Nyhet

Miljöcertifiering av Linnéuniversitetet inom räckhåll

Den 21 juni träffade styrgruppen för arbetet med Linnéuniversitetets miljöcertifiering certifieringsorganets revisor för en planeringsdialog och besked om certifieringsrevision – en avslutande, ingående granskning som avgör om Lnu kan miljöcertifieras. Björn Idlinge och Johan Älvgren, koordinatorer för hållbar utveckling, berättar om ett positivt besök som landade i en certifieringsrevision i oktober.  

Hur gick mötet?

– Vi var lite osäkra på var vi stod. Revisorn hade dock svårt att hitta några större fel, tyckte att vi kommit långt och att vi är redo för certifieringsrevision. Planen är att revisionstrojkan kommer hit (till Kalmar respektive Växjö) under tre dagar i mitten av oktober. De ska träffa så många som möjligt, men särskilt fokus ligger på möten med universitetsledningen och fakultetsledningarna. Därtill gör de ett urval som omfattar medarbetare och ställer frågor om miljöledningssystemet till dem.  

Vad är nästa steg?

– Efter sommaren tar ett viktigt arbete vid. Det finns ingen stor medvetenhet gällande miljöledningssystemet, vilket inte heller är att vänta – än. Systemet är upprättat och den första uppföljningen sker i höst med ledningsgruppen där vi utvärderar hur systemet funkar; vad det har för styrkor och svagheter. Ambitionen är att göra uppföljningen innan certifieringsrevisionen.  

Vad kommer revisorerna att titta på under besöket i oktober?

– Att glappet mellan det vi säger och det vi faktiskt gör inte är för stort. I till exempel labbmiljöer genomförs potentiellt miljöfarlig verksamhet som kräver professionella rutiner. Dessa rutiner behöver synliggöras och kommuniceras. Det rör sig om en form av kvalitetssystem i hur vi agerar i vardagen och revisorerna vill se hur det ser ut i praktiken. Är glappet för stort, reagerar de. 

Vilka utmaningar ser ni?

– Det finns en kommunikativ utmaning i att förankra ett system som handlar om styrdokument och rutiner och som kanske uppfattas som krångligt. Det gäller att se betydelsen: att minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. En annan utmaning är visa nyttan av ”indirekt miljöpåverkan” – att undervisningen har möjlighet att förse studenterna med kunskap om hållbarhet. ’Vad kan min utbildning bidra med för att möta de globala utmaningarna?’ är en viktig fråga att ställa sig.   

Vad väntar om vi klarar granskningen i oktober?

– Det blir ett par månaders efterarbete. Inget system är perfekt och revisionen kommer att ha synpunkter. Vi måste kunna verifiera att vi till exempel har genomfört interna miljörevisioner, liksom genomgången med ledningsgruppen. Efterarbetet handlar helt enkelt om att belägga det vi sagt att vi gjort. Certifieringen är en pågående process och det krävs mycket av oss om vi ska behålla den.

Kommentera (0)