Nyhet

Studentprojekt inom hållbar utveckling / Student projects in sustainable development

Tipsa dina studenter om möjligheten att söka medel för projekt inom hållbar utveckling! 

Kommittén för hållbar framtid utlyser medel för studenter vid Linnéuniversitetet som vill genomföra ett projekt inom hållbar utveckling. Man vill med detta ta tillvara på studenters engagemang, intresse och kunskaper kring hållbarhetsfrågor men även åstadkomma ett lärande för hållbar utveckling som sträcker sig utanför den ordinarie utbildningen. Studentprojekten är en del av universitetets övergripande arbete med hållbar utveckling och förhoppningen är att projekten, i stort eller smått, ska vara bidrag i arbetet för en hållbar samhällsutveckling.

Många olika slags projektidéer är möjliga, både vad gäller innehåll och form. Det kan röra sig om en bokcirkel, en informationskampanj om jämställdhet, en klädbytardag, ett odlingsprojekt, en utställning i samband med Pride, en öppen föreläsning eller någonting helt annat som på något sätt berör hållbar utveckling och där detta kan motiveras.

Ansökan hittar du här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/om-linneuniversitetet/vision-och-vardegrund/hallbar-utveckling/studentprojekt-inom-hallbar-utveckling/ 

----------------------------------------------------------------------------------

Inform your students about the opportunity to apply for Student projects in sustainable development!

The committee for a sustainable future announces 2017 funding for Linnaeus University students who want to carry out a project within sustainable development. Through this, we would not only like to encourage student engagement, interest and knowledge in sustainability issues, but also provide practical education on sustainable development that extends beyond the regular education. Student projects are part of the university's work on sustainable development and it is expected that the projects, big or small, should contribute in the sustainable development of the university and/or society. 

Different kinds of project ideas are possible concerning the content and form of the project. It can be a book club, an information campaign, a dress-exchange day, a cultivation project, an exhibition, a film, a public lecture, an invention or something completely different that in one or another way relates to sustainable development in a way that can be motivated.

https://lnu.se/en/meet-linnaeus-university/This-is-linnaeus-university/vision-and-basic-principles/sustainable-development/student-projects-in-sustainable-development/

Kommentera (0)