Lnu strategiska medel för doktorandmobilitet

Linnéuniversitetet avsätter medel för doktorandmobilitet i syfte att bidra till internationalisering av såväl individer som forskarmiljöer vid Lnu.

I enlighet med Linnéuniversitetets strategiska mål för globala värden och med avsikt att öka den internationella doktorandmobiliteten avsätts strategiska medel för att ge doktorander vid Lnu möjlighet att verka i internationella miljöer och utveckla internationella forskarnätverk. Utlandsvistelsen ska framför allt innebära ett tydligt mervärde till forskarstudierna och forskningen vid Lnu.

Då Lnu redan erbjuder medel för mobilitet inom främst EU genom Erasmus+-programmet avser Lnu doktorandmobilitet vistelse i länder utanför programmet, dvs främst utanför Europa.

I syfte att bidra till internationalisering på hemmaplan och göra möjligt för en forskargrupp att skapa kontakter med presumtiva postdocs går det även att söka dessa medel för att bjuda in forskarstuderande från utlandet. Medlen finansierar minst 2 veckors vistelse och upp till 2 månader.

Nästa ansökningstillfälle är 1 oktober, 2019 för mobilitet januari till augusti, 2020. Ansökan kommer att vara öppen till den 31 oktober, 2019. 

 

Till dig som blivit tilldelad Lnu doktorandmobilitetsmedel - efter utförd mobilitet

För utresande: Gör en reseräkning i Primula. Orginalkvitton för utlägg skickas till ansvarig ekonomiadministratör vid institutionen (inte till ER).

För inkommande och utresande: Återsänd den av värdlärosätet underskrivna blanketten/ansökan till ansvarig handläggare på avdelningen för externa relationer (ER)

Rapportering: Utöver den rapportering som sker vid heminstitutionen ska en rapport skickas till ansvarig handläggare på ER. Använd gärna mallen längre ned på sidan.

Anslagsmedlen omförs till institutionen efter mottagande av rapport och underskrivet Teaching Agreement.