interest of his since his years in Lund – writing articles, book chapters, etc. Practically every day for more than 20 years, Hans took his bike to his former higher education institution. For us vice-chancellors, he became a mentor who in his tactful way asked questions, listened and offered advice from time to time in order to strengthen the academic quality. For his 70th birthday, the “Rektor emeritus professor Hans Wieslanders fond för innovativ forskning” was established, then at Växjö University and now at Linnaeus University.

When Hans has described his lifework, he has always emphasised the importance of good collaboration, both on the national level and regionally, as a condition for development. This has been true in all his contacts, ranging from his collaboration with the Ministry of Education and Research, vice-chancellor colleagues, local politicians and members of staff, to the team he has had throughout much of his life with his beloved wife Lisbeth. We are deeply grateful for everything that Hans has accomplished for the development of Växjö University College, which ultimately contributed to the establishment of Linnaeus University. Our loss is deeply felt but our memories are fond.

Bengt Abrahamsson, former vice-chancellor Växjö University College
Magnus Söderström, former vice-chancellor Växjö University
Johan Sterte, former vice-chancellor Växjö University, vice-chancellor Karlstad University
Lena Fritzén, former pro-vice-chancellor Växjö University and Linnaeus University
Stephen Hwang, former vice-chancellor Linnaesu University, vice-chancellor Halmstad University
Peter Aronsson, vice-chancellor Linnaeus University
Dan Brändström, chairman Linnaeus University’s board

Kommentera (0)