Arbetsprocess Vision 2030

Linnéuniversitetets tidigare strategidokument; En resa in i framtiden, sträckte sig fram till år 2020 och därför påbörjades ett arbete under hösten 2018 med att ta fram ett nytt strategidokument. Arbetet pågick under 2019 och involverade stora delar av organisationen.

Den 5 december beslutade universitetsstyrelsen att fastställa Linnéuniversitetets Vision 2030. Nu pågår ett arbetet med att ta fram femårsmål inom respektive fokusområde och dessa ska beslutas av styrelsen den 16 april. Detta ligger sedan till grund för verksamhetsplaneringen inför 2021.