Nyhet

Aktiviteter, tidplan och flyttplanering Universitetskajen / Activities, timetable and planning of move Universitetskajen

See English below

Pågående aktiviteter
Byggnaderna som skall bli klara i första etappen reser sig nu ordentligt på Universitetskajen i Kalmar. I nuläget är det ca 100 byggnadsarbetare på plats men framåt årsskiftet när installationsarbetet pågår för fullt så kommer styrkan att vara ca 250 byggnadsarbetare.

Detaljprojekteringen första etappen (FHL, FSV, FHK och FTK) börjar bli klar och till semestern beräknas även detaljprojekteringen för etapp två (FEH) bli klar.

Detaljprojektering etapp tre (UF, UB, allmänna lokaler, Infocenter mm) har påbörjats och beräknas vara klar framåt årsskiftet.

Många har under våren varit involverade i val av inredning. Upphandling av inredning till de första etapperna kommer att ske direkt efter semestern och vara klar under hösten 2017. Inventering har även skett av befintlig inredning och en hel del befintlig inredning kommer att flyttas med.

Även många andra upphandlingar är klara eller pågår. De upphandlingar och inköp av utrustning mm som skall ägas av fakulteterna så är det respektive fakultet som ansvarar för att detta köps in och finns på plats i tid.

Under våren har även skett en inventering av olika risker kopplat till de olika tidpunkter som inflyttningar skall ske. Det är många byggaktiviteter som kommer att pågå samtidigt som verksamheten skall fungera på ett bra sätt. Det kommer att tas fram bilder som visar hur området kommer att fungera vid olika inflyttningstidpunkter. Bilderna ska beskriva tillgänglighet till aktuella entréer, taxi, gods, handikapplatser, belysning och skyltning samt hur bil- och cykelparkering löses i de olika etapperna. Redovisning även av ansvarig part/kontaktperson för drift av olika områden och funktioner. Dessa bilder kommer vi att ha stor nytta av när vi sedan planerar vidare inför flytt och även som underlag för information och kommunikation.

Tidplan
En viss förskjutning av ursprunglig tidplan kommer det att bli. Projektet är komplext och förändringen av tidplan sker i samråd med hyresvärdar och totalentreprenör.

Alla aktörer arbetar nu utifrån följande tidplan:

Etapp 1 till höstterminen 2018, inflyttning från hus A Kocken och KSL (delar av FHL)

Etapp 1 till vårterminen 2019, inflyttning FKH, FSV, FTK samt resterande verksamheter FHL

Etapp 2 till höstterminen 2019, inflyttning FEH

Etapp 3 under höstterminen 2020, inflyttning UF, UB mm

Flyttplanering
I juni 2017 kommer uppstart att ske av arbetet med detaljerad flyttplanering. I projektet kommer det att finnas flyttsamordnare som skall ansvara för olika aktiviteter. I verksamheten kommer det att finnas behov av flyttkoordinatorer som samarbetar med flyttsamordnare, gällande planering och genomförande. Målsättningen är att 7 månader före respektive flytt skall en ganska detaljerad tidplan vara klar och kunna kommuniceras. 

Christel Olsson, huvudprojektledare Universitetskajen

------------------------------------------------------------------------------------------

Current activities, timetable and planning of move Universitetskajen

Current activities
The buildings that are part of stage 1 are now really coming into place at Universitetskajen in Kalmar. At the time being, there are 100 construction workers on site and towards the end of the year when the installation work is in full swing there will be roughly 250 construction workers working on the team.

The zoning plan for stage 1 (FHL, FSV, FKH and FTK) is almost ready and in time for the summer holiday it is estimated that also the zoning plan for stage 2 (FEH) will be finished.

The zoning plan for stage 3 (university administration, University Library, info center, etc) has been initiated and is estimated to be ready towards the turn of the year.

During spring, a lot of people have been involved in choosing interior decoration. Procurement of the interior decoration for the first stages will take place immediately following the summer holidays and be completed during the autumn 2017. An inventory has also been carried out of existing interior decoration and a lot of existing interior decoration will be brought along when the move takes place.

A number of other procurements are either completed or ongoing. The procurements for purchase of equipment are to be handled by the faculties, which are also responsible for making sure that this equipment is in place in time for the moving in.

During spring, an inventory has also been carried out of potential risks linked to the various points in time when the moving in is to take place. A lot of construction activity will still be going on when the university’s activities have to function in a good way. Representations of how the area will function at different moving in times will be presented. These representations will describe accessibility of existing entrances, taxi, goods, handicap spaces, lighting and signposting, as well as how car and bicycle parking is solved during the different stages. As well as an account of who is responsible/contact person for the maintenance of different areas and functions. We will have a lot of use for these representations when planning the future stages of the moving process and also as basis for information and communication.

Timetable
There will be some minor delays to the timetable. It is a complex project and the timetable changes that need to be made will be made in consultation with the landlords and the turn-key contractor.

All actors are now working according to the following timetable:

Stage 1 autumn term 2018, moving in from Building A Kocken and KSL (part of FHL)

Stage 1 spring term 2019, moving in FKH, FSV, FTK and remaining activities FHL

Stage 2 autumn term 2019, moving in FEH

Stage 3 autumn term 2020, moving in university administration, University Library, etc

Pre-move planning
In June 2017, the work with a more detailed pre-move planning will be initiated. The project will have move coordinators who are responsible for different activities. These move coordinators will collaborate on planning and implementation. The aim is that a fairly detailed timetable for each respective move is to be in place and communicated seven months in advance.

Christel Olsson, project manager Universitetskajen

Kommentera (0)

Filer