Råd för ärenden rörande misstanke om vetenskaplig oredlighet

Vid Linnéuniversitetet har rektor inrättat ett råd för ärenden rörande misstanke om vetenskaplig oredlighet. Rådet utreder på rektors uppdrag misstankar om vetenskaplig oredlighet. Rådets uppdrag är även att arbeta framåtriktat och proaktivt i frågor om forskningsetik och god forskningssed.

Rådet består av fem ledamöter, som utses av rektor. Varje fakultetsområde representeras. Till rådet knyts även juridisk kompetens.

Adjungerad ledamot

Advokat Christian Olofsson