BOOST metadesign framtidens hem- och boende // BOOST metadesign future home making and housing

In English below

Vilka drömmar och behov uttrycker migranter, studenter och äldre kring boende?

Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius, Åsa Ståhl, designforskare vid Linnéuniversitetet presenterar resultat från ett treårigt projekt av medskapande med dessa målgrupper och andra nyckelintressenter, såsom kommunala och regionala beslutsfattare samt byggsektor. Resultaten inkluderar innovativa framtidsscenarier för hem-skapande och byggande: Förmedlingsbyrån, Bygga för permakultur,  Hus-människo-koreografi, Trans-Port. Projektet utmanar industrins fokus på priviligierade målgrupper och visar att ett gott hem-skapande kan gå hand i hand med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Resultaten presenteras i form av en föreställning och utställning där forskarna tar rollen av en framtida förmedlingsbyrå och tar hjälp av inbjudna gäster att vidareutveckla visioner och scenarier kring boende.

Turnéplan

Nässjö, Träcentrum                                                     
8 april, 14.30-17.00

Växjö, LNU, M-huset                                                 
9 april, 12-13.30 (in English)

Berg, Lilla Björka                                                        
9 april, 17.30-19

Kalmar, LNU, Radix-huset, Amfiteater                     
25 april, 12-13.30

Rävemåla, Bygdegården, Plan 0                                
25 april, 18-19.30

BOOST metadesign är en del av BOOST Boende och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, finansierat av Tillväxtverket.

Välkommen!

/Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius, Åsa Ståhl, Institutionen för design, Linnéuniversitet

-------------------------------------------------------------------------------------------

Which dreams and needs for housing are expressed by migrants, students and an older population?

Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius, Åsa Ståhl, design researchers from Linnaeus University present results from a three-year-long project of co-creation with these audiences and other key stakeholders, such as local and regional decision makers and building sector. The results include innovative futures scenarios for home-making and building: Matching Agency, Building for Permaculture, House-human-choreography, Trans-Port. The project challenges industry’s focus on privileged target groups and demonstrates that good house making can be compatible with ecological, economic and social sustainability. The results are presented in the form of a performance and exhibition where the researchers take the role of a future matching agency, and take the help of invited guests to further develop visions and scenarios for housing.

Tour plan

Nässjö, Träcentrum                                                     
8 april, 14.30-17.00

Växjö, LNU, M-huset                                                 
9 april, 12-13.30 (in English)

Berg, Lilla Björka                                                        
9 april, 17.30-19

Kalmar, LNU, Radix-huset, Amfiteater                      
25 april, 12-13.30

Rävemåla, Bygdegården, Plan 0                                 
25 april, 18-19.30

BOOST metadesign is a part of BOOST Homes and housing development for growth, funded by Swedish Agency of Economic and Regional Growth.

Welcome!

Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius, Åsa Ståhl, department of design, Linnaeus University

Kommentera (0)