Nyhet

Ledamöterna i Kvalitetsrådet fram till 1 januari 2020 / Members of the quality assurance council until January 1, 2020

Genom rektorsbeslut fastställs ledamöterna i Kvalitetsrådet för perioden fram till 1/1 2020.

Prorektor: Catherine Legrand

Ledamöter: Anders Åberg, Staffan Carius, Kristiina Heikkilä, Per Dannefjord, Petter Boye och Niklas Ammert. Därutöver ingår även två studentrepresentanter som utses av Linnéstudenterna.

Kvalitetsrådet leds av en prorektor som är ordförande och som utses av rektor. Därutöver består kvalitetsrådet av en ledamot från vardera fakultet/NLU. Dessa ledamöter utses av rektor efter förslag från fakulteterna och bör i första hand vara dekan eller prodekan, alternativt den person som samordnar fakultetens utbildningsfrågor.

Ansvaret för kvalitet och kvalitetsarbete finns på olika nivåer i organisationen. Rektor och universitetsstyrelse har det övergripande ansvaret medan fakultetsstyrelsen ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning inom respektive fakultet. Kvalitetsrådet är ett rådgivande organ och stöd till universitetsledningen samt till fakultetsstyrelsernas kvalitetsansvar. Läs mer om kvalitetsrådet arbete; https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/organisation/kvalitetsradet/

---------------------------------------------------------------------------------------

Through a rector’s decision, the members of the quality assurance council have been established for the period up until January 1, 2020.

Pro-rector: Catherine Legrand

Members: Anders Åberg, Staffan Carius, Kristiina Heikkilä, Per Dannefjord, Petter Boye and Niklas Ammert. In addition, the council will also contain two student representatives appointed by the student union Linnéstudenterna.

The quality assurance council is led by a pro-rector who is the chairman and appointed by the rector. In addition, the quality assurance council consists of one member each from the different faculties/board of teacher education. These members are appointed by the rector following proposals from the faculties and are primarily to be the dean or pro-dean, alternatively the person who coordinates questions relating to education at the faculty.

Responsibility for quality and quality assurance work is divided between different levels within the organisation. The rector and the university board have the overall responsibility, while the faculty boards are responsible for the quality of the education and research at each respective faculty. The quality-assurance council is an advisory body providing support to the senior management team and support to the faculties in their responsibility for the quality.

Read more about the work of the quality assurance council

 

Kommentera (5)

 1. Ser att sista mötesanteckningen är från april 2016 så finns det anteckningar från resterande möten för 2016?

 2. Hej,

  Alla kallelser och minnesanteckningar finns nu på kvalitetsrådets sida.

  Vänligen

  Åsa

 3. Hej och tack för snabb hantering.

  Har två frågor:

  - i ärende 24 i protokollet från 160610 står det att rektorsbeslut som är mindre än ett år ska finnas på webben men jag hittar dem inte, endast föredragningslistor, så har de kommit ut på webben än och isf, var hittar jag besluten?

  - i ärende 50 i protokollet från 161216 står det om blivande arbetsgruppernas uppdrag samt tilltänkta ansvariga och jag har läst igenom 2016 års protokoll men inte hittat ngt så var finns info om dessa grupper?

 4. Hej Gisela,
   
  när det gäller ärende 26 från KR mötet 160610  (refererat till som ärende 24) har det blivit en miss i formuleringen i minnesanteckningarna. Ordet ska uttrycker ledamöternas önskan om tillgänglighet gällande rektorsbeslut och borde i minnesanteckningarna uttryckts som ledamöterna önskar att… Det är inte kvalitetsrådets roll att besluta den typen av förändringar av rutiner utan att föreslå.
  Än så länge ligger föredragningslistorna på medarbetaren och rektorsbesluten finns tillgängliga i diariet.
   
  När det gäller ärende 50 från mötet 161216 så är beslutsmeningen ” Kvalitetsrådet föreslår rektor att besluta att ge uppdragen till föreslagna arbetsgrupper och personer i enlighet med förslag.” Det innebär att arbetsgrupper och sammankallande till dessa grupper kommer att presenteras när de är beslutade av rektor. Beslut togs i januari 170123 varför de kommer att presenteras på kvalitetsrådets möte den 9 februari.
   
  Vänligen
  Catherine Legrand, prorektor och ordförande i Kvalitetsrådet, LNU
 5. Hej Catherine!

  Tack för klargörandet, inväntar om beslut kommer att tas gällande att lägga ut rektorsbeslut på webben liksom en presentation gällande arbetsgrupperna.