Internationell rekrytering

Arbets- och uppehållstillstånd

Medborgare i EU/EES-staterna och deras närmaste anhöriga behöver bara ha ett giltigt pass eller ett identitetskort där medborgarskapet framgår för att få resa in i Sverige. Den som ska stanna här längre tid än tre månader måste ha ett uppehållstillstånd. EU/EES-medborgare och deras närmaste anhöriga får lämna in ansökan om uppehållstillstånd efter inresan i Sverige.

Till ansökan bifogas, förutom id-handlingar, ett anställningsbevis där anställningstiden och anställningsformen framgår. Anställningsbeviset ska vara skrivet och undertecknat av arbetsgivaren. Förutom företagets namn, adress och telefonnummer ska även en kontaktperson på företaget anges.
Uppehållstillståndet gäller i fem år om anställningen är ett år eller längre. Om anställningstiden är kortare än ett år gäller det för den tid anställningen varar. Den som blir pensionär under tiden man bor i Sverige får stanna om man bott här i minst tre år och arbetat här under de senaste 12 månaderna.

EU/EES-medborgare och deras närmaste anhöriga är undantagna från kravet att ha arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige.
Även medborgare från länder utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) kan i vissa fall få arbetstillstånd i Sverige. En förutsättning är att det är omöjligt att fylla arbetskraftsbehovet genom att rekrytera inom Sverige, genom att använda de arbetsmarknadspolitiska medlen eller genom att utnyttja möjligheterna att anställa medborgare från övriga EES-länder. Den som vill arbeta i Sverige måste ha ett arbetstillstånd.

Tillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan i Sverige. Om arbetet skall vara längre tid än tre månader behövs också ett uppehållstillstånd.
Medborgare i många länder måste också ha visum för att få resa in och vistas i Sverige kortare tid än tre månader (90 dagar). Information om vilka, se Internetadressen www.utrikes.regeringen.se! Läs mer om visum på Migrationsverkets hemsida.

För att få arbetstillstånd krävs:

• ett skriftligt erbjudande om arbete i Sverige. Det finns en särskild blankett för arbetserbjudandet att hämta på länsarbetsnämndens hemsida.

• en garanterad lön på minst 13 000 kronor/månad före skatt.

• en bostad måste vara ordnad i Sverige.

• att arbetstagaren är helt inställd på att lämna Sverige när anställningen är slut.

Det är Migrationsverket i Sverige som fattar beslutet om arbetstillstånd efter samråd med länsarbetsnämnden. Ansökan lämnas till en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat i hemlandet, 6-8 veckor före inresa till Sverige.
Tillstånd beviljas oftast för ett år i taget eller för den tid som arbetserbjudandet omfattar om det är kortare än ett år. Beror arbetet på ett tillfälligt behov av arbetskraft kan tillstånd beviljas för sammanlagt högst 18 månader. Har arbetet karaktären av internationellt utbyte kan tillståndet förlängas upp till sammanlagt fyra år.

Tillståndet gäller för att arbeta hos den arbetsgivare som lämnat arbetserbjudandet och endast i det yrke som framgår av det.
Det finns olika typer av tillstånd

• Permanent uppehållstillstånd (PUT) blir aktuellt då en person blir erbjuden en tillsvidareanställning eller fast anställning. Det ges dock endast undantagsvis och då främst till personer i nyckelbefattningar eller annan specialiserad yrkesutövning.

• Tillfälligt arbetstillstånd av arbetsmarknadsskäl (TB) ges för att temporärt täcka brist på annan kvalificerad personal med lämplig yrkesutbildning och erfarenhet.

• Tillfälligt arbetstillstånd för internationellt utbyte (IU) kan ges till lednings- eller specialistpersonal i internationella företag som behöver en tids tjänstgöring i Sverige. IU kan också ges för insatser inom kultur, pedagogik, idrott och forskning.

• Tillstånd för internationell praktik (IP) ges inom ramen för speciella utbytesprogram eller bilaterala avtal. Särskilda avtal finns för att ta emot praktikanter från de baltiska staterna.

• Säsongsarbetstillstånd (SA) ges under tiden 15 maj till 15 oktober och gäller i tre månader från inresedagen. Den sökande skall ha fyllt 18 år.

Genom EES-avtalet har den som får arbete i Sverige samma rättigheter som svensk medborgare när det gäller lön, arbetsvillkor, tillgång till bostad, fortbildning, socialförsäkring och fackföreningsmedlemskap. Make eller maka och barn som är beroende av föräldrarnas försörjning, har rätt till samma sociala rättigheter som de förvärvsarbetande.

Anställning av utländska gästlärare vid Linnéuniversitet
För engagemang av utländska lärare, som mer kontinuerligt och under längre tid deltar i undervisning/forskning finns olika alternativ för att lösa anställningsfrågan.
Ett alternativ är att universitet tecknar avtal med gästlärarens arbetsgivare och däri reglerar vilka villkor som gäller för våra kostnader för resor och lön. Gästläraren är alltså inte anställd vid universitet utan vi ersätter gästlärarens arbetsgivare för dessa kostnader. Ett annat sätt är att gästläraren är anställd vid Linnéuniversitet genom anställningsbeslut. För att lön skall kunna betalas ut måste svenskt personnummer och villkoren för skatt vara klara. Det är skattemyndigheten som beslutar om detta. Det är också viktigt att klargöra vilka regler som gäller för ersättning för resorna mellan Sverige och hemlandet samt villkoren vid ev. sjukdom och olycksfall. Kontakta HR-partner vid varje enskilt fall för ytterligare information.
För utländska gästlärare som är i Sverige vid ett enstaka tillfälle träffas inget skriftligt anställningsavtal. Arvodesräkning med korrekt hemadress och fotokopia av passet lämnas till HR-avdelningen, som söker beslut om skatteavdrag och personnummer hos skattemyndigheten och därefter betalar ut lönen.

Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)
Tjänsteinkomster som uppbärs av fysiska personer som är bosatta utomlands beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Principen är att arbetstagaren skall vara bosatt utomlands och inte heller stadigvarande vistas här i Sverige (ej mer än 6 månader per år).
Beslut om SINK fattas av skattemyndigheten i det län där den som betalar ut ersättningen är registrerad som arbetsgivare. Särskild inkomstskatt tas ut med 25% av skattepliktig inkomst.
Utbetald ersättning för traktamente jämställs med skattepliktig inkomst. Från skatteplikt enligt SINK undantas kostnader för resa till och från Sverige vid anställningens början och slut samt för logi.