Nyhet

Förslag om möjlighet till mindre styrelser och rektors möjlighet att vara ordförande

For English version, see below.

Linnéuniversitet har fått möjlighet att yttra sig över förslag från Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian föreslås:

 • Universitet och högskolor ska ha möjlighet att ha en styrelse med 11 ledamöter istället för 15 som gäller idag. Lärosätet ska själva göra bedömningen om det finns skäl för lägre antal ledamöter medan regeringen fattar själva beslutet.
 • Ordförande i styrelsen får inte vara anställd vid lärosätet.  

Läs mer om förslaget i bifogat dokument.

Linnéuniversitetet arbetsprocess vid framtagande av yttrande på detta förslag: 

 • Universitetets ledningsgrupp diskuterar förslaget
 • Universitetsstyrelsen ger synpunkter på förslaget vid sitt sammanträde den 21 september
 • Rektor fattar beslut om yttrande 23 oktober
 • Remissvaret ska ha inkommit till Utbildningsdepartementet senast 31 oktober.

Fredrik Lundh och Per Sundström vid universitetsledningens kansli samordnar processen för denna remiss.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Linnaeus University has been given the opportunity to comment on a proposal from the Government Offices (Ministry of Education and Research). The memorandum proposes:

 • Universities and university colleges should have the option to have boards with 11 members instead of 15 which is the case today. The higher education institution makes an assessment of whether there is reason for a lower number of members while the actual decision is made by the government.
 • The chairman of the board must not be employed at the higher education institution. 

Read more about the proposal in the attached document (only in Swedish).

Linnaeus University’s working process in the preparation of comment on this proposal:

 • The university’s senior management team discusses the proposal
 • The university board leaves a comment on the proposal at their meeting on September 21
 • Rector decides on comment October 23
 • The response must have been received by the Ministry of Edcuation and Research on October 31 at the latest

Fredrik Lundh and Per Sundström at the executive office coordinate the process for this response.

Kommentera (0)

Filer