Disciplinnämnden

Disciplinnämndens utformning och arbete är reglerad av Högskoleförordningen (1993:100) 10 kap.

Ledamöter

Ordförande: rektor Peter Aronsson
Ordförandes suppleant: Niklas Ammert
Lagfaren ledamot: rådman Lars Jeppsson 
Suppleant: rådman Anne Zeift
Lärarrepresentant: Åsa Rydell Blom
Suppleant: Manuela Nilsson
Studentrepresentanter: Maja Velke och Johan Nilsson

Sammanträden 

Disciplinnämnden samanträder ungefär en gång i månaden under ordnarie terminstider.

Anmälan till disciplinnämnden

Enligt Högskoleförordningens kapitel 10 får disciplinära åtgärder vidtas mot student, som antingen försöka vilseleda vid prov eller annan bedömning av studieprestation, som stör eller hindrar undervisning eller annan verksamhet vid universitetet, eller som utsätter annan student eller personal för trakasserier.
Anmälan skall ske skyndsamt och så fort grundad misstanke om disciplinförseelse föreligger. Misstanken måste ha objektiv grund, men tröskeln är enligt praxis relativt låg. Den som får en misstanke kan tala med studenten vid behov för att klargöra om det föreligger en grundad misstanke eller inte – men ska inte göra någon utredning i ärendet.

Anmälan ska ställas till rektor. Anmälan skickas via post ställd till rektor. I samband med att en student anmäls ska anmälande person informera studenten om att misstanke föreligger och att anmälan kommer att insändas eller redan har insänts till rektor för utredning. Det är viktigt att poängtera för studenten att det vid anmälan endast finns en misstanke och att studierna ska fortsätta som vanligt till dess att disciplinnämnden fattat sitt beslut i ärendet.

Anmälan ska göras genom särskild blankett, och innehålla de uppgifter som där anges i checklistan. Om anmälan riktar sig mot en icke-svenskspråkig student ska anmälan ske på engelska.

Universitetet utreder ärendet, vilket bland annat innebär att ge såväl student som andra berörda tillfälle att yttra sig. I normalfallet tas ärendet upp för beslut vid disciplinnämndens möte, men rektor har också möjlighet att på ett tidigare stadium lämna ärendet utan vidare åtgärd eller utdela varning.

Under utredningen får studenten fortsätta sina studier precis som vanligt.

Observera att polisstudenter inte hanteras av Linnéuniversitetets disciplinnämnd. Disciplinära åtgärder mot en student vid polisprogrammet hanteras av Polismyndigheten enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman.

Frågor?

Besök gärna vår FAQ - vanliga frågor. Om du inte hittar ditt svar där, välkommen att höra av dig till handläggarna på disciplinarenden@lnu.se