Nyhet

Välutvecklat arbete med hållbar utveckling i utbildningen vid Linnéuniversitetet / Well-developed work with sustainable development in education at Linnaeus University

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat högskolornas och universitetens arbete med hållbar utveckling i grundutbildningen. Linnéuniversitetet tillhör den fjärdedel av lärosäten som når upp till de kriterier som satts upp.

Totalt 47 lärosäten omfattades av utvärderingen. Av dessa var det 12 som fick godkänt, varav Linnéuniversitetet är ett av dem. Linnéuniversitetet bedöms ha en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling i grundutbildning.

– Linnéuniversitetet är på rätt väg med det översiktliga arbetet för att fler studenter ska möta olika perspektiv på hållbar utveckling, hela vägen från grundutbildning till forskarutbildning. Hållbar utveckling bidrar till kvalitet och förbereder våra studenter för de samhällsutmaningar vi står inför, säger Catherine Legrand, prorektor vid Linnéuniversitetet.

UKÄ:s utvärdering grundar sig på högskolelagen som säger att lärosätena ska arbeta med att främja en hållbar utveckling. Nuvarande och framtida studenter ska försäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa.

Koppling till miljöcertifieringen
Arbetet med miljöledningssystemet och miljöcertifieringen av Linnéuniversitetet är inne i ett intensivt skede. Utbildningarna berörs genom den indirekta miljöpåverkan som de bidrar till – positivt såväl som negativt. I den externa revision som sker vecka 42 kommer revisorerna också ställa frågor om universitetets utbildningar.

Björn Idlinge, hållbarhetskoordinator vid Linnéuniversitetet, poängterar att det goda omdömet till stor del är sprunget ur fakulteternas insatser.

– En viktig anledning till att vi fått fram relevant information inom området hållbarhet i utbildningen, är det arbete som många engagerade och kunniga medarbetare har lagt ner, säger Björn.

Funderar du på hur hållbar utveckling kan integreras i undervisningen? Läs mer om kursen Lärande för hållbar utveckling.

_____________________________________________________________

The Swedish Higher Education Authority has evaluated the work with sustainable development within first-cycle education at Swedish higher education institutions. Roughly a quarter of the higher education institutions meet the criteria that have been decided, Linnaeus University is one of them.

In total, 47 higher education institutions were included in the evaluation. Out of these, 12 got a passed grade, Linnaeus University being one of them. Linnaeus University was considered to have a well-developed process for its work with sustainable development.

“Linnaeus University is on the right path with its general work to make sure that more students come into contact with different perspectives on sustainable development during their studies, all the way from first-cycle studies to third-cycle studies. Sustainable development contributes to quality and prepares our students for the societal challenges we are facing”, says Catherine Legrand, pro-vice-chancellor at Linnaeus University.

The Swedish Higher Education Authority’s evaluation is based on the Higher Education Act which stipulates that Swedish higher education institutions should work to promote a sustainable development. Present and future students should be guaranteed a healthy and good environment, economic and social welfare and justice.

Connection to environmental certification
The work with the environmental management system and the environmental certification of Linnaeus University is now in an intense phase. Our courses and programmes are affected through the indirect environmental impact to which they contribute – positive as well as negative. In the external review that will be carried out October 16–20, the reviewers will also ask questions about the university’s courses and programmes.

Björn Idlinge, coordinator for sustainable development at Linnaeus University, points out that the good judgement to a large extent is a result of the efforts made at the faculties.

“One thing that has contributed greatly to us producing relevant information within the field of sustainability in education, is the work that many committed and knowledgeable members of staff have contributed with”, says Idlinge.

Are you interested in knowing more about how sustainable development can be combined with your teaching? Read more about the course Education for sustainable development.

Kommentera (0)