Nyhet

Projekt för klimatsmarta transporter till och från jobbet / Project for climate-smart transports to and from work

Vill du kunna ta dig till och från arbetsplatsen på ett mer klimatsmart sätt? Under hösten deltar Linnéuniversitetet i projektet Hållbart resande. Projektet fokuserar inledningsvis på cykling och därefter på bussåkning.

Projektet, som är initierat av Växjö kommun, innehåller bland annat en prova på- och cykelservicedag som anordnas på campus i Växjö den 29 september kl. 9–13. Där får alla anställda möjlighet att testa elcyklar och få sina egna cyklar servade. Elcyklarna kommer dessutom vara tillgängliga för utlåning under hösten. Den 19 oktober arrangeras en vip-kväll på Cykel och Fritid i Växjö med rabatterade priser på cyklar.

Liknande aktiviteter kommer att ordnas i Kalmar under våren 2018.

Resvaneundersökning till anställda

Vecka 38 startar en resvaneundersökning som riktar sig till universitetets alla anställda. Undersökningen kommer att fungera som ett underlag för hur universitetet kan arbeta vidare med att främja mer klimatsmarta transporter till och från jobbet.

– Växjö kommuns satsning ger oss ökad kunskap om våra resvanor till och från universitetet i Kalmar och Växjö. Dessutom får vi fina erbjudanden, service och möjligheten att prova på elcyklar, säger Björn Idlinge, hållbarhetskoordinator på Linnéuniversitetet.

Efterfrågat initiativ

Under våren genomfördes en mindre resvaneundersökning med ett hundratal medarbetare och studenter om resvanor till och från universitetet. Resultatet visade en önskan att kunna resa till och från arbetet på ett mer klimatsmart sätt – och att arbetsgivaren är central för att möjliggöra detta.

– Ett av Linnéuniversitetets hållbarhetsmål gäller hur vi ska minska våra koldioxidutsläpp när vi reser. Vi behöver öka våra ansträngningar för att erbjuda anställda attraktiva alternativ till bil och flyg, säger Johan Älvgren, hållbarhetskoordinator på Linnéuniversitetet.

Mer information om enkäten och aktiviteterna kommer att publiceras när respektive händelse närmar sig.

Kontakt

Björn Idlinge och Johan Älvgren, hållbarhetskoordinatorer
hu_AT_lnu.se

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Do you want to travel to and from work in a more climate-smart way? During the autumn, Linnaeus University participates in the project Hållbart resande [Sustainable travelling]. Initially, the project will focus on cycling, and later on bus travel.

The project was initiated by Växjö municipality and consists of, among other things, a trial and bike service day that will be arranged on campus in Växjö on September 29, between 9 am and 1 pm. On this day, employees will have the opportunity to try out electric bicycles and have their own bicycles serviced. What is more, the electric bicycles will be available for loan during the autumn. On October 9, a VIP night will be arranged at Cykel och Fritid in Växjö where employees will be offered bicycles at discount prices.

Similar activities will be arranged in Kalmar during spring 2018.

Travel habits survey of employees

On September 18, a travel habits survey with focus on employees at the university will be launched. The survey will form the basis for how the university chooses to continue working with the promotion of more climate-smart transports to and from work.

“This project by Växjö municipality will provide us with an increased knowledge about our travel habits to and from the university in Kalmar and Växjö. In addition, we get nice offers, service and the opportunity to try out electric bicycles”, says Björn Idlinge, sustainability coordinator at Linnaeus University.

Requested initiative

During spring, a smaller travel habits survey on travel habits to and from the university was carried out with roughly one hundred employees and students. The results showed that many have a desire to travel to and from work in a more climate-smart way – and that the employer has a key role in making this possible.

“One of Linnaeus University’s sustainability goals focuses on how we can reduce our carbon dioxide emissions when travelling. We must increase our efforts to offer employees attractive alternatives to car and aeroplane”, says Johan Älvgren, sustainability coordinator at Linnaeus University.

More information about the survey and the activities will be published in connection to each respective activity.

Contact:
Björn Idlinge and Johan Älvgren, sustainability coordinators
hu_AT_lnu.se

 

Kommentera (2)

  1. Men inga planer på att erbjuda förmånscykel? Om några bilister skulle ta elcykel istället, skulle det minska trycket på parkeringsplatser.

  2. Jättebra initiativ,

    Min cykel har blivit servad av de trevliga killarna från Macken,

    Det här får ni göra om...