Nyhet

Studenters lärande i fokus i undervisningen / Students’ learning in focus in teaching

In English below

Linnébarometern 2017 ger överlag en positiv bild av universitetet och dess utbildningar. Studenterna upplever att de uppmuntras ta ansvar för sitt lärande, att kunskapskraven ökar i takt med utbildningen och att kopplingen mellan kursernas mål, innehåll och examination är tydlig. Däremot riktas kritik mot återkoppling av kursvärderingsresultat.

Studenters lärande i fokus

90 procent anser att de uppmuntras att ta ansvar för sitt lärande och att ta en aktiv roll i lärandeprocessen. Lika många studenter upplever att kunskapskraven ökar under utbildningens gång och att det finns en koppling mellan kursernas mål, innehåll och examination. Dessutom upplevs samtalsklimatet på seminarier och examinationer öppet och respektfullt, samt studiemiljön fördomsfri och inkluderande.

– Lärandeprocessen är avgörande för studenternas motivation, engagemang och kunskapsutveckling och deras uppfattningar är värdefulla för oss. Därför är det mycket glädjande att studenterna upplever ett tydligt lärandefokus i undervisningen, säger Catherine Legrand, prorektor och ordförande i kvalitetsrådet.

Tillgänglig och ändamålsenlig studiemiljö

80 procent bedömer att universitetets stödfunktioner har en hög tillgänglighet och ändamålsenlighet – studenterna upplever att det är smidigt att komma i kontakt med dem och att de får adekvat stöd utifrån sina behov. Detta gäller bland annat utbildningsadministration, studievägledning, it-support och studenthälsan. Samma tendens finns för mer utbildningsnära kontakter såsom lärare, kursansvariga, programansvariga och examinatorer.

Bristande återkoppling av kursvärderingar

Studenterna menar att distributionen av kursvärderingar fungerar och att kursvärderingar är ett relevant verktyg att lämna synpunkter på. Däremot upplever endast var fjärde student att resultaten brukar återkopplas till dem.

– Det behöver finnas bättre rutiner för återkoppling. Den är betydelsefull för såväl studentinflytande som kursutveckling och ska göras både till studenter som genomfört kursen och vid nästa kurstillfälle. Kvalitetsrådet tillsatte under våren 2017 en arbetsgrupp med uppdrag att lämna förslag till förbättringsåtgärder för kursvärderingsprocessen och enkätinnehållet. Gruppen kommer att integrera resultaten i sitt fortsatta arbete, säger Catherine Legrand. 

Linnébarometern som underlag i höstdialogerna

I september skickades fakulteternas statistiska underlag inför höstdialogerna ut. Linnébarometern har genomgått en omfattande revidering och innehåller till stor del nya frågor. Förändringarna knyter an till bedömningskriterierna i Treklövern och förslaget till nytt internt kvalitetssystem. Den reviderade enkäten gör att Linnébarometern blir ett mer kraftfullt och konkret verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet.

– Jag hoppas och tror att ”nya” Linnébarometern kommer resultera i många konstruktiva diskussioner om kvaliteten i våra utbildningar. Studenternas upplevelser är ett av flera perspektiv att ta hänsyn till. Jag vill även uppmuntra programansvariga att ta del av ”sina” resultat och diskutera dem med studenter och kollegor, avslutar Catherine Legrand.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Linnébarometern 2017 gives an overall positive picture of the university and its courses and programmes. Students feel that they are encouraged to take responsibility for their learning, that the knowledge requirements increase during the course of the programme, and that the connection between the courses’ objectives, content and examinations is clear. However, there is criticism of the feedback from course evaluations.

Students’ learning in focus

90% of the students feel that they are encouraged to take responsibility for their learning and to participate actively in the learning process. The same percentage of students also feel that the knowledge requirements increase during the course of the programme and that there is a connection between the courses’ objectives, content and examinations. What is more, the climate of discussion at seminars and lectures is considered to be open and respectful, and the study environment open-minded and inclusive.

“The learning process is critical for our students’ motivation, commitment and development of knowledge and we value our students’ experiences. Therefore, it is very pleasing to see that our students feel that there is a clear learning focus in the teaching at the university”, says Catherine Legrand, pro-vice-chancellor and chairman of the quality assurance committee.

Accessible study environment well-suited to its purpose

80% of the students are of the opinion that the university’s support functions are of a high quality and well-suited for their purpose – students feel that is easy to get in contact with them and that they get adequate support based on their needs. This concerns, for instance, education administration, student counselling, IT support and the student welfare office. The same tendency can be seen for contacts that are closer to the education, such as teachers, course coordinators, programme coordinators and examiners.

Insufficient feedback from course evaluations

Our students think that the distribution of course evaluations works and that course evaluations are a relevant tool for leaving comments. However, only one fourth of all students say that they get to take part of the results from the course evaluations.

“We must get in place better routines for feedback. Feedback is important both for student influence and for course development and must be made available both for students who have taken the course and for students who are to take the course the next time it is offered. During spring 2017, the quality assurance council appointed a working group with the commission to leave a proposal for improvement measures of the course evaluation process and the questionnaire content. The group will integrate the results in their continued work”, Legrand continues.

Linnébarometern as basis for the autumn dialogues

In September, the faculties’ statistical data for the autumn dialogues was sent out. Linnébarometern has undergone a comprehensive revision and the content is largely made up of new questions. These changes are tied to the assessment criteria in Treklövern and the proposal for a new quality assurance system. The revised questionnaire makes Linnébarometern a more powerful and concrete tool in the systematic quality work.

“I hope and believe that the 'new' Linnébarometern will result in many constructive discussions about the quality of our courses and programmes. Our students’ experiences are one of many perspectives that we must take into consideration. I want to encourage all programme coordinators to take part of 'their' results and discuss them with their students and colleagues”, Legrand concludes.

Kommentera (0)