Nyhet

Förlängd process för kompetensutveckling av adjunkter / Extended process for skills development of lecturers

Arbetet med att formalisera, validera och utveckla kompetensen för adjunkter som saknar magisterexamen förlängs till juli 2018. Syftet är både att säkra kvaliteten i verksamheten och att kunna genomföra själva processen med god kvalitet.

– Att ta vara på och utveckla de unika kunskaper och erfarenheter som medarbetarna har är ett exempel på hur vi utvecklar och kvalitetssäkrar vår verksamhet kontinuerligt, säger Peter Aronsson, vikarierande rektor, medarbetarnas kunskaper är vår viktigaste tillgång, då får processen ta tid.

I processen ingår att förtydliga de formella kraven för att undervisa, ha kurs och programansvar samt examinera för olika lärarkategorier. För adjunkt/lärare som undervisar i väsentlig grad eller ansvarar för innehåll eller kvalitet på annat sätt, kommer att krävas minst magisterexamen eller motsvarande kompetens.

– Genom att ställa tydliga kompetenskrav i samspel med de förväntningar som finns på oss som lärosäte, validera vilka kunskaper och erfarenheter medarbetarna besitter och ge utrymme för utveckling säkrar vi universitetets utbildning och forskning på lång sikt, understryker Peter Aronsson.

Tiden för att genomföra processen är nu förlängd till juli 2018. Processen har pågått sedan 2014 och beräknades tidigare vara avslutad i juli 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------

The work to formalise, validate and develop the skills of lecturers who do not have a 1-year or 2-year master’s degree is extended to July 2018. The aim is to both guarantee the quality of our activities and to make sure that the process itself can be carried out with good quality.

“To make use of and develop the unique knowledge and experiences that our members of staff have is one example of how we develop and guarantee the quality of our activities on a continuous basis. The skills and knowledge of our members of staff is our most important asset, therefore we must allow the process to take time”, says Peter Aronsson, acting rector.

Part of the process is to make it more clear what the formal requirements are for teaching, for being course or programme coordinator or examiner for different teacher categories. For lecturers/teachers who have a considerable amount on teaching in their appointment, or in any other way are responsible for the quality of a course or programme, the requirement will be at least a 1-years master's degree, or the equivalent competence.

“By putting up clear skills requirements in combination with the expectations we have on us as a higher education institution, by validating what knowledge and experience our members of staff have and by providing opportunity for development, we guarantee the quality of the university’s education and research in the long term”, Aronsson stresses.

The timetable for the process has now been extended to July 2018. The process has been going on since 2014 and was previously estimated to be completed in July 2017.

Kommentera (0)