Chef- och ledarutveckling

Utvecklingen av det goda ledarskapet är en av grunderna för en framgångsrik och attraktiv verksamhet av hög kvalitet. Ledarskapet i akademin bygger i hög grad på förtroende och tillit – och alla som träder in i en ledarroll behöver få introduktion och utbildning för att med både kunskap och gott omdöme kunna hantera de utmaningar som ryms i uppdraget. En fortlöpande utveckling och utrymme för reflektion är också en förutsättning för det vi strävar efter – det hållbara ledarskapet.

Personalutvecklingssektionen vid HR-avdelningen ansvarar för att planera, genomföra och kvalitetssäkra kompetensutvecklingsaktiviteter för chefer och ledare i organisationen. Dessutom arrangeras chefsdagar som leds av universitetsledningen.

Kompetensutveckling för prefekter/kanslichefer/avdelningschefer

Under hösten 2017 bildades en partssammansatt arbetsgrupp med syfte att genomlysa chefsuppdragets villkor, krav och förutsättningar. Arbetsgruppen hade också uppdraget att utforma förslag på chefsintroduktion och andra kompetensutvecklingsinsatser för chefer. Arbetsgruppens insatser har hittills resulterat i programmet Ledarutveckling i akademin (LIA) som lanserades hösten 2018.

Under 2019 fokuserar arbetsgruppen bl.a. på att utforma ett introduktionspaket som kan tillämpas när enstaka chefer påbörjar sitt uppdrag. Dessutom ska arbetsgruppen ta fram ett koncept för fortbildning av erfarna chefer och ledare.

Ledarutveckling i akademin (LIA)

LIA är en utbildning för nya chefer. Programmet lanserades hösten 2018 och det pågår under 3 terminer: den första terminen (HT18) handlade om förberedelseför uppdraget som prefekt/chef, termin två (VT19) om tillämpning av det akademiska ledarskapet och termin tre (HT19) handlar om utveckling av det akademiska ledarskapet.

Andra insatser för ledarskapsutveckling

Vissa delar i LIA är öppna för alla chefer såsom Arbetsmiljöutbildning, Ekonomispelet, Praktisk arbetsrätt samt Hälsa och ohälsa i arbetet.

Alla chefer erbjuds möjligheten att ingå i en s.k. reflektionsgrupp som träffas regelbundet under professionell handledning. Dessutom erbjuds alla chefer möjlighet att delta i ett lunch-till-lunch-internat en gång per termin – under dessa sammankomster belyses olika teman som berör Det personliga ledarskapet.

Ledarskapsutveckling för personer med arbetsledande funktioner (LUPA)

En av Linnéuniversitetets deviser är Människor växer häroch i linje med det erbjuds medarbetare med arbetsledande uppdrag en ledarutbildning som stöd för utveckling av det personliga ledarskapet. Kursen vänder sig till sektionschefer, biträdande prefekter, funktionsansvariga eller motsvarande (d.v.s. nivån under prefekter, kanslichefer eller förvaltningens avdelningschefer). LUPA fokuserar på kommunikation, bl.a. feedback och hur vi skapar förtroendefulla relationer, engagemang, delaktighet och gemensamt ansvarstagande.

Under hösten 2019 startar två omgångar LUPA som är fulltecknade.

Nyfiken på ledarskap (NPL)

NPL är ett program som syftar till att väcka intresse för ledarskap och till att skapa en mental förberedelse inför ett eventuellt framtida uppdrag. Innehållet och formatet präglas av ett intellektuellt och känslomässigt utforskande, snarare än faktabaserad informationsöverföring. Utforskandet handlar om rollen som chef/ledare, utmaningar, glädjeämnen – men berör också områden som kommunikation, grupputveckling och organisationsteori. Efter fullgjort program – som består av sex dagar under ca 8 månader - har en deltagare större möjlighet att ta ställning till sin egen förmåga, och sitt eget intresse av, att eventuellt inneha en ledande befattning i organisationen.

NPL genomfördes 2015-2016 och en ny omgång planeras för 2020.

Har du frågor eller funderingar kring chefs- och ledarutveckling kan du kontakta Maria Gruvstad, utvecklingskonsult på HR-avdelningen.