Nyhet

Start för automatiserade kursvärderingar/Automated course evaluations start now

Under hösten 2016 och våren 2017 har flera fakulteter pilottestat automatiserade kursvärderingar i Survey & Report.

Pilottester är avslutade och det är upp till varje fakultet att bestämma i vilken takt de vill implementera automatiserade kursutvärderingar. Mer detaljerad information finns här:
https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/kursutvardering-och-enkater/automatisering-av-kursvardering/

Vad innebär automatiseringen för dig som lärare?

Du kommer att påverkas på tre sätt:

1. Logga in - Du behöver logga in i Survey & Report för att administratören kan kunna starta din kursvärdering. Om du inte har gjort detta så gör det gärna fortast möjligt:

https://sunet.artologik.net/lnu/Admin/

2. Egna frågor (frivilligt) - När din kursvärdering är startad kommer du att få ett epostmeddelande om det. Vill du lägga till egna frågor följer du instruktioner i epostmeddelandet. Om du inte vill lägga till egna frågor behöver du inte göra mer, kursutvärderingen kommer att skapas per automatik.

3. Skriv åtgärdsplan och godkänn rapporten - När kursvärderingen är avslutad kommer du att få rapporten via epostmeddelande. Följ instruktionerna i eposten för att skriva din åtgärdsplan direkt i Survey & Report. När du godkänner rapporten arkiveras den. Inga pappersrutiner är längre nödvändiga för arkiveringen, genom att godkänna skriver du under åtgärdsplanen.

Vad innebär det för dig som administratör som arkiverar kursutvärderingar?

Arkiveringen kommer att ske digitalt i systemet och mellanlagras hos arkivarie för kommande e-arkiv.

Kolla med din kontaktperson på fakulteten för att veta vilka institutioner som har automatiserats.
https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/kursutvardering-och-enkater/kontakt--support/

Aktuell information om Survey & Report, om automatiseringen samt flödesschema och manualer finns här: https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/kursutvardering-och-enkater/

---------------------------------------------------------------------------------------

During autumn 2016 and spring 2017, pilot tests of automated course evaluations in Survey & Report have been carried out in several faculties.

The pilot tests have now been completed and it is up to each faculty to determine the rate at which they want to implement automated course evaluations. Click here for more detailed information: https://medarbetare.lnu.se/en/medarbetare/support-and-service/course-evaluation-and-surveys/automating-course-evaluations/?l=en

How will teaching staff be affected by automation?

Teaching staff will be affected in three ways:  

1. Log in – In order for the administrator to be able to initiate your course evaluation, you must log in to Survey & Report. If you have not already done this, please do it as soon as possible: https://sunet.artologik.net/lnu/Admin/

2. Own questions (voluntary) – When your course evaluation has been created, you will receive an email. Follow the instructions in the email if you would like to add any further questions. If you do not want to add any questions you do not have to do anything – the survey will be created automatically.

3. Create an action plan and approve the report – When the course evaluation has been completed you will receive an email with the report. Follow the instructions provided in the email for writing your action plan directly in Survey & Report. When you approve the report it will be filed. Filing the report no longer requires any paperwork; the action plan is signed when you approve the report.

How will administrative staff that file course evaluations be affected by automation?

Evaluations will be filed digitally and they will be temporarily filed with an archivist for future e-archives.

Check with your faculty contact for information about which departments have been automated. https://medarbetare.lnu.se/en/medarbetare/support-and-service/course-evaluation-and-surveys/contacts/?l=en

Look here for relevant information about Survey & Report and automation as well as for a flowchart and manuals: https://medarbetare.lnu.se/en/medarbetare/support-and-service/course-evaluation-and-surveys/?l=en

Kommentera (0)