Bild med ordmoln. Orden är olika stora och är alla kopplade till arbetsuppgifter på UK. Exempel på ord som syns är Hållbar-framtid, lika villkor, handläggning, kvalitetsarbete, budgetunderlag

Universitetsledningens kansli

Universitetsledningens kansli har som huvudsaklig uppgift att ge beslutsstöd och service till universitetsledningen och universitetsstyrelsen.

Universitetsledningens kansli (UK) är ett administrativt stöd för främst universitetsledningen; rektor, prorektorer och universitetsdirektör, samt universitetsstyrelsen. I strategiska frågor stödjer kansliet även fakultetsledningarna. Linnéuniversitetets verksamhetsprocess är i stor utsträckning styrande för kansliets arbete.

Kansliets uppdrag omfattar upprätthållande av myndighetsuppgifter och kvalitetssäkring av myndighetsutövning ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Kansliet samordnar universitetets övergripande verksamhetsplanering och uppföljning. Som en del av ledningsstödet arbetar kansliet även proaktivt genom omvärldsbevakning som ska bidra till att tänka förebyggande och identifiera framtida förändringar och behov. I uppdraget ingår utredningar, ärendehandläggning samt samordning inom en rad områden. 

Kansliet arbetar kontinuerligt med att utveckla förståelse och praktik av den gemensamma värdegrunden för universitetet som statlig myndighet och dess anställda.

Arkiv och registratur

Linnéuniversitetets arkiv och registratur har som uppdrag att utveckla universitetets dokument- och ärendehantering i enlighet med lagar och regler. Vi utarbetar regler för dokumenthantering, tillhandahåller arkivhandlingar internt och externt, samt fungerar som stöd åt ledning och universitets enheter i frågor som rör arkivhantering. Universitetets diarieföring sköts centralt av registraturen.

Mer om vårt stöd och service kring arkiv- och registraturfrågor

Förvaltningsrättsliga frågor

Förvaltningsrättsliga frågor hanteras av olika avdelningar beroende på ärendets eller frågans karaktär. Förvaltnings- och högskolerättsliga frågor hanteras av universitetsledningens kansli (UK). Du som jobbar inom universitetsledningen, fakultetsledningarna eller är chef inom universitetsförvaltningen kan få råd och stöd av UK inom det förvaltningsrättsliga området förvaltnings- och högskolerättsliga frågor, tillämpningen av rättsregler och policys, Personuppgiftslagen (PuL).

Mer om vårt stöd i förvaltningsrättsliga frågor

Hållbar utveckling

Vårt arbete med hållbar utveckling utgår ifrån människors delaktighet, kunskap och förståelse, och tar hänsyn till de naturgivna begränsningarna. Det är viktigt för oss att leva som vi lär och att alla som arbetar och studerar på universitetet agerar på ett hållbart sätt i den dagliga verksamheten. Vårt arbete med hållbar utveckling och miljöledning har ambitionen att vara förebyggande och att ständigt utvecklas.

Mer om vårt stöd och service kring hållbar utveckling

Lika villkor 

Arbetet med jämställdhet, mångfald, jämlikhet, tillgänglighet har vid Linnéuniversitetet integrerats till en helhet och går under paraplybegreppet Lika villkor. För att uppnå lika villkor bedriver universitetet ett målinriktat arbete för jämställdhet genom jämställdhetsintegrering. För att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för alla studenter och medarbetare oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder arbetar vi aktivt med förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och andra kränkningar.

Mer om vårt stöd och service kring Lika villkor och jämställdhetsintegrering

Kvalitetsarbete och utredning

Utredarna på universitetsledningens kansli ansvarar för att genomföra universitetsövergripande studier och projekt. Kansliet samordnar även universitetets arbete med Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar.

Mer om vår roll i kvalitetsarbetet

Verksamhetsplanering och uppföljning

Mer om arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning