Nyhet

Nytt fokus för Linnébarometern 2017 / New focus for Linnébarometern 2017

(For English, see below)

Linnébarometern har genomgått en omfattande revidering och innehåller till stor del nya frågor. Förändringarna knyter an till bedömningskriterierna i Linnéuniversitetets samarbete med Karlstads universitet och Mittuniversitetet kring utbildningsutvärderingar (s.k. Treklövern) samt det av riksdagen beslutade nationella utvärderingssystemet för högre utbildning (läs mer på UKÄ:s webbsida).

– Revideringen innebär att Linnébarometern blir ett mer kraftfullt och konkret verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Frågornas användningsområde breddas och resultaten kan användas i programutvecklingsarbete, i dialogen mellan universitets- och fakultetsledning samt utgöra underlag i olika utvärderingssammanhang. Det är dock betydelsefullt med en hög svarsfrekvens för att undersökningen ska bli trovärdig och användbar på programnivå, säger Tony Wågman, projektledare för Linnébarometern.

Programansvariga och lärare är de viktigaste aktörerna för att få en hög svarsfrekvens. Därför är det väsentligt att informera om att Linnébarometern pågår och varför den är viktig för såväl Linnéuniversitetet som nuvarande och kommande studenter! Förhoppningen är att du genom din kontakt med studenterna kan informera om studien och uppmana studenterna att fylla i enkäten. Enkäten är mobilanpassad – ta gärna en stund på lektionen och be dem fylla i!

När och hur genomförs den?

Linnébarometern riktas som vanligt till programstudenter på grundnivå och avancerad nivå i slutfasen av sin utbildning, men nu med större precision än tidigare.

– Enkäten har skickats ut till programstudenter på termin 6, vilket har inneburit att studenter på 4-åriga och 5-åriga program snarare fått enkäten i mitten av utbildningen istället för i slutet. Nu rättar vi till det, men det innebär samtidigt att de studenterna sannolikt får Linnébarometern en andra gång. Det gäller framför allt civilekonomer, psykologer och vissa sjöfarts- och lärarutbildningar. Jag hoppas dock att det nya innehållet motiverar dem att besvara enkäten igen, säger Tony. 

Den 18 april får berörda studenter e-post till sin studentadress med kort information om undersökningen samt en länk till enkäten i Survey & Report. Studien beräknas pågå under en månad. Enkäten sätter studentens lärande i centrum och fokuserar i högre grad än tidigare på utbildningens upplägg, genomförande och examinationer. Därtill konkretiseras frågorna som berör stödfunktioner och Linnéuniversitetets strategiska områden, såsom lika villkor, hållbar utveckling, internationalisering och samhällelig drivkraft.

Informationsdokument för Linnébarometern 2017

På kvalitetsrådets Medarbetarsida finns dokument som åskådliggör hur enkätens förändringar knyter an till arbetet med Treklövern. Där finns också dokument över enkätens urval, med aktuella program och terminer – dokument för Linnébarometern 2017.

För mer information om studien, kontakta projektledare Tony Wågman, tony.wagman_AT_lnu.se, vid universitetsledningens kansli.

Vänliga hälsningar,
Kvalitetsrådet vid Linnéuniversitetet.

------------------------------------------------------------------------------------------

Linnébarometern has gone through a comprehensive revision and too a large extent contains new questions. The changes are linked to the assessment criteria in Linnaeus University’s collaboration with Karlstad University and Mid Sweden University concerning programme assessments (the so-called Treklövern) and the national assessment system for higher education established by the Swedish Parliament (read more about the assessment system on the website of the Swedish Higher Education Authority).

“The revision means that Linnébarometern becomes a more powerful and concrete tool in the systematic quality assurance work. The questions’ range of application is broadened and the result can be used in programme development work, in the dialogue between the senior management team and the heads of faculty, and as data in various assessment contexts. However, it is important to get a high response rate in order for the survey to be trustworthy and useful at programme level”, explains Tony Wågman, project manager for Linnébarometern.

Programme coordinators and teachers are the most important actors in order to achieve a high response rate. Therefore, it is essential to inform about Linnébarometern and why it is important to Linnaeus University, as well as to both present and future students! It is our hope that through your contact with the students you can inform them about the survey and also encourage them to fill in the questionnaire. The questionnaire is mobile-friendly – set aside some time during class and ask your students to fill in the questionnaire!

When and how will it be carried out?

As usual, Linnébarometern is aimed at programme students at first- and second-cycle level who are in the final stage of their programme, but now with greater precision than before.

“Before, the questionnaire was sent out to programme students who were doing their sixth term, which meant that students on 4-year and 5-year programmes received the questionnaire only roughly halfway through their programme and not in the final stage. The fact that this has now been adjusted will mean that these students are likely to receive Linnébarometern a second time. This will be true mainly for students on the business administration and economics programme, the psychology programme and some programmes at the maritime academy and within the teacher education. However, it is my hope that the new content will motivate them to fill in the questionnaire again", Wågman continues.

On April 18, the concerned students will get an email to their student email addresses with short information about the survey and a link to the questionnaire in Survey & Report. The survey will be going on for a month. The questionnaire focuses on students’ learning and, to a larger extent than before, on the content, implementation and examinations of the programme. In addition, questions relating to support functions and Linnaeus University’s strategy areas – equality of opportunity, sustainable development, internationalisation and societal driving force – are concretised.

On the right hand side on this page, you will find the document that states the programmes and terms that are due to be evaluated (called "urval"). You will also find the information that you have now read, presented in a pdf file.

For more information about the study, please contact project manager Tony Wågman, tony.wagman_AT_lnu.se, at the executive office.

Kind regards,
the quality assurance council at Linnaeus University.

Kommentera (0)

Filer