Sjukdom och rehabilitering

Om någon anställd blir sjuk har Linnéuniversitetet som arbetsgivare ansvar för att bistå i rehabiliteringsprocessen. Det innebär att varje chef med personalansvar tar en aktiv roll i samtal, avstämningsmöten och i konkreta insatser för att underlätta rehabiliteringen. Linnéuniversitetet strävar efter att erbjuda en hälsofrämjande arbetsmiljö, vilket även innebär en uppmärksamhet på tidiga signaler på ohälsa.

Sjukförsäkringssystemet i Sverige innehåller en s.k. rehabiliteringskedja - vilket innebär att det vid vissa givna tidpunkter under en sjukskrivning görs en prövning av den anställdes arbetsförmåga i relation till det egna arbetet, till andra arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren och slutligen till arbeten på hela arbetsmarknaden. Prövningen avgör rätten till ersättning från sjukförsäkringen. Mer information om sjukförsäkringen finns på Försäkringskassans hemsida.

Som anställd omfattas man av ett antal förmåner som är reglerade i avtal – sjuklön (utöver sjukpenning), rätt till skattepliktig ersättning för viss del av kostnaden för bl.a. läkarbesök, sjukhusvård och för hela kostnaden för receptbelagda läkemedel. Mer information finns till vänster under olika rubriker.