Nyhet

Satsning på fakultetsöverskridande initiativ inom samhällelig drivkraft / Focus on cross-faculty initiatives in samhällelig drivkraft

Kommittén för samhällelig drivkraft avsätter även under 2018 medel för fakultetsöverskridande projekt. För att kraftfullt kunna svara mot samhälleliga utmaningar krävs ofta samverkan mellan discipliner från flera fakulteter.

Utlysningen inleds med en öppen idéworkshop den 12 oktober klockan 09.15–12.30 i hörsalen B135 på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Underlag i form av en A4-sida och förberedelse för en maximalt fem minuter lång dragning/pitch sänds senast 6 oktober till ksd_AT_lnu.se

Medarbetare uppmanas formulera viktiga satsningar som både fungerar kvalitetsdrivande för vår kärnverksamhet och möter samhällsutmaningar på ett sätt som förutsätter samverkan med det omgivande samhället – allmänhet, organisationer och näringsliv. Varje projekt kan ansöka om maximalt 200 000 kronor. Beviljade medel ska användas under 2018. Medel kan sökas för såväl arbetstid som andra kostnader för exempelvis konferenser. Utlysningen riktar sig inte till projekt för att planera eller starta upp nya utbildningar.

För mer information om utlysningen, se bifogade filer.

Kontakt

Torbjörn Håkansson
Kristina Julin Nyquist

_____________________________________________________________

 
In order to respond to societal challenges resolutely, disciplines from several faculties often need to collaborate. Therefore, the committee for societal driving force will allocate funds for cross-faculty projects in 2018.

The call will be initiated with an open workshop on October 12, between 9.15 am and 12.30 pm in B135 at Kalmar Maritime Academy (Sjöfartshögskolan). Preliminary information about the project (one A4 sheet) as well as preparation for a five minute pitch/presentation should be sent to ksd_AT_lnu.se on October 6, at the latest.

Staff members are requested to formulate important projects that will function both as a quality-enhancer for our core activities and a means to meet societal challenges in a way that pre-supposes a collaboration with the wider community, general public, organisations and industry. Each project can apply for a maximum of SEK 200,000. Approved funding should be used during 2018.

You can apply for funding for working hours as well as other expenses, such as conferences. The call is not aimed at projects that are planning or starting up new degree programmes or courses.

For further information, please see the attached files.

Contact:
Torbjörn Håkansson
Kristina Julin Nyquist

Kommentera (0)

Filer