Nyhet

Rektors nyhetsbrev / Letter from the rector

In English below
--------------------

Välkomna åter!

Efter sommarens avbrott är många av oss på väg åter till arbetets utmaningar. Några har lite semester kvar då de arbetat med antagning eller sommarkurser. Vår Linnaeus University Summer Academy i Kalmar har med framgång hälsat över 200 studenter välkomna. I veckan pågår en stor internationell matematikkongress för första gången i Växjö och Sverige. Studenterna dyker upp, letar boende, kursböcker och kamrater. Även i år har vi glädjen att se ett gott söktryck och antar till hösten 18000 studenter som valt Linnéuniversitetet!

Arbetet med forskningsstrategin har fått nytt bränsle genom den rapport som ett antal engagerade externa forskare sammanställt. De ser ett ambitiöst lärosäte med goda kvaliteter som behöver fortsätta strategins arbete med att skapa fler framgångsrika kunskapsmiljöer. Så snart den är korrekturläst läggs den ut på Medarbetaren och jag berättar mer om hur arbetet fortsätter. Nu vidtar diskussioner på fakulteter, forskningsmiljöer och forskningsberedningen om vilka slutsatser vi ska dra om goda arbetssätt för att nå målen.

Vid sitt sista sammanträde före sommaren antog US en ambitiös plan för jämställdhetsintegrering som i höst ska sättas i verket.

Under sommaren kom det ett utspel på remiss från regeringen om att byta ambitionen om breddad rekrytering till det lite mer ambitiösa breddat deltagande. Det har satt igång debatten om hur vi gör, vilka arbetssätt och resurser som skulle krävas för att öka ambitionen ytterligare på ett område där vi redan gör mycket.

Universitetet har en allt viktigare samhällsroll att spela som bärare av ideal och praktik kring betydelsen av fritt kunskapsbaserat utbyte mellan människor med lika värde. Vid midsommar fick Medieinstitutet FOJO vid Lnu ett regeringsuppdrag ta fram stöd för journalister som drabbas av hat och hot.

Behovet av att försvara och stärka denna roll aktualiserades förra veckan. Ett budskap av hotfull karaktär spreds då på internet. Listor med ett stort antal akademiker, politiker, journalister mfl publicerades med hot om att dessa bör straffas strängt för sina bidrag till ett mångkulturellt Sverige. Vi har i likhet med medarbetare från flera lärosäten polisanmält händelsen för att utreda misstanke om brott.

Ett sätt att stärka universitetets roll som bas för kunskap och demokratiska värden är att kommunicera öppet och effektivt. Jag vill öppna för bred kommunikation kring bästa sätten att uppnå verksamhetens mål i samklang med individers strävanden. Fler kanaler och bred öppenhet om handlingsalternativ och goda exempel hjälper utvecklingen framåt. Lnu stärks som en attraktiv, nyfiken och nytänkande arbetsplats när vi i nära dialog skapar nytta för både studenter, medarbetare och omgivande samhälle.

/Vikarierande rektor
Peter Aronsson

------------------------------------------------------------------------------------

Welcome back!

Having enjoyed the summer break, many of us are now on our way back to challenges at work. Some still have a little summer vacation left, having worked with admission or summer courses. Our Linnaeus University Summer Academy in Kalmar successfully welcomed more than 2,000 students this year. This week, a large international mathematics congress is held in Växjö and Sweden for the first time ever. Students are starting to show up, looking for accommodation, course literature and to make new friends. Also this year, we are happy to establish that we have many applicants per place and this autumn we’ll be admitting 18,000 students who have chosen to study at Linnaeus University!

The work with our research strategy has been boosted by the report that was compiled by a number of committed, external researchers. They describe an ambitious higher education institution with good qualities that needs to continue its strategy work by establishing more successful knowledge environments. As soon as the report has been proofread, it will be published in our newsletter on Staff and I will tell you more about the work ahead. Now there will be dialogues at the faculties, in our research environments and preparatory bodies on what conclusions should be drawn concerning good ways of working to reach the goals.

At a last meeting before the summer break, the university board approved an ambitious plan for equality integration that will be put into action this autumn.

During the summer, a proposal was sent out for consideration by the government that the ambition of broadened recruitment should be changed to the somewhat more ambitious broadened participation. This has started a debate on how to achieve this, what ways of working and what resources would be required in order to raise the level of ambition even further in an area where we are already doing a lot.

Universities have an increasingly important role to play as bearers of ideals and practice concerning the importance of free knowledge exchange between people of equal value. At midsummer, the media institute Fojo at Linnaeus University was given a commission from the government to develop support for journalists who are subjected to hate and threats.

The need to defend and strengthen this role was brought to the fore last week as a threatful message was spread on the internet. Lists containing a large number of academics, politicians, journalists, and so on, were published alongside threats that these people should be punished severely for their contributions to a multi-cultural Sweden. Like members of staff at several other higher education institutions, we have reported this to the police in order for them to investigate suspicion of crime.

One way to strengthen the university’s role as a base for knowledge and democratic values is to communicate in an open and efficient way. I would like to promote broad communication concerning what are the best ways to achieve the goals of our activities in harmony with the aspirations of individuals. An increased number of channels and a broad openness concerning alternatives for action, and good examples, push the development forward. When we create utility for students, members of staff and the surrounding society in close dialogue, the picture of Linnaeus University as an attractive, curious and innovative place of work is strengthened.

/Acting rector
Peter Aronsson

Kommentera (2)

  1. Utmärkt att listan är polisanmäld!

  2. Let´s dare more democracy again. This time, this also includes the equality of countries and of generations, as well as the relation between mankind (wetware) and technologies.