Lokala omställningsmedel vid Linnéuniversitetet

Avtal om lokala omställningsmedel syftar till att skapa ett långsiktigt lokalt omställningsarbete genom proaktiva omställningsåtgärder och andra aktiviteter som stödjer både verksamheten och arbetstagarnas utveckling. Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna ha ingått ett lokalt avtal med stöd av det centrala avtalet som ingicks mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, Saco-S och SEKO. Arbetsgivaren ska avsätta 0,3 procent av lönesumman för aktivt omställningsarbete enligt detta avtal.

Nedan beskrivs processen som Linnéuniversitetet och personalorganisationerna har enats om för hantering av ansökningar gällande omställningsmedel enligt avtal om lokala omställningsmedel vid Linnéuniversitetet.
 

En partsgemensam grupp för omställningsmedel har bildats. Gruppen består av HR-chef (Marianne Johansson-Hellström) och representanter för personalorganisationerna (Annika Schilling för SACO och Lena Ahlberg för ST).

Den partgemensamma gruppen sammanträder kvartalsvis.
Sammanträdesdatum för VT2019 är 5 april och 19 juni.
 

Ansökan ska skrivas på blanketten Ansökan om omställningsmedel som finns nedan. Finns även på Medarbetare - bland blanketter och mallar samt på hemsidan om kompetens- och kompetensutveckling.

Dekan/Prefekt/Avdelningschef/Verksamhetschef skickar in ansökan till sin HR-partner senast två veckor innan den partgemensamma gruppens beslutsmöte.

HR-partner anmäler ärendet till samordnaren för den partsgemensamma gruppen (Jessica Drott på HR-avdelningen).

Beslut skickas till berörd HR-partner som informerar sökande chef. Beslut om beviljade medel skickas för kännedom och uppföljning till Jennie Brakander Holgersson (Ekonomiavdelningen) och till Yael Tågerud (HR-avdelningen).